Philip Tarning-Andersen

Ordfører for klima, energi, miljø og infrastruktur

philiptarning@radikalungdom.dk
29 67 30 19

Radikal Ungdom kæmper for en grøn og bæredygtig dagsorden. Vi ønsker, at fremtidens klima-, miljø- og energipolitik besluttes på et fornuftigt og oplyst grundlag til glæde for kommende generationer. Alt dette under hensyntagen til infrastrukturen, som er grundstenen i et sammenhængende samfund.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Radikal Ungdom mener, at sommertid bør afskaffes i hele Europa.

Sommertid er et eksempel på energipolitik, der engang gav mening, men ikke længere gør det. Oprindeligt blev sommertid indført for at spare på det elektriske lys og dermed energien. Med moderne elpærer er denne besparelse dog meget lille, og udlignes delvist af et større forbrug i de mørke morgentimer. Desuden køres der nu langt flere kilometer i bil i de lyse aftentimer, end da sommertid blev indført permanent i 1980. I stedet bidrager det med ekstra CO2-udledning, som der ikke var taget højde for dengang.

Udover at være dårlig energipolitik, er sommertid også dårligt for folks mentale helbred. Studier viser, at forstyrrelsen af søvnrytmen for eksempel giver flere trafikulykker, arbejdsskader og selvmord i ugen efter skiftet til sommertid. Produktiviteten på arbejdspladsen falder også som følge af skiftet, og desuden er det ganske omkostningsfuldt i nogle brancher, at der hvert halve år optræder en dag med enten 23 eller 25 timer.

Selvom det altså er fordelagtigt at droppe sommertid i Danmark, skal det dog ske sammen med andre europæiske lande, så vi ikke er det eneste EU-land uden sommertid, hvilket ville blive rodet i forhold til, at tidsforskellen pludselig er anderledes. Derfor skal alle europæiske lande afskaffe sommertid samtidig for at få det bedst mulige resultat.

Radikal Ungdom mener ikke, at Danmark bør give tilladelse til bygningen af gasledningen Nord Stream 2.
Rusland vil gerne etablere en gasledning gennem Østersøen til Tyskland, der undervejs går gennem dansk farvand ved Bornholm. Ledningen kan derfor kun bygges på den planlagte strækning med dansk accept.
Gasledningen er dog en dårlig idé, da der ikke er behov for den til at sende gas fra Rusland til Vesteuropa; den vil i stedet blot øge muligheden for at sende gas uden om Ukraine og Polen. Dermed kan Rusland hindre Polen og Ukraine i at få transitindtægter og potentielt også den gas, de har behov for.
Desuden er der ingen grund til at udvide det europæiske gasnet, da kapaciteten allerede i dag er stor nok. På lang sigt bør efterspørgslen falde, da vi skal mindske vores gasforbrug og generelle brug af fossile brændstoffer.
Såfremt ruten ændres til at gå uden om dansk farvand og derfor gå via svensk farvand, skal Danmark lægge pres på den svenske regering til også at nægte tilladelsen.

Radikal Ungdom mener, at staten bør give tilskud til sikring af landbrugsdyr imod ulve.
Ulvene er kommet tilbage til den danske natur, og vi ønsker at opretholde EU’s fredning af ulve. Ulvene i Danmark lever primært af rådyr og krondyr. Her nedlægger de som regel de svageste i bestanden og sørger dermed for, at bestanden holdes stærk. Rå- og krondyrs anden fjende, jægere, vil derimod helst nedlægge de største dyr. Ulve er meget sky over for mennesker og vil flygte frem for at angribe. De få dokumenterede ulveangreb skyldes ekstraordinære omstændigheder, såsom ulve smittet med rabies.
Den eneste reelle trussel fra danske ulve mod noget menneskeligt er således angreb på landbrugsdyr, typisk får, lam, geder og kalve. Selvom dette kun udgør en meget lille del af ulvens kost, er det med til at skabe et unødigt had over for ulvene. I Tyskland har man dog gode erfaringer med at mindske antallet af ulveangreb ved hjælp af simple ting som indhegning eller fårehunde.
Da vi har gavn af ulve i den danske natur og ulvene også udgør en ekstra mindre trussel mod danske landbrugsdyr, er det også rimeligt, at staten giver støtte til landmænd i områder med ulve, så de kan beskytte deres dyr bedst muligt. Udgiften til dette vil være lille i forhold til de færre tabte dyr og den øgede biodiversitet.

Radikal Ungdom mener, at alle forbrugere skal kunne træffe et aktivt valg i forbindelse med de produkter, de køber. Derfor skal alle produkter, der indeholder hormonforstyrrende stoffer over en vis grænseværdi, mærkes med dette, så det enkelte forbruger nemmere kan tage et aktivt valg. Mærkningen skal indeholde ordene ”Hormonforstyrrende stoffer” og angive hvilke konsekvenser, der er ved brug af produkter med stofferne.

Denne grænseværdi skal ligge, hvor der er risiko for, at det er skadeligt for mennesker.
Derudover mener vi, at produkter målrettet børn og gravide ikke må indeholde hormonforstyrrende stoffer over denne grænseværdi, da hormonforstyrrelsen har større betydning for børn og fostre.

Fangenskab af hvaler, udelukkende for menneskelig fornøjelses skyld, er et fuldstændig grotesk princip. Hvaler er enormt intelligente og kreative dyr, der kræver både fysisk og mental udfoldelse; noget som et liv i fangenskab som underholdningsdyr slet ikke tillader.
Vilde hvaler kan svømme op til 150 kilometer om dagen i naturen og bittesmå bure med ensformig udsmykning, hvor hvalerne på ingen måde kan udfolde sig, er yderst skadelige for dem. Hvalerne benyttes desuden i underholdningsbranchen, hvor man, ved hjælp af en begrænset mængde føde og fysisk afstraffelse, får dyrene til at lave kunster til offentlighedens skue. Alt dette leder til stress med store konsekvenser for hvalerne og deres dyrepassere.
Hvalen er ikke et naturligt aggressivt dyr, og der er derfor aldrig sporet et fatalt hvalangreb i fri natur. Men at holde dem i fangenskab fører til psykiske lidelser, der ofte har fatale konsekvenser for de mennesker, der opholder sig ved dem.
Udover aggressivitet kan denne stress lede til andre problemer for hvalerne såsom kvalme, nedsat immunforsvar, problemer med finnerne, selvskade1, og i sidste ende selvmord, hvor hvalerne drukner sig selv.
Derfor ønsker Radikal Ungdom at forbyde alt fangenskab af hvaler, som ikke sker på udelukkende konserverende basis, på verdensplan. Derudover ønsker vi at pålægge diverse zoologiske haver at slippe deres nuværende hvaler fri på ordentlig vis finansieret for egen regning. Det er før set, hvordan det har fungeret bedst, at sætte hvaler fri i deres originale bestand, da hvaler er et flokdyr, så dette er at foretrække.

 

Radikal Ungdom vil privatisere DSB og sende togdriften i udbud. DSB leverer ringe service med forsinkede tog, problemer med IC4-togene og lignende, hvilket til dels skyldes, at DSB har monopol på togdriften i Danmark og derfor ikke tvinges til at være konkurrencedygtige. Vi ønsker at udbyde togdriften til den bedste leverandør, så danskerne kan får flere, mere rettidige og bedre tog.

Radikal Ungdom mener, at der i hele EU ikke skal sælges nye biler, der kører på fossile brændstoffer fra år 2025. Klimaforandringerne er et stort problem, som kræver drastiske løsninger. Transportsektoren bidrager med 14% af de globale udledninger, og med den voksende velstand i verden vil persontransport i biler sandsynligvis udgøre en større del af udledning, hvis ikke vi gør noget ved det.

Det er allerede i dag muligt at foretage de 􀏐fleste køreture i elbiler, uden at skulle stoppe for en opladning. En udfasning af benzin- og dieselbiler i EU vil skabe et større marked for biler, der kører på el, brint eller andre ikke-fossile energikilder. Det må forventes at fremskynde udviklingen inden for disse bilers rækkevidde og brændstoføkonomi. Batteridrevne biler udleder over deres levetid halvt så mange CO2-ækvivalenter som tilsvarende benzinbiler, selv når man tager produktionen af batterierne i betragtning.

Derudover vil en udfasning af benizn- og dieselbiler mindske luftforureningen, især i byerne. En udfasning af disse biler vil således både være godt for klimaet og folkesundheden.

Radikal Ungdom mener, at der i hele EU ikke skal sælges nye biler, der kører på fossile brændstoffer fra år 2025. Klimaforandringerne er et stort problem, som kræver drastiske løsninger. Transportsektoren bidrager med 14% af de globale udledninger, og med den voksende velstand i verden vil persontransport i biler sandsynligvis udgøre en større del af udledning, hvis ikke vi gør noget ved det.

Det er allerede i dag muligt at foretage de 􀏐fleste køreture i elbiler, uden at skulle stoppe for en opladning. En udfasning af benzin- og dieselbiler i EU vil skabe et større marked for biler, der kører på el, brint eller andre ikke-fossile energikilder. Det må forventes at fremskynde udviklingen inden for disse bilers rækkevidde og brændstoføkonomi. Batteridrevne biler udleder over deres levetid halvt så mange CO2-ækvivalenter som tilsvarende benzinbiler, selv når man tager produktionen af batterierne i betragtning.

Derudover vil en udfasning af benizn- og dieselbiler mindske luftforureningen, især i byerne. En udfasning af disse biler vil således både være godt for klimaet og folkesundheden.

Radikal Ungdom mener, at der skal stilles højere miljøkrav til landbruget. Siden regeringsskiftet i 2015 er miljøkravene til landbruget faldet. En af de mange eksempler er randzonerne. Randzonerne har til formål at beskytte fjorde og søer mod iltsvind pga. udledning fra landbrugets sprøjtegifte. Randzonerne var på 10 meter ned til nærmeste vandløb og i dag sat ned til 2 meter. Ud over, at det har en negativ effekt på miljøet har det også en negativ effekt på klimaet pga., at randzonerne har en CO2-lagrings effekt. Det påregnes derfor, at der vil komme en øget CO2 udledning fra landbruget. Det hænger simpelthen ikke sammen i Danmark, når man samtidig kigger på, at landbruget er det erhverv i Danmark, som får flest støttekroner. Hvis de vil have de penge, skal vi også turde stille krav til dem.

Radikal Ungdom mener, at Danmark bør forske i kernekraft. En folketingsbeslutning fra 1985 ligger til grund for, at der ikke forskes i området, da kernekraft ikke indgår i den danske energiplan. En del af løsningen på klimaproblematikken kan imidlertid være mere kernekraft, da energiproduktionen i sig selv ikke udleder CO2. Forskning inden for området kan gøre problematikken omkring atomaffald væsentlig mindre, og gøre det mere attraktivt for nogle lande at bruge kernekraft i stedet for kulkraft.

Radikal Ungdom mener, at fredningen på spættede sæler i kongeriget Danmark skal ophæves. Da populationen af spættede sæler i kongeriget Danmark har gjort, at nogle fiskere mister deres kvote på grund af overfiskning fra sælernes side, samt at bestanden den dag i dag er på et fornuftigt niveau, skal vi i kongeriget Danmark sørge for, at populationen ikke bliver for stor, da dette kan have en negativ indflydelse på økosystemet.

 

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.