Mathias Thrane

Ordfører for kultur, ret og etik

mathias@radikalungdom.dk
30 23 61 72

Danmark er et retssamfund med en stærk kultur og historie, som ikke må tages for givet, men som skal videreudvikles. I Radikal Ungdom tror vi således på den enkeltes frihedsrettigheder, et stærkt og mangfoldigt kulturliv og et samfund, hvor vi tør italesætte etikken uden frygt for at udvikle den.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes kommunale ungeråd i alle landets kommuner. Ungerådene skal sikre, at landets børn og unge har indflydelse på den politiske dagsorden kommunalt.
Det er allerede lovpligtigt, at hver kommune skal oprette et ældre- eller seniorråd, som skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. En sådan konstellation ville også være gavnligt for børn og unge. Meget kommunalpolitik har direkte indflydelse på mange børn og unges hverdag.
Hvordan de enkelte ungeråd skal indrettes og sammensættes må de enkelte kommuner selv bestemme. Nogle ungeråd er på valg, mens andre ungeråd har udpegede repræsentanter fra forskellige ungestyrede aktører. Dog skal ungerådene som minimum have høringsret i spørgsmål, der vedrører børn og unge.

Radikal Ungdom mener, det er på tide, at gøre op med det urealistiske billede af kroppen, som visse dele af modelbranchen skaber. At udsætte mennesker, og især unge mennesker, for normgivende og urealistiske billeder af kroppe kan føre til dårligt selvværd, der kan påvirke en sund levevis.

Udover at skabe et forvrænget billede af kroppen, så skader det især modellernes arbejdsforhold, på de, modelbureauer, som har så skrappe krav til modellens vægt og kropsform, at modellen er nødsaget til at sulte sig. Kravene skal selvfølgelig også gælde ved overvægt.

Kravene til modebranchen skal derfor skærpes. Vi mener, at når en model hyres, skal der med ansættelsen være en lægeerklæring fra modellens egen læge, betalt af arbejdsgiveren, der godkender modellens sundhed. Ligeledes skal modeller også til lignende arbejdsgiverbetalte tjek hos egen læge årligt. På denne måde sikres det, at modeller, som er naturligt tynde eller kraftige, men stadig sunde, fortsat kan arbejde i modelbranchen. Det sikrer også, at modelbranchen er nødt til at hyre modeller, der ikke har en usund krop, men er nødt til at efterstræbe, at deres ansatte modeller lever sundt.

Radikal Ungdom mener, at man for at få mediestøtte fra den danske stat også skal være medlem af pressenævnet. Dette skal ske med fokus på, at borgere og andre medier skal kunne klage over medier, der driver uetisk presse.
Danske medier skal kunne fremvise et minimum af journalistfaglige standarder for at kunne opnå mediestøtte fra staten.
Alle medier, der ønsker mediestøtte, skal underlægges samme regler, således at der sikres en saglig formidling af samfundsforhold. Desuden skal pressenævnet have beføjelser til at uddele bøder til medier, der får kritik af pressenævnet. Det skal fungere som et sanktionsværktøj, der er med til at sikre en større selvregulering blandt danske medier og skabe større incitamenter til at reducere redaktionelle fejl.
Medier skal agere kritisk oplysningsmand for befolkningen, og dette opretholdes kun under pressenævnets tilsyn, som sikrer en retfærdig presseetik.

Radikal Ungdom mener, at Danmark bør styrke sit forsvar imod internationale cyber-terrorister. Vores verden har udviklet sig, og vores forsvar bør udvikle sig med den. Der er både økonomiske og strategiske årsager til, at dette er en god investering.
Beskyttelse af danske servere vil hjælpe både danske virksomheder og borgere. Skulle samtlige af statens hjemmesider eksempelvis lukkes af en hacker, ville det resultere i tusindvis af borgere, som ikke ville være i stand til at modtage adskillige offentlige ydelser. En undersøgelse foretaget i 2014 af McAfee og CSIS konkluderer, at cyber-kriminalitet hvert år koster den globale økonomi et sted mellem 375 og 575 milliarder dollars. Undersøgelser foretaget af EU viser, at cyber-kriminalitet potentielt kan koste op imod 150.000 arbejdspladser i EU alene.
Et stærkt forsvar af danske servere er også nødvendigt for, at vi i fremtiden kan modstå angreb fra andre lande og terrororganisationer. Det danske forsvars effektivitet ville blive stærkt mindsket, hvis det skulle miste samtlige kommunikationsenheder. Det danske forsvar bør også indgå i et fælles samarbejde om cyber-forsvar med vores NATO-allierede. Vi mener også, at den danske regering skal opfordre vores allierede til også at investere i forsvar mod cyber-angreb.
Vores forsvar imod cyber-terrorisme bør være i form af et cyber-værn i Forsvaret. Det er dog vigtigt at bemærke, at cyber-divisionen ikke må krænke borgernes privatliv.
At styrke vores forsvar vil altså både beskytte danske virksomheder og borgere, og på samme tid styrke det danske forsvar. Investeringer vil formentlig også medføre innovation på det computertekniske område.

Etik er et kompliceret og ofte kontroversielt emne, derfor kan det være en fordel for politikerne at have nogen at rådføre sig hos. Problemet er, at man ikke kan være i besiddelse af en særlig viden, når det gælder etik, da det i sagens natur er et spørgsmål om værdier. Derudover har Etisk Råd gang på gang vist sig at være ude af trit med vælgerne og den politiske virkelighed. Den politiske debat bør så vidt muligt være lige tilgængelig for alle gode argumenter, derfor bør organisationer som Etisk Råd ikke promoveres af staten. Derfor mener Radikal Ungdom, at Etisk Råd bør nedlægges.

Radikal Ungdom mener, at blasfemiparagraffen skal afskaffes.
Blasfemiparagraffen giver religion en uforholdsmæssig særstatus i forhold til andre former for overbevisninger. Desuden er religiøse grupper allerede beskyttet mod hetz gennem Straffelovens § 266 b (racismeparagraffen). Blasfemiparagraffen beskytter institutioner, men det er i virkeligheden personer, der skal beskyttes.

Radikal Ungdom mener, at whistleblowere der afslører brud på menneskerettighedskonventionen eller ulovlig systematisk overvågning af andre landes borgere, bør have mulighed for at få asyl i Danmark. Dette skal sikre whistleblowernes sikkerhed og tilskynde, at flere afslører magtmisbrug. Ligeledes skal den danske stat ikke straffe egne borgere for lignende handlinger. Meget få er glade for brud på menneskerettighederne og systematisk masseovervågning – særligt når det er andre landes borgere, der uden godkendelse bliver overvåget. Derfor foregår overvågningen oftest også i dyb hemmelighed, det gør det ikke mindre uacceptabelt. Giver vi whistleblowere mulighed for at have en tilværelse efter deres afsløringer, tilskynder vi til at flere afslører magtmisbrug.

Radikal Ungdom mener, at sommerhusreglen skal afskaffes. Det er principielt forkert, at danskere kan købe et sommerhus i andre EU-lande, men borgere fra andre EU-lande ikke kan købe et sommerhus i Danmark. Frygten for at tyskere vil opkøbe hele den jyske vestkyst er stærkt overdrevet. Faktisk er vi af den overbevisning, at en afskaffelse af sommerhusreglen vil give mere liv til områder, som danskerne ikke har lyst til at have sommerhus i. Samtidig vil bygge- og anlægsbranchen opleve et boost i efterspørgslen efter nye sommerhuse, hvis købere udefra kan få adgang til at købe et sommerhus i Danmark.

Sessionslogning betyder, at telefonselskaber og internetudbydere er forpligtet af loven til at registrere og gemme oplysninger om alle borgernes digitale aktiviteter, såsom IP-adresse, besøgte hjemmesider og servere, men også telefonaktivitet som SMS og opkald. Sådan systematisk overvågning hører ikke til i et frit demokrati som det danske. Radikal Ungdom mener derfor, at sessionslogning af alm. borgere skal forbydes.

Ønsker politiet eller andre organer at overvåge en mistænkt eller kriminel på nettet via sessionslogning, skal der indhentes en dommerkendelse. Finder man ikke den overvågede skyldig, skal al indhentet data slettes.

Radikal Ungdom mener, at Børnekonventionen skal indskrives i dansk lovgivning, så der er mulighed for at klage, hvis konventionen ikke overholdes. Dette vil sikre, at børn f.eks. bliver taget med på råd i sager om anbringelse, samt sikre barnets tarv i sager om uledsagede flygtningebørn. Inkorporeringen af Børnekonventionen vil derudover give klageadgang for børn i FN-systemet.

Politiet har i dag stationære ANPG-kameraer sat op i det danske land. Disse kameraer registrerer nummerplader, og gør det således muligt for politiet at følge alle bilers færden. En sådan systematisk overvågning hører ikke til i et frit demokrati som det danske. Radikal Ungdom mener derfor, at politiet skal stoppe med opsætning af stationære ANPG-kameraer, og fjerne de allerede eksisterende.

Radikal Ungdom mener, at indtagelse og salg af portionssnus skal legaliseres i EU. Portionssnus må ikke blive en illegal forretning i EU, og den enkelte borger bør have ret til at indtage portionssnus, da staten ikke skal fraholde borgere fra at indtage snus, når det endda har et lavere indhold af kræftfremkaldende stoffer end tobaksrygning. Endvidere, fungerer snus ofte som substitution for cigaretter og anden tobaksrygning.

CPR-nummeret er forældet og usikkert, da man i dag kan finde frem til en persons CPR-nummer online ved blot at kende personens navn og fødselsdato. CPR-nummeret kan derfor alt for let anvendes til at få indsigt i personlige informationer, eller til misbrug og identitetstyveri af særligt grov karakter. CPR-nummeret skal derfor udskiftes med en mere moderne løsning, der tager højde for disse problemstillinger.

Radikal Ungdom mener derfor, at:

  • Borgere skal kunne anmode om et nyt personnummer, der hverken indeholder fødselsdato eller køn.
  • De nuværende CPR-numre skal udfases til fordel for personnumre, der ikke indeholder fødselsdato eller køn i takt med at folk udskifter deres pas, kørekort og sygesikringsbevis.
  • Efterfølgeren til NemID skal etableres således, at den kan afløse systemet med personnumre som den primære form for identifikation.

Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale konventioner. Som det er nu, varetages kontrolfunktionen af Højesteret, som dog kun ganske sjældent, og ofte i forbindelse med civile søgsmål, rejser sager om evt. forfatningsstridighed.
Det vil derfor øge retssikkerheden, hvis der bliver oprettet en decideret forfatningsdomstol (evt. med forbindelse til Højesteret), som primært får til opgave at kontrollere, hvorvidt vedtagen lovgivning er i overensstemmelse med Grundloven samt de af Danmark tilsluttede internationale konventioner.

Det danske kongehus er en institution, der strider mod de demokratiske værdier, Danmark står for. Ingen bør være født med større, grundlovssikrede rettigheder. Dette stemmer ikke overens med værdien om, at alle skal have lige muligheder.

Radikal Ungdom mener derfor, at det danske monarki skal afskaffes.

At komme i isolationsfængsel er en hård straf. Når man er under 18 er man juridisk og fysiologisk et barn, og som barn, er man på det mest påvirkelige tidspunkt i sit liv. Fængsler er til for hærdede kriminelle – ikke børn. Hvis man som barn bryder loven, så gælder det om, at samfundet skal få den unge så langt væk fra den løbebane som muligt, det være sig i en institution, privat pleje eller andet. Isolationsfængsling er et ekstremt tiltag, lavet for at beskytte andre indsatte, eller beskytte den indsatte mod sig selv. Derfor mener Radikal Ungdom, at isolationsfængsling af unge under 18 år skal forbydes.

Radikal Ungdom mener, at cannabis (hash) skal legaliseres. Cannabis er ikke mere skadeligt end alkohol og tobak. Ud fra princippet om frihed under ansvar, skal vi hellere oplyse borgerne om, hvilke konsekvenser et forbrug af cannabis har, snarere end at forbyde det. Desuden vil det bringe misbrugere af cannabis tættere på behandlingssystemet, hvis det legaliseres, fordi folk i mindre grad vil frygte at gå til myndighederne med deres problemer. Derfor kan en legalisering også have socialpolitiske gevinster.

Radikal Ungdom mener, at de danske politikere bør presse på for at Den Internationale Straffedomstol (ICC) igangsætter en efterforskning af, om der blev begået krigsforbrydelser i forbindelse med Afghanistan-krigen. Hvis ICC skal have den fornødne troværdighed og legitimitet, for at fungere som en globalt forankret straffedomstol, er domstolen nødt til at vise, at den vægter retfærdighed højere end politiske interesser fra vestlige stormagter såsom USA og Storbritannien. Det danske pres skal især lægges på NATO og den afghanske regering, som er de største modstandere af at åbne op for ICC’s efterforskning af krigsforløbet.

Radikal Ungdom mener, at retten i en straffesag skal pålægge den dømte sagsomkostninger ud fra en vurdering af den domfældtes evne til at resocialisere sig efter at have afsonet sin straf.

Der skal yderligere sættes større fokus på dommernes evner til at vurdere domfældtes muligheder for resocialisering under dommerens oplæringsperiode som dommerfuldmægtig.

En uddannet ekspert i privat økonomi skal ligeledes tilknyttes domstolene, og derigennem yde vejledning for dommerne i den domfældtes økonomiske forhold, når sagsomkostningerne skal pålægges og vurderes.

Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre ved det kommende folketingsvalg ikke per automatik bør pege på Socialdemokraternes statsministerkandidat. Årsagen hertil er den nylige højredrejning, som Socialdemokraterne har foretaget på en række centrale værdipolitiske områder. Disse holdningsskift tæller bl.a. flygtninge og asylpolitikken, hvor Socialdemokraterne har distanceret sig fra det humanistiske og internationale fundament, som den radikale bevægelse bygger på.

Som konsekvens heraf, ligger Socialdemokraterne i dag så langt fra Radikale Venstres grundværdier, at man ud fra en politisk betragtning ikke per automatik bør støtte en socialdemokratisk ledet regering. Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre i stedet skal søge samarbejde med alle Folketingets partier på de områder, hvor der er mulighed for at få gennemført politik, der stemmer overens med de radikale værdier.

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.