Mirjam Dyekjær

Ordfører for EU- og udenrigspolitik

mirjam@radikalungdom.dk
30 82 73 08

Radikal Ungdom har et optimistisk og idealistisk syn på verden, men det internationale samfunds love og regler bør ikke tages for givet. Vi ønsker et Danmark, der aktivt arbejder for at sikre diplomatiske løsninger på internationale konflikter og tager internationalt ansvar. Vi arbejder både for danskerne og resten af menneskeligheden.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Styrk udenrigstjenesten

Diplomati er grundstenen for Danmarks indflydelse i det internationale system. En stærk udenrigstjeneste er hele præmissen for, at Danmark som småstat har mulighed for at påvirke verden omkring os. Men tjenestens budget har siden årtusindskiftet været støt faldende, og det internationale system er ikke just blevet mindre komplekst siden da - tværtimod.

<

Timingen af disse nedskæringer er derfor helt forkert. Danmark er nu det land, som bevilliger færrest penge pr. indbygger til udenrigstjenesten blandt de nordiske lande, og det bliver mere og mere tvivlsomt, om udenrigstjenesten har de fornødne midler til at varetage helt grundlæggende udenrigspolitiske opgaver.

Derfor mener Radikal Ungdom, at man bør tilføje en milliard kroner til den danske udenrigstjenestes årlige budget (ikke medregnet den offentlige vækst i deres budget) og droppe alle nuværende planer om nedskæringer. Dette skal ske med fokus på at styrke Udenrigsministeriet og etablere flere ambassader og konsulater ude i verden.

Send pandaerne hjem

Danmark skal ikke acceptere Kinas krænkelser af menneskerettighederne, såsom annekteringen af Tibet, undertrykkelse af kineseres ytringsfrihed, forfølgelse af religiøse minoriteter og brug af tortur samt dødsstraf.

Udlån af pandaer som gave til samarbejdende lande har længe været et af Kinas diplomatiske instrumenter. Ved at acceptere udlånet af pandaer sætter Danmark sig i en form for afhængighedsforhold til styret i Beijing. Desuden koster lejen af pandaerne cirka 7 millioner kroner om året, hvilket kan bruges bedre andre steder.

Radikal Ungdom mener derfor, at Danmark ikke skal acceptere lånet af Pandaerne.

Cyberkrig i genevekonventionerne

Radikal Ungdom mener, at Geneve-konventionerne bør være rustet til at kunne beskytte civilbefolkningen under moderne krigsførelse. Med den evigt forstørrende trussel som cyberangreb udgør, er det nødvendigt, at nye regler bliver skabt for at beskytte blandt andet hospitaler, banker, el-netværk og andre civile institutioner fra cyberangreb.

Radikal Ungdom mener derfor, at en ny protokol omhandlende cyberkrig og cyberangreb bør udarbejdes og tilføjes til Geneve-konventionerne.

Øg kapaciteten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Siden sin oprettelse i 1959 har den europæiske menneskerettighedsdomstol haft til formål at sikre borgere i lande, der har ratificeretet konventionen, mulighed for at bringe krænkelse af deres rettigheder for domstolen.

Dog har massiv underfinansiering medført, at domstolen er endt med at have grotesk lange behandlingstider, der i nogle tilfælde kan løbe i op til 10 år.

Derfor ønsker Radikal Ungdom at øge domstolens kapacitet ved at styrke dens økonomi, således sagsbehandlingstiden nedbringes markant.

Opret et fælleseuropæisk pantsystem

Radikal Ungdom mener, at der skal etableres et fælleseuropæisk flaskepantsystem. Flere lande har et flaskepantssystem, og som konsekvens af borgernes mobilitet i EU vil stadig flere flaskebeholdere flytte land. For at sikre genbrugssystemet af flasker skal flaskepantsystemet udvides til hele EU.

Frontex og Europol skal styrkes

Det nytter ikke, at ansvaret for sikkerheden ikke er fælles, når problemet med illegal indvandring er det. Kontrol af EU’s landegrænser samt omkringliggende farvande skal være et fælles anliggende, og indsatsen skal opprioriteres. Desuden er det nødvendigt at styrke efterforskningen i ruterne for trafficking af narkotika og menneskehandel.

Derfor skal Europol og FRONTEX styrkes markant, samtidig med, at de i højere grad skal samarbejde for at imødegå ovenstående problemstillinger.

Opsig EU’s flygtningeaftaler med Tyrkiet og Libyen

De flygtningeaftaler, som EU har indgået med Tyrkiet og Libyen, er uholdbare og inhumane. EU’s medlemslande har overdraget ansvaret for flygtninge og sin egen sikkerhed til en autokratisk leder og libyske krigsherrer. Dette kan hverken den europæiske sikkerhed eller flygtningene være tjent med.

Radikal Ungdom mener derfor, at EU skal opsige sine flygtningeaftaler med Tyrkiet og Libyen og i stedet snarest indføre en fælles, solidarisk asylpolitik i EU.

EU-statsborgerskab skal ikke kunne købes for penge

I Radikal Ungdom mener vi, at EU-statsborgerskab ikke skal kunne købes af udenlandske investorer.

Det betyder, at EU-medlemslande ikke skal kunne sælge statsborgerskaber, idet statsborgerskabet vil medføre retten til fri indrejse og andre privilegier i de resterende EU-lande. Man har tidligere set eksempler på, at EU-lande har solgt nationale statsborgerskaber til udenlandske investorer og rigmænd.

Det er i modstrid med EU’s princip om loyalt samarbejde mellem medlemslandene.

Handel med statsborgerskab kan føre til kriminel infiltrering og svindel.

Statsborgerskaber skal tildeles på baggrund af EU’s demokratiske principper, og skal ikke være til salg for formue og profitable investeringer, der udelukkende kommer de enkelte lande til gode.

EU skal være for hele Europa

Radikal Ungdom mener, at alle lande, der opfylder kriterierne for at blive optaget som medlem i EU, skal tages i betragtning uanset kulturelt ståsted.

Dette betyder for eksempel at den dag, Tyrkiet opfylder Københavnerkriterierne mv., skal de tages i reel betragtning som nyt EU-medlemsland.

Gør Forsvaret grønt

Klimaforandringerne har både sikkerheds- og forsvarspolitiske konsekvenser for Danmark. I Danmark er forsvaret (og dermed vores sikkerhed) afhængig af olien fra Mellemøsten, og dette skaber en uholdbar situation for os under en eventuel konfliktoptrapning. Hvis Danmark skal imødekomme denne udfordring, er det essentielt, at Forsvaret begynder at tænke mere grønt.

Forsvaret er et hængeparti i den danske grønne omstilling og skal være mere bæredygtigt, hvis vi i Danmark ønsker at forebygge klimaforandringer, og hvis vi skal kunne operere uafhængigt i fremtidige sikkerhedspolitiske konfliktoptrapninger. Danmark skal være ledende i NATO-kredsen i den grønne omstilling af Forsvaret.

Derfor mener Radikal Ungdom at:

 • Forsvaret skal arbejde for at reducere sin CO2 udledning.
 • Folketinget skal øge Forsvarsbudgettet og øremærke yderligere midler til grøn omstilling i Forsvaret.
 • Forsvaret skal i så vidt muligt omfang arbejde for, at en total elektrificering af Forsvarets materielle og daglige drift finder sted.
 • Der bør af Folketinget tilsidesættes midler til forskning i grønne teknologier, maskiner og elektrificering af Forsvaret til gavn for Forsvaret selv og allieredes forsvar.
 • Danmark skal arbejde hen imod at gøre os energipolitisk uafhængige af Mellemøsten.
 • Forsvaret skal anvende alternative brændstoffer, der udleder mindre CO2 end klassiske brændstoffer, indtil en fuld elektrificering kan finde sted.
 • Forsvaret skal sikre biodiversitet på sine ejendomme og arealer.
 • Danmark skal hjælpe vores allieredes forsvar i gang med elektrificering og grøn omstilling.
 • Der skal sættes fokus på bæredygtighed i Forsvarets kost.
 • Opret et Center for Klima, Konfliktforebyggelse og Internationalt Samarbejde

  Det er blevet påpeget af klima- og konflikt forskere, at klimaforandringerne vil forårsage stigende mængder af konflikter over ressourcer såsom vand, eksempelvis i de tropiske egne af verden. Konsekvenser af dette indebærer en stigende mængde af klima- flygtninge og migranter, et stigende behov for humanitær assistance, og at flere menneskeliv trues.

  Konfliktforebyggelse kommer derfor til at blive en central del af den fremtidige danske udenrigs- og udviklingspolitik. I finansloven 2020 blev der afsat 150 millioner ekstra til klimatilpasningsprojekter, men der er brug for en yderligere indsats, hvilket indebærer mere forskning på området.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at Danmark bør oprette et nyt forskningscenter, i stil med DIIS, gerne under navnet “Center for Klima, Konfliktforebyggelse og internationalt samarbejde”. Centrets forskning skal kunne bruges til at informere dansk konfliktforebyggelse af klimatiske konflikter, samt understøtte det danske klimadiplomati med faglighed og analyser.

  Højhastighedstog i Europa

  Radikal Ungdom mener, at EU bør oprette en fælles tog-fond, der skal finansiere en ombygning og strømlining af tog systemerne på tværs af europa. Ombygningen skal ske, så at hele det europæiske tognet bliver til magnetsvævebaner, der har kapacitet til at klare togkørsel på minimum 500 km/t.

  Klimakrisen er alvorlig, og transportsektoren er en af de store udledere af co2. Her er flytrafik en særlig stor co2 udleder. Derfor må man kigge på drastiske ændringer til mere co2-neutrale transportmuligheder, eksempelvis højhastigheds- og magnetsvævebane tog, som man har opført med succes i Kina og Japan eksempelvis.

  De høje hastigheder og effektiviteten i togsystemet vil få folk til at benytte togene oftere end nu, og også erstatte deres flyvetur. Det vil nedbringe co2 udledning. Samtidigt vil det også skabe de arbejdspladser og være en ekspansiv finanspolitik, som meget af det sydlige Europa har brug for i eftermælet af den økonomiske krise som følge af Corona Krisen. Teknologien findes i Kina og Japan, men pga. Kinas historie med krænkelser af menneskerettighederne foretrækker Radikal Ungdom at EU-landene i fællesskab henter know-howen i et samarbejde med det Japanske Transportministerium og Japanske tog-virksomheder.

  Sæt Jammu og Kashmir fri

  Siden Storbritannien delte Indien i det muslimske Pakistan og det sekulære Indien bosat af hinduer i 1947, har der været konflikt over grænserne i Jammu og Kashmir regionen, hvilket har resulteret i tab af talrige menneskeliv. I 1948 erklærede FN’s sikkerhedsråd sin støtte til en folkeafstemning i regionen, men den blev aldrig afholdt.

  Radikal Ungdom mener, at det bør være op til befolkningen i regionen selv at bestemme deres fremtid.

  Derfor bør Danmark i samarbejde med sine allierede via diplomatiske forbindelser presse Pakistan og Indien til at søge dialog samt arbejde for, at der bliver afholdt en folkeafstemning om regionens tilhørsforhold.

  EU bør oprette et fælles e-residency system

  Radikal Ungdom mener, at EU bør implementere et e-residency system som det, der findes i Estland, som skal laves på paneuropæisk plan, men forbindes til alle de enkelte medlemslande.

  Systemet vil tillade investorer uden for EU at registrere sig hos de europæiske myndigheder online, og derigennem opnå adgang til administrationen i de enkelte lande. Her vil de for eksempel kunne indberette skat, oprette virksomheder og underskrive kontrakter i de pågældende lande - alt sammen online, og uden at de nogensinde behøver at sætte fod i EU.

  Systemet har flere forskellige fordele. Eksempelvis vil det gøre det nemmere for udenlandske investorer at få adgang til det indre marked, noget som vil være til gavn for alle EU's borgere. Et andet er at det vil formindske bureaukratiet involveret med at drive virksomhed i EU fra udlandet, hvilket vil gøre at det vil være nemmere at spotte folk der på den ene eller anden vis bryder loven, og vil altså hermed være et vigtigt våben i kampen mod skattely.

  Fokus på digital infrastruktur og fælles energinet

  Radikal Ungdom mener at langt flere midler fra EU's regionalfond (EFRU), skal gå til øget udvikling på tværs af de europæiske landegrænser. Fondens hovedfokus bør være:

 • Støtte projekter til styrkelse af den europæiske digitale infrastruktur
 • Skabe grobund for et fælles europæisk energinet
 • En styrkelse af den europæiske digitale infrastruktur vil skabe et bedre Europa gennem flere ting:

  For det første, vil det gøre det nemmere for virksomheder at samarbejde på tværs af landegrænser. For det andet, vil dette hjælpe med at gøre EU til verdensmestre indenfor digital udvikling.

  For det andet, kan dette skabe helt nye muligheder for borgere at få adgang til information gennem digitale medier mv. Et fælles europæisk energinetværk har tre grundlæggende formål.

  For det tredje, er det for bedre at kunne udnytte de forskellige landes vedvarende energi optimalt, for at så meget energi som muligt kommer fra vedvarende energikilder. For det andet, vil dette skabe øget konkurrence, der vil give billigere energipriser for forbrugerne.

  For det fjerde, vil dette hjælpe med at gøre EU selvforsynende for energi. Dette har den sikkerhedspolitiske fordel, at EU ikke længere er afhængige af Mellemøsten og Rusland, med noget så centralt som energi.

  Fælles forskningsaftale med Storbritannien efter Brexit

  Radikal Ungdom mener, at EU skal sikre en fælles forskningsaftale med Storbritannien for at bevare og udvikle på unionens position som forsknings stormagt i verden. I Storbritannien findes nogle af verdens mest anerkendte universiteter, og det er essentielt, at europæiske forskere bevarer adgang til disse, hvis det europæiske forskningsrum skal udvikle sig og konkurrere på et globalt plan.

  Et stærkere økonomisk forhold med Grønland og Færøerne

  Både Grønland og Færøerne er territorier i det Danske Rigsfællesskab, og Danmark har derfor et enormt medansvar i at sikre stabile og velfungerende samfund på de to øer. Bloktilskuddet er den økonomiske hjælp, Danmark tilbyder både Færøerne og Grønland lige nu, men den er desværre enorm skævvridende for forholdet i Rigsfællesskabet. Bloktilskuddet bliver af nogen set som reel ulandsbistand, og hæver Danmark unødigt op til en overmagt. Grønland og Færøerne står begge i en økonomisk situation hvor der, ifølge Nationalbanken og Det Økonomiske Råd, er behov for store investeringer.

  At hæve bloktilskuddet kan være en løsning, og giver den nødvendige økonomiske indsprøjtning, men vil ikke bidrage yderligere til et mere ligeværdigt forhold mellem rigsfællesskabets parter.

  Radikal Ungdom mener derfor, at både Færøerne og Grønland skal tildeles 20% aktieandel i den Danske Nordsøfond. Der oprettes til gengæld en Færøsk og en Grønlandsk nordatlantisk fond for fremtidige naturressourcer, hvor Danmark får en tilsvarende aktieandel på 20%. Med en akkumuleret nettoomsætning på 4 milliarder kr. i 2017 får Grønland og Færøerne en stor forøgelse af deres nuværende budget.

  På sigt vil de penge Danmark mister ved en sådan handel blive tjent ind igen, når teknologien når et punkt, hvor udvindingen af naturressourcer på Grønland og Færøerne bliver muliggjort. Det skal derfor ses som en langsigtet investering fra Danmarks side, der skaber det økonomiske råderum både Grønland og Færøerne har brug for nu, og etablerer et mere ligeværdigt forhold internt i Rigsfællesskabet.

  En fælles og ambitiøs udviklingspolitik for EU

  55 % af den samlede udviklingsbistand kommer fra EU. Udviklingspolitik er et meget vigtigt område for EU. Området skal dog have mere opmærksomhed og højere prioritet. EU’s politikker skal sammentænkes, så vi bekæmper skattesnyd sammen med udviklingspolitikken.

  Der forsvinder mere end dobbelt så mange penge, som der gives i ulandsbistand globalt. EU’s udviklingsbistand uddeles igennem EuropeAid, der tager stilling til støtten af udviklingsprojekter. EuropeAid er en vigtig spiller, når det kommer til at strømline EU’s udviklingspolitik. EU’s fælles udviklingsbistand udgør under en tredjedel af de enkelte EU-medlemmers nationale udviklingsbidrag.

  En samlet udviklingspolitik muliggør en mere effektiv indsats, hvor vi bruger fælles analyser og ressourcer til at bekæmpe fattigdom mere målrettet. Generelt skal formålet med EU’s udviklingspolitik være at sikre:

 • Social og økonomisk udvikling
 • Fred og forsoning
 • Ordnet og holdbar regeringsførelse
 • Radikal Ungdom mener at EU skal:

 • Hæve den samlede udviklingsbistand til 1 % af BNI og samtidigt stille krav om, at medlemslandenes individuelle bidrag skal overgå til den fælles udviklingsbistand.
 • Være fremtrædende i at sikre at FN’s 17 Verdensmål bliver ført til måls.
 • Give EuropeAid flere ressourcer, så den fælles udviklingspolitik bliver stærkere.
 • Fortsat være den største humanitære bidragsyder i verden.
 • Afskaffe landbrugsstøtten
 • Sikre kohærens. Andre vedtagne politikker må ikke modarbejde udviklingsmålene.
 • Sikre, at udviklingsbistanden er selvstændiggørende og efterlader vedvarende ressourcer i modtagerlande.
 • Arbejde for at reducere skattely i ulande ved blandt andet at kræve lister over, hvem der ejer selskaber, og at disse deles. Desuden skal multinationale selskabers regnskaber udregnes fra land-til-land og ikke på koncernbasis.
 • Sænke toldmure til udviklende lande, især for landbrug.
 • Folketingsmedlemmer skal underskrive Den Europæiske Menneskerettighedsskonvention

  Radikale Ungdom mener, at folketingsmedlemmer skal underskrive den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da den afspejler de værdier, vi som europæere og danskere ønsker, skal være gældende i et liberalt demokrati.

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er i praksis mere relevant end grundloven, og derfor mener vi at den skal underskrives, i forbindelse med at folketingspolitikere underskriver den danske grundlov.

  Beskyt whistleblowere

  Radikal Ungdom mener, at EU skal arbejde for at beskytte whistleblowere, der er blevet nødt til at flygte fra deres egen stat pga. afsløring af fx ulovlig overvågning af ens egen/andres borgere. Dette skal ske ved en traktatændring i EU-Traktaten, som skal fastlægge, at EU-domstolen skal beslutte, om den pågældende whistleblower er forfulgt af sin egen/andres stat og har været ansvarlig med sin afsløring.

  Ansvarlig skal forstås som, at afsløringen ikke direkte har forårsaget unødvendig fysisk harme på personer via fx afsløringer af navne på aktive agenter og/eller andre tjenestefolk. EU-domstolen skal beslutte dette, så geopolitiske bekymringer ikke bliver taget til efterretning, når man beslutter at beskytte den pågældende whistleblower. Hvis EU-domstolen har besluttet, at whistlebloweren har ret til beskyttelse kan EU-domstolen kræve, at en EU medlemsstat beskytter individet.

  Hvis EU-domstolen beslutter, at whistlebloweren ikke har ret til beskyttelse, skal personen sendes tilbage til den pågældende stat, såfremt at whistlebloweren er garanteret en retfærdig rettergang. EU skal beskytte whistleblowerer både inde fra EU og udenfor EU, derved bliver EU bastionen for sandhed og retfærdighed i verden.

  Fælles europæisk organregister

  Radikal Ungdom mener at der skal oprettes et fælles europæiske organ register.

  Dette skal mindske manglen på organer inden for Europa, hvor en solidarisk tilgang til organdonation er en del af løsningen. Dette register skal være et tilvalg for de europæiske lande, og ikke et tvunget samarbejde.
  Flyt EU’s budgetperiode

  Radikal Ungdom mener, at fastsættelsen af EU-budgettet skal rykkes, så det er når parlamentet og kommissionen er nyvalgt frem for afgående. Dette styrker den demokratiske legitimitet i unionen, da borgerne får mere direkte indflydelse på, hvordan budgettet skal udformes i den periode de har stemt til. Det giver samtidig en mere inddragende valgkamp, da parlamentarikerne kan gå til valg på fælles europæiske spørgsmål, frem for nationale.

  Fjern kravet om enstemmighed ved fratagelse af EU-landes stemmeret i rådet

  Radikal Ungdom mener, at der, for at fratage et lands stemmeret i rådet gennem artikel 7, fremadrettet ikke behøves enstemmighed i rådet, men derimod kun, at fem sjettedele af landene stemme for. Det vil sikre, at der ikke er to lande, der holder hånden over hinanden. Det ville bl.a. gøre sig gældende i den nuværende sag med Polen og Ungarn.

  Folkeafstemning om et selvstændigt Catalonien

  Radikal Ungdom mener, at Catalonien skal have retten til at afholde en folkeafstemning om selvstændighed.

  Denne folkeafstemning burde laves, hvis der er 2/3 af det Catalanske parlament, som ønsker det, og kræver 2/3 af gyldige stemmer i Catalonien for at blive vedtaget. Det er efter vores opfattelse udemokratisk, når Cataloniens forsøg på en folkeafstemning bliver blokeret af den spanske regering. Vi ønsker en politisk løsning, ikke politi, ransagelser eller militær. I tilfælde af, at Catalonien opnår selvstændighed, mener vi ydermere, at den nye stat skal være medlem af EU, såfremt de ønsker det og så længe de opfylder Københavnskriterierne.
  Støt rule of law mekanisme i EU

  Radikal ungdom støtter Europa-Kommissionens forslag om at oprette en såkaldt rule of law-mekanisme. Herved udvides EU’s muligheder for at begrænse adgangen til EU-midler til stater, som bryder med EU’s retsstatsprincipper.

  Dette er et vigtigt værktøj ift. at sikre, at EU’s midler kun går til demokratiske og frie stater. I de seneste år har en række stater, især Polen og Ungarn, brudt med de europæiske retsstatsprincipper på fundamentale områder. Den nye rule of law mekanisme bør afskære sådanne iliberale stater fra at få adgang til strukturfondsmidler, som både polen og ungarn modtager store beløb fra.
  Ændring af processen for optagelse af nye EU-lande

  Radikal Ungdom mener, at optagelsesprocessen for nye medlemslande bør ændres fra, at alle nuværende medlemslande har vetoret til, at der skal være særligt flertal ved optagelse.

  Dette særlige flertal skal bestå af et flertal i Det Europæiske Råd, der repræsenterer minimum 75% af medlemslandene, og 75% af den samlede befolkning. Samtidig skal landet godkendes at 2/3 af Europa Parlamentet.

  Dette skal sikre, at stridigheder mellem lande ikke blokerer for muligt medlemskab for et land. Dette gælder eksempler som Spaniens manglede anerkendelse af Kosovo som en suveræn nation. Eventuelt nye medlemslande ville fortsat skulle opfylde Københavnerkriterierne. Hvis EU-domstolen vurderer, at dette ikke er tilfældet, skal denne kunne blokere kandidatlandet for at sikre, at EU-traktaterne bliver overholdt.
  EU bør lægge diplomatisk pres på USA for at respektere den internationale straffedomstols beslutninger

  Radikal Ungdom mener, at EU bør arbejde for, at USA anerkender den internationale straffedomstols (ICC) autoritet i international politik.

  På nuværende tidspunkt er USA ikke medlem af domstolen og modarbejder aktivt domstolens traktatbaserede ret til at retsforfølge individer, der begår forbrydelse mod menneskeheden eller krigsforbrydelser.

  EU bør lægge diplomatisk pres på USA ift. at respektere domstolens beslutninger og autoritet; heriblandt domstolens kompetence til at retsforfølge amerikanske soldater, der begår krigsforbrydelser i ICC’s medlemsstater - såsom Afghanistan. ICC er på nuværende tidspunkt ved at undersøge amerikanske krigsforbrydelser i Afghanistan og på europæiske “black sites”, hvor USA angiveligt har gjort brug af tortur til at afhøre krigsfanger.

  EU bør ydermere fordømme, når USA modarbejder domstolens beslutninger, hvilket USA gentagne gange har gjort. Senest har John Bolton, som er USA’s nuværende national security advisor, erklæret, at USA vil gøre brug af en række sanktionsmuligheder, hvis ICC søger at retsforfølge amerikanske borgere. Han har bl.a. foreslået, at nedlægge rejseforbud over for ICC’s medarbejdere og andre, der hjælper ICC. EU bør endvidere arbejde diplomatisk for, at USA på længere sigt bliver medlem af ICC, som er en essentiel institution for global retfærdighed.

  EU skal være for hele Europa

  Radikal Ungdom mener, at alle lande, der opfylder kriterierne for at blive optaget som medlem i EU, skal tages i betragtning, uanset kulturelt ståsted. Dette betyder fx, at den dag Tyrkiet opfylder Københavnerkriterierne mv., skal de tages i reel betragtning som nyt EU-medlemsland.

  Bak op om studeterbevægelsen i Thailand

  Radikal Ungdom mener, at Danmark skal lægge diplomatisk pres på den thailandske konge, med hensigten om at etablere en ny grundlov, hvor demokratiske værdier, som ytringsfrihed, særligt er prioriteret. Derudover er opbakningens intention at forandre kongens magt ved at gøre op med paladsets budget, separere kongens private formuer med kronens formue, og til sidst skal der i Thailand indføres et parlamentarisk opsyn af monarkiet.

  Radikal Ungdom bakker op om studenterbevægelsen i Thailand, da det på nuværende tidspunkt er forbudt at kritisere systemet. Samtidigt kæmper størstedelen af befolkningen i Thailand med en dyb recession, mens kongen lever et luksuriøst liv i Tyskland.

  2/3 Flertal for at erklære krig

  Som det står i dag, så kan dansk deltagelse i krig vedtages af et almindeligt flertal i folketinget. Det kan føre til situationer, hvor danske soldater bliver placeret i en militær konflikt med snæver politisk og folkelig støtte, som det bl.a. fandt sted med den danske deltagelse i Irak-krigen.

  I Radikal Ungdom mener vi, at noget så altomfattende og destruktivt som en krigserklæring skal have bred folkelig forankring og derfor kun skal kunne vedtages med 2/3 af Folketingets støtte. Dette princip bør skrives ind i grundloven. Indtil et sådant princip er skrevet ind i grundloven, bør Radikale Venstre ikke lægge stemmer til krigserklæringer, medmindre dette vil resultere i mindst 2/3 af Folketingets støtte.

  Styrk forsvaret

  Det danske forsvar udgør en helt essentiel del af suverænitetshåndhævelsen af Rigsfællesskabet. At have et velfungerende, effektivt og stærkt forsvar er fundamentet for at sikre vores nations territorielle integritet. På trods af Danmarks lille størrelse råder vi over vigtige geostrategiske positioner. Den ene af disse er indsejlingen til og fra Østersøen, og den anden er Rigsfællesskabets territorier i de arktiske egne.

  I en tid med stigende interesse for Arktis og voksende spændinger mellem øst og vest er det afgørende, at Danmark besidder redskaberne til at forsvare disse positioner, indtil hjælp fra vores NATO-allierede kan komme os til undsætning. I de politiske programmer ”Arktis” og ”Nyt Forsvar” fremlægger Radikal Ungdom en række forsvarspolitiske tiltag, som har til formål at styrke Forsvaret både nationalt og internationalt.

  Derudover indeholder det nuværende forsvarsforlig, der løber frem til 2023, gode initiativer, der blandt andet søger at styrke den danske tilstedeværelse i Østersøen og tilføre flere midler til cyberområdet. Radikal Ungdom ser derfor generelt positivt på det nuværende forsvarsforlig, men forholder sig kritisk til de dele af forliget, der vedrører en udvidelsen af værnepligten.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at det danske forsvarsbudget bør forøges. Formålet ved denne styrkelse af Forsvarets budget er at finansiere de forsvarspolitiske tiltag, som Radikal Ungdom fremlægger i de politiske programmer “Nyt Forsvar” og ”Arktis” samt gennemføre det nuværende forsvarsforlig - med undtagelse af de dele af forliget, der omhandler værnepligten.

  Revider den nordatlantiske traktat

  Som Den Nordatlantiske Traktat på nuværende tidspunkt er udformet, er det kun europæiske lande, der kan optages i NATO. Dette afholder imidlertid lande som f.eks. Australien, New Zealand, Japan og Sydkorea fra at søge om optagelse i forsvarsalliancen. Lande der - vel at mærke - deler mange værdier og sikkerhedspolitiske interesser med NATO. Muligheden for at opnå̊ NATO-medlemskab skal ikke begrænses af geografi. Så̊ længe et land deler NATO’s værdigrundlag og ønsker at bidrage til den kollektive sikkerhed, bør døren for at søge om optagelse være åben.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • Man bør revidere artikel 10 i Den Nordatlantiske Traktat, så ikke-europæiske lande kan optages som fuldbyrdede medlemmer i NATO. Ligeledes skal betingelsen om at potentielle medlemmer skal kunne bidrage til sikkerheden i Nordatlanten ændres, så det omhandler NATO medlemmernes territorier i stedet.
 • Artikel 5 og 6 skal revideres, så væbnede angreb på NATO medlemmer skal betragtes som et angreb på alle, hvis angrebet finder sted i eller over deres territorier, foruden områder hvor nogen af deltagernes besættelsesstyrker var stationeret på det tidspunkt, da traktaten trådte i kraft, i Middelhavsområdet eller i det nordatlantiske område nord for Krebsens Vendekreds.
 • Navnet på forsvarsalliancen og indledningen til traktaten bør tilsvarende ændres for at afspejle det reviderede formål med organisationen og muligheden for bredere geografisk medlemsskab.
 • EU skal anerkende Taiwan som suveræn stat

  Radikal Ungdom mener, at Danmark i EU skal presse på for at EU anerkender Taiwan som suværen stat. Radikal Ungdom mener, at man skal gøre op med “et-Kina-politkken”, og anerkede den demokratisk valgte regering i Taiwan. At vi anerkender Taiwan som suveræn stat vil betyde, under FN’s bestemmelser om selvbestemmelse og folkeret, at Taiwan ikke kan annekteres/invaderes af fastlands Kina på lovlig vis. Selvfølgelig såfremt der er et klart ønske fra Taiwans befolkning om dette

  Nedrustning af atomvåben frem for forbud

  Atomvåben er en af de farligste og mest destruktive kræfter i verden i dag. Derfor er det naturligvis altafgørende, at atomvåben ikke nogensinde ville blive anvendt, hverken af de stater, som i dag besidder dem, men også at de ikke falder i hænderne påustabile despoter eller terrororganisationer. Ikke desto mindre er atomvåben, samt videnskaben og teknologien bag dem, en realitet i den moderne verden. At kæmpe for et forbud er ikke bare urealistisk, men vil også have en række uønskede konsekvenser, der kun vil skabe mindre kontrol og mere ustabilitet i verden. Atomvåben er ikke og vil næppe aldrig blive et våben som alle andre våben i de forskellige arsenaler rundt omkring i verden. Deres funktion er derimod at være det ultimative militære statussymbol og afskrækkelsesinstrument. Disse to funktioner ved atomvåben er uundværlige for nutidens stormagter, og et forbud mod atomvåben ville derfor have en eller flere af følgende konsekvenser:

 • 1. Atommagter ville stadig have atomvåben liggende som en offentlig kendt hemmelighed.
 • 2. Selve atomvåbnene ville blive nedlagt, men produktionen af dem ville ligge i et stadie så langt fremme, at de nemt og hurtigt ville kunne blive konstrueret.
 • 3. At fredelige og stabile lande afskaffer deres atomarsenaler, mens slyngelstater bevarer deres, hvilket vil true hele verdensfreden.
 • 4. Et nyt, mere destruktivt våben ville blive udviklet til at tage atomvåbens nuværende position som afskrækkelse og statussymbol.
 • Ingen af disse konsekvenser er en positiv udvikling fra den nuværende. Modsat, så vil alle disse scenarier fjerne muligheden for kontrol og regulering fra det internationale samfund, ligesom det vil fjerne second strike kapabiliteten i verdenssamfundet og herigennem afskrækkelseselementet, hvilket vil medføre mindre fred og stabilitet i verden.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at verdenssamfundet skal kæmpe for at stoppe en yderligere spredning af atomvåben samt for en fortsat nedrustning af atomvåben.

  Danmark skal kritisere det kinesiske regime

  Kina er det 21. århundredes største diktaturstat. Indenrigspolitisk har det Kinesiske diktatur lavet overgreb på sin befolkning, blandt andet ved internering af Uighurerne i “genopdragelseslejre”, undertrykkelse af tibetanerne og nyligst forsøgene på at afskaffe Hong-Kongernes rettigheder og selvbestemmelse.

  Udenrigspolitisk eksporterer det Kinesiske diktatur censur ved at misbruge sin position i den globale økonomi til at lukke munden på kritikere. Samtidigt bruges løfter om lån, investeringer og aggressive opkøbs-strategier til at dominere suveræne staters økonomi og infra-struktur. Alt for længe har Danmark afholdt sig fra at kritisere det Kinesiske diktatur grundet øko-nomiske interesser.

  Radikal Ungdom mener i stedet, at Danmark skal kritisere det Kinesiske dik-taturs brud på basale menneskerettigheder, overgreb på deres egen befolkning, eksport af censur og udnyttelse af lande i Afrika, Østeuropa, Sydamerika og Asien, selvom dette måtte medføre økonomiske konsekvenser.

  Anerkend Vestsahara
  Siden 1975 har det saharawianske folk levet under et undertrykkende regime i form af den marokkanske besættelsesmagt. Marokkos brutale besættelse af saharawiernes hjemegne i Vestsahara har tvunget titusinder på flugt, og det marokkanske styre udviser lidt til ingen omtanke for saharawiernes basale rettigheder. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • Den Sahrawiske Arabiske Demokratiske Republik (SADR) skal anerkendes som en selvstændig stat. Ledelsen af den nye stat skal udpeges af det saharawiske folk og ikke den nuværende lokalbefolkning i Vestsahara, da en større og større del af denne består af marokkanske bosættere.
 • Derudover skal FN’s Sikkerhedsråd udvide MINURSO’s mandat for at gøre missionen i stand til at få kontrol over menneskerettighedssituationen i Vestsahara.
 • For at undgå marokkansk udnyttelse af Vestsaharas ressourcer bør EU’s import af varer fra Marokko udelukkende bestå af varer og ressourcer, der er produceret og udvundet på marokkansk jord. Tilmed skal al eksport fra EU, der har til formål at blive opstillet eller på anden vis benyttet i Vestsahara, stoppes.
 • Jævnfør Den Europæiske Unions Domstols dom fra december 2016 skal Vestsahara trækkes ud af alle former for handels- og associeringsaftaler, som EU måtte have med Marokko.
 • Bak op om Krims ret til selvbestemmelse

  Krim skal selv kunne afgøre, hvilken nation de vil tilhøre. Dermed skal Krim kunne afgøre sit nationale tilhørsforhold ved en international anerkendt folkeafstemning. Derfor mener Radikal Ungdom, at Krim skal kunne vælge, hvilken nation de vil høre under ved en international anerkendt folkeafstemning.

  Beskyt Dansk infrastruktur mod kinesisk kontrol

  Kina’s totalitære regime er den største udenrigspolitiske trussel mod det frie danske samfund, som vi kender det. Kina bruger utraditionelle og udemokratiske værktøjer til at bekæmpe det frie samfund, og vi må derfor finde alternative værktøjer til at stå imod. Ved at bruge uigennemskuelige konstruktioner, der gør det umuligt at afgøre, hvor den kinesiske stat stopper, og kinesiske selskaber starter, samt ved at føre såkaldt “gælds-fælde”diplomati, udnytter landet småstater. Denne uhæderlige handelspolitik har gjort landets økonomiske muskler til en løftestang for landets dominansambitioner.

  Vi ser således, hvordan Kina misbruger landets økonomiske indflydelse til at presse småstater som Danmark, fx gennem det såkaldte 17 + 1 projekt. Derfor vil det være decideret farligt, hvis Kina opnår ejerskab over kritisk infrastruktur og kan gøre Danmark afhængig af kinesisk velvilje. Det vil være et markant tilbageslag for Danmarks muligheder for at kæmpe for menneskerettigheder og demokrati på globalt plan og give dansk økonomi en særligt sårbar akilleshæl, hvis et kinesisk selskab opnår kontrol over kritisk dansk infrastruktur.

  Radikal Ungdom mener derfor, at vi omgående må igangsætte en omfattende indsats for at forhindre kinesiske opkøb af kritisk infrastruktur i Danmark. Dette indebærer, at:

 • Offentligt ejet infrastruktur må aldrig sælges til Kina.
 • Udbuddet af offentlige byggekontrakter bør altid indeholde en sikkerhedspolitisk vurdering.
 • PET skal lave en kritisk screening af alt salg af infrastruktur til selskaber uden for EU.
 • Styrk Udenrigstjenesten

  Diplomati er grundstenen for Danmarks indflydelse i det internationale system. En stærk udenrigstjeneste er hele præmissen for, at Danmark som småstat har mulighed for at påvirke verden omkring os. Men tjenestens budget har siden årtusindskiftet været støt faldende, og det internationale system er ikke just blevet mindre komplekst siden da - tværtimod.

  Timingen af disse nedskæringer er derfor helt forkert. Danmark er nu det land, som bevilliger færrest penge pr. indbygger til udenrigstjenesten blandt de nordiske lande, og det bliver mere og mere tvivlsomt, om udenrigstjenesten har de fornødne midler til at varetage helt grundlæggende udenrigspolitiske opgaver.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at man bør tilføje en milliard kroner til den danske udenrigstjenestes årlige budget (ikke medregnet den offentlige vækst i deres budget), og droppe alle nuværende planer om nedskæringer. Dette skal ske med fokus på at styrke Udenrigsministeriet og etablere flere ambassader og konsulater ude i verden.

  Kina skal respektere Hong Kongs suveræne privilegier

  Radikal Ungdom mener, at lande skal respektere de forpligtende aftaler, de indgår, også hvis man er Kina. På nuværende tidspunkt er der en større grad af kinesisk indblanding, end mange af Hong Kongs borgere ønsker, bl. a. ved at hindre demokratiske reformer, såvel som ved at true Hong Kongs frie presse.

  Befolkningens utilfredshed kan bl.a. ses på de demonstrationer, der har været i Hong Kong i løbet af 2019, hvor millioner af mennesker har modsat sig mere kinesisk indblandelse. Kinas handlinger strider imod aftalen ‘The Basic Law’, som blev indgået i 1997, som sikrer Hong Kongs ret til en høj grad af autonomi, sit eget politiske system og bevaring af sin kultur, såvel som bevaring af folkets grundlæggende rettigheder frem til 2047.

  Kina skal derfor respektere aftalen, der sikrer Hong Kongs suveræne privilegier.

  Styrk Danmarks cyberforsvar

  Radikal Ungdom mener, at Danmark bør styrke sit forsvar imod internationale cyber-terrorister. Vores verden har udviklet sig, og vores forsvar bør udvikle sig med den. Der er både økonomiske og strategiske årsager til, at dette er en god investering.

  Beskyttelse af danske servere vil hjælpe både danske virksomheder og borgere. Skulle samtlige af statens hjemmesider eksempelvis lukkes af en hacker, ville det resultere i tusindvis af borgere, som ikke ville være i stand til at modtage adskillige offentlige ydelser.

  Et stærkt forsvar af danske servere er også nødvendigt for, at vi i fremtiden kan modstå angreb fra andre lande og terrororganisationer. Det danske forsvars effektivitet ville blive stærkt mindsket, hvis det skulle miste samtlige kommunikationsenheder. Det danske forsvar bør også indgå i et fælles samarbejde om cyber-forsvar med vores NATO-allierede. Vi mener også, at den danske regering skal opfordre vores allierede til også at investere i forsvar mod cyber-angreb.

  Vores forsvar imod cyber-terrorisme bør være i form af et cyber-værn i Forsvaret. Det er dog vigtigt at bemærke, at cyber-divisionen ikke må krænke borgernes privatliv.

  At styrke vores forsvar vil altså både beskytte danske virksomheder og borgere, og på samme tid styrke det danske forsvar. Investeringer vil formentlig også medføre innovation på det computertekniske område.

  Giv Tibet ret til selvbestemmelse

  Radikal Ungdom mener, at Tibet skal have fuldkommen autonomi over, hvorvidt de ønsker total uafhængighed eller forsat ønsker at forblive en del af Kina, dog med større kontrol over landets egne forhold. Det tibetanske folk føler hverken, at de selv eller deres land tilhører Folkerepublikken Kina, og Kinas argumenter for, at Tibet historisk set har hørt under kinesisk suverænitet har intet stærkt belæg.

  Derfor skal Kina standse besættelsen af tibetansk territorium samt stoppe den massive krænkelse af tibetanernes menneskerettigheder, så tibetanerne kan tilbagevinde deres ret til selvbestemmelse. Tibetanerne er dog imidlertid internt splittede, om hvorvidt de bør vælge fuldkommen uafhængighed (Rangzen) eller den såkaldte Middle Way Approach (MWA), der først blev foreslået tilbage i 1980’erne af den 14. Dalai Lama og den Central Tibetanske Administration (Tibets eksilregering).

  Men om Tibet skal gå i den ene eller anden retning er en beslutning, der udelukkende ligger hos det tibetanske folk, hvorfor Radikal Ungdom mener, Tibets befolkning skal gives retten til at bestemme regionens fremtid ved folkeafstemning eller lignede.

  Reform af FN’s fredsbevarende styrkers immunitet

  Radikal Ungdom mener, at FN har alvorligt brug for en reform at de fredsbevarende styrkers immunitet overfor de pågældende landes love, menneskerettighederne og anden international lovgivning. Der er opstået utallige eksempler på, at FN-udsendte, heriblandt fredsbevarende soldater, har misbrugt deres immunitet overfor loven, til at udføre uforsvarlige handlinger såsom deltagelse i sex trafficking og voldtægt. Ifølge Associated Press er der i perioden 2004 til 2016 blevet indsendt næsten 2000 anklager imod fredsbevarende soldater om seksuelle overgreb.

  Det er i dag ikke muligt for staten at anklage de pågældende soldater for deres forbrydelser, hvor grusomhederne begås. Ved en anklage skal sagen i stedet behandles af den udsendtes hjemland. Dette er problematisk, da det ikke er i landenes interesse at forværre deres eget image, skulle man finde frem til at deres udsendte har udført brud af den lokalestraffelov eller international lovgivning. Selvom Generalsekretærens forebyggende initiativer imod seksuelle overgreb er en positiv udvikling, er en omfattende reform at immuniteten stadig en nødvendighed, da voldtægtsmænd og andre forbrydere ikke bør gå ustraffet hen.

  Radikal Ungdom mener derfor, at ICC (International Criminal Court) fremadrettet skal udvikle sig til at kunne behandle og retsforfølge de anklagede fredsbevarende styrker. Dette vil sikre en objektiv bedømmelse af de anklagede således, at de fredsbevarende soldater ikke skal retsforfølges i deres eget hjemland.

   

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.