Laurits Rasmussen

Ordfører for europæiske forhold

laurits@radikalungdom.dk
93 30 48 03

I Radikal Ungdom mener vi, at lovgivning skal laves dér, hvor det er mest effektivt og i dag er det i rigtig mange tilfælde ikke Folketinget, men EU. Vi tror på, at fælles problemer kræver fælles løsninger og derfor engagerer vi os aktivt i både det nordiske og europæiske samarbejde. Det giver mening – både for Danmark og for verden.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Folketingsmedlemmer skal underskrive Den Europæiske Menneskerettighedsskonvention
Radikale Ungdom mener, at folketingsmedlemmer skal underskrive den Europæiske Menneskerettighedskonvention, da den afspejler de værdier, vi som europæere og danskere ønsker, skal være gældende i et liberalt demokrati. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er i praksis mere relevant end grundloven, og derfor mener vi at den skal underskrives, i forbindelse med at folketingspolitikere underskriver den danske grundlov.
Gør EU til en supermagt i rummet
Radikal Ungdom mener, at EU skal blive en magt i rummet. Dette skal gøres af forskellige årsager. Udforskning og udnyttelse af rummet kommer til at være fremtidens gevinst for menneskeheden. Vi ser allerede store multinationale virksomheder som SpaceX, Boeing og Blue Origin sætte hårdt blive de første til at udnytte potentialet i rumrejser. Derudover har vi stormagter som Kina, der allerede har landet på Mars og har udtrykt stor interesse i at være en stormagt i rummet. Derfor er det klart, at rummet kommer til at have en stor betydning for menneskeheden fremadrettet, og hvis man gerne vil have indflydelse på hvordan menneskeheden skal bruge rummet, så skal man også være en rummagt. Derfor skal EU lægge nye kræfter i rumrejser og udforskning, da EU kan have gavn af den teknologi som rumudforskning giver af mulighed for udnyttelse af rummet på EU-principper. En af de største udfordringer for menneskehedens skridt ud i rummet vil være det internationale sæt spilleregler for suverænitet, jurisdiktion, og råstofudnyttelse, der skal gælde, og EU bør arbejde målrettet efter at skabe en international orden med stabile institutioner og fælles regler i rummet ligesom EU gør på Jorden.
Konkrete tiltag bør indebære:
 • - At lægge den Europæiske rumorganisation (ESA) under EU’s kontrol. ESA i sin nuværende form er et mellemstatsligt organ, som har vist sig ineffektivt sammenlignet med NASA, CNSA og Roscosmos. Derfor skal det gøres overstatsligt under direkte kontrol af EU
 • - At minimum 2.5% af EU’s samlede budget skal gå til finansiering af rumprogrammet, for at sikre en stabil udvikling af programmet
 • - Ambitiøse mål for milepæle i rumforskningen
 • - EU-flag på Mars inden 2035
 • - Permanent ESA-base på månen inden 2040
 • - Et EU-baseret raketsystem for mennesker inden 2035 uafhængigt af andre landes firmaer eller rumprogrammer.
 • - At fortsætte med at vedligeholde gode relationer med alle andre regeringers rumprogrammer og virksomheder via samarbejde og erfaringsdeling.
 • - EU skal arbejde for en opdatering af den internationale rumtraktat for at sikre tidssvarende international lov ift. suverænitet, ressourcekontrol, og principper for konflikthåndtering.
 • Opret et fælleseuropæisk pantsystem
  Radikal Ungdom mener, at der skal etableres et fælleseuropæisk flaskepantsystem. Flere lande har et flaskepantssystem og som konsekvens af borgernes mobilitet i EU vil stadig flere flaskebeholdere flytte land. For at sikre genbrugssystemet af flasker, skal flaskepantsystemet udvides til hele EU.
  Øg kapaciteten for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
  Siden sin oprettelse i 1959 har den europæiske menneskerettighedsdomstol haft til formål at sikre borgere i lande, der har ratificeretet konventionen, mulighed for at bringe krænkelse af deres rettigheder for domstolen. Dog har massiv underfinansiering medført, at domstolen er endt med at have grotesk lange behandlingstider, der i nogle tilfælde kan løbe i op til 10 år. " Derfor ønsker Radikal Ungdom at øge domstolens kapacitet ved at styrke dens økonomi, således sagsbehandlingstiden nedbringes markant.
  Beskyt whistleblowere
  Radikal Ungdom mener, at EU skal arbejde for at beskytte whistleblowere, der er blevet nødt til at flygte fra deres egen stat pga. afsløring af fx ulovlig overvågning af ens egen/andres borgere. Dette skal ske ved en traktatændring i EU-Traktaten, som skal fastlægge, at EU-domstolen skal beslutte, om den pågældende whistleblower er forfulgt af sin egen/andres stat og har været ansvarlig med sin afsløring. Ansvarlig skal forstås som, at afsløringen ikke direkte har forårsaget unødvendig fysisk harme på personer via fx afsløringer af navne på aktive agenter og/eller andre tjenestefolk. EU-domstolen skal beslutte dette, så geopolitiske bekymringer ikke bliver taget til efterretning, når man beslutter at beskytte den pågældende whistleblower. Hvis EU-domstolen har besluttet, at whistlebloweren har ret til beskyttelse kan EU-domstolen kræve, at en EU medlemsstat beskytter individet. Hvis EU-domstolen beslutter, at whistlebloweren ikke har ret til beskyttelse, skal personen sendes tilbage til den pågældende stat, såfremt at whistlebloweren er garanteret en retfærdig rettergang. EU skal beskytte whistleblowerer både inde fra EU og udenfor EU, derved bliver EU bastionen for sandhed og retfærdighed i verden.
  Fælles europæisk organregister
  Radikal mener at der skal oprettes et fælles europæiske organ register. Dette skal mindske manglen på organer inden for Europa, hvor en solidarisk tilgang til organdonation er en del af løsningen. Dette register skal være et tilvalg for de europæiske lande, og ikke et tvunget samarbejde.
  Flyt EU’s budgetperiode
  Radikal Ungdom mener, at fastsættelsen af EU-budgettet skal rykkes, så det er når parlamentet og kommissionen er nyvalgt frem for afgående. Dette styrker den demokratiske legitimitet i unionen, da borgerne får mere direkte indflydelse på, hvordan budgettet skal udformes i den periode de har stemt til. Det giver samtidig en mere inddragende valgkamp, da parlamentarikerne kan gå til valg på fælles europæiske spørgsmål, frem for nationale.
  Fjern kravet om enstemmighed ved fratagelse af EU-landes stemmeret i rådet
  Radikal Ungdom mener, at der, for at fratage et lands stemmeret i rådet gennem artikel 7, fremadrettet ikke behøves enstemmighed i rådet, men derimod kun, at fem sjettedele af landene stemme for. Det vil sikre, at der ikke er to lande, der holder hånden over hinanden. Det ville bl.a. gøre sig gældende i den nuværende sag med Polen og Ungarn.
  Støt rule of law mekanisme i EU
  Radikal ungdom støtter Europa-Kommissionens forslag om at oprette en såkaldt rule of law-mekanisme. Herved udvides EU’s muligheder for at begrænse adgangen til EU-midler til stater, som bryder med EU’s retsstatsprincipper. Dette er et vigtigt værktøj ift. at sikre, at EU’s midler kun går til demokratiske og frie stater. I de seneste år har en række stater, især Polen og Ungarn, brudt med de europæiske retsstatsprincipper på fundamentale områder. Den nye rule of law mekanisme bør afskære sådanne iliberale stater fra at få adgang til strukturfondsmidler, som både polen og ungarn modtager store beløb fra.
  Ændring af processen for optagelse af nye EU-lande
  Radikal Ungdom mener, at optagelsesprocessen for nye medlemslande bør ændres fra, at alle nuværende medlemslande har vetoret til, at der skal være særligt flertal ved optagelse. Dette særlige flertal skal bestå af et flertal i Det Europæiske Råd, der repræsenterer minimum 75% af medlemslandene, og 75% af den samlede befolkning. Samtidig skal landet godkendes at 2/3 af Europa Parlamentet. Dette skal sikre, at stridigheder mellem lande ikke blokerer for muligt medlemskab for et land. Dette gælder eksempler som Spaniens manglede anerkendelse af Kosovo som en suveræn nation. Eventuelt nye medlemslande ville fortsat skulle opfylde Københavnerkriterierne. Hvis EU-domstolen vurderer, at dette ikke er tilfældet, skal denne kunne blokere kandidatlandet for at sikre, at EU-traktaterne bliver overholdt.
  EU bør lægge diplomatisk pres på USA for at respektere den internationale straffedomstols beslutninger
  Radikal Ungdom mener, at EU bør arbejde for, at USA anerkender den internationale straffedomstols (ICC) autoritet i international politik. På nuværende tidspunkt er USA ikke medlem af domstolen og modarbejder aktivt domstolens traktatbaserede ret til at retsforfølge individer, der begår forbrydelse mod menneskeheden eller krigsforbrydelser. EU bør lægge diplomatisk pres på USA ift. at respektere domstolens beslutninger og autoritet; heriblandt domstolens kompetence til at retsforfølge amerikanske soldater, der begår krigsforbrydelser i ICC’s medlemsstater - såsom Afghanistan. ICC er på nuværende tidspunkt ved at undersøge amerikanske krigsforbrydelser i Afghanistan og på europæiske “black sites”, hvor USA angiveligt har gjort brug af tortur til at afhøre krigsfanger. EU bør ydermere fordømme, når USA modarbejder domstolens beslutninger, hvilket USA gentagne gange har gjort. Senest har John Bolton, som er USA’s nuværende national security advisor, erklæret, at USA vil gøre brug af en række sanktionsmuligheder, hvis ICC søger at retsforfølge amerikanske borgere. Han har bl.a. foreslået, at nedlægge rejseforbud over for ICC’s medarbejdere og andre, der hjælper ICC. EU bør endvidere arbejde diplomatisk for, at USA på længere sigt bliver medlem af ICC, som er en essentiel institution for global retfærdighed.
  Et stærkere økonomisk forhold med Grønland og Færøerne
  Både Grønland og Færøerne er territorier i det Danske Rigsfællesskab, og Danmark har derfor et enormt medansvar i at sikre stabile og velfungerende samfund på de to øer. Bloktilskuddet er den økonomiske hjælp, Danmark tilbyder både Færøerne og Grønland lige nu, men den er desværre enorm skævvridende for forholdet i Rigsfællesskabet. Bloktilskuddet bliver af nogen set som reel ulandsbistand, og hæver Danmark unødigt op til en overmagt. Grønland og Færøerne står begge i en økonomisk situation hvor der, ifølge Nationalbanken og Det Økonomiske Råd, er behov for store investeringer. At hæve bloktilskuddet kan være en løsning, og giver den nødvendige økonomiske indsprøjtning, men vil ikke bidrage yderligere til et mere ligeværdigt forhold mellem rigsfællesskabets parter. Radikal Ungdom mener derfor, at både Færøerne og Grønland skal tildeles 20% aktieandel i den Danske Nordsøfond. Der oprettes til gengæld en Færøsk og en Grønlandsk nordatlantisk fond for fremtidige naturressourcer, hvor Danmark får en tilsvarende aktieandel på 20%. Med en akkumuleret nettoomsætning på 4 milliarder kr. i 2017 får Grønland og Færøerne en stor forøgelse af deres nuværende budget. På sigt vil de penge Danmark mister ved en sådan handel blive tjent ind igen, når teknologien når et punkt, hvor udvindingen af naturressourcer på Grønland og Færøerne bliver muliggjort. Det skal derfor ses som en langsigtet investering fra Danmarks side, der skaber det økonomiske råderum både Grønland og Færøerne har brug for nu, og etablerer et mere ligeværdigt forhold internt i Rigsfællesskabet.
  Et mere effektivt frihandelsforløb i Europa
  Frihandel er en grundsten i det fundament EU er bygget på. Det har skabt stabilitet og velstand. Godkendelsesprocessen af frihandelsaftaler mellem EU og øvrige lande, internt i EU, har dog vist sig at være udemokratisk og fuld af fejl, hvilket har skadet EU's omdømme og position i verden. De seneste eksempler er CETA og associeringsaftalen med Ukraine, hvor en meget lille del af EU's befolkning blokerer for, at en aftale kan vedtages. Radikal Ungdom mener derfor, at der bør oprettes en todelt procedure for godkendelse af fremtidige frihandelsaftaler. De dele af frihandelsaftalerne, der ligger inden for EU's traktatmandat, bør ikke som udgangspunkt kræve godkendelse af nationale parlamenter, mens eventuelle områder, der rammer en medlemsstat i særdeleshed, skal sendes til særskilt godkendelse af det pågældende nationale parlament, som beskyttelse af geografiske markeringer som Champagne. Udover dette mener Radikal Ungdom ikke, at det skal være muligt for et enkelt medlemsland at kræve at EU tilbagetrækker en allerede godkendt og etableret frihandelsaftale.
  EU skal være for hele Europa
  Radikal Ungdom mener, at alle lande, der opfylder kriterierne for at blive optaget som medlem i EU, skal tages i betragtning, uanset kulturelt ståsted. Dette betyder fx, at den dag Tyrkiet opfylder Københavnerkriterierne mv., skal de tages i reel betragtning som nyt EU-medlemsland.
  En fælles og ambitiøs udviklingspolitik for EU
  55 % af den samlede udviklingsbistand kommer fra EU. Udviklingspolitik er et meget vigtigt område for EU. Området skal dog have mere opmærksomhed og højere prioritet. EU’s politikker skal sammentænkes, så vi bekæmper skattesnyd sammen med udviklingspolitikken. Der forsvinder mere end dobbelt så mange penge, som der gives i ulandsbistand globalt. EU’s udviklingsbistand uddeles igennem EuropeAid, der tager stilling til støtten af udviklingsprojekter. EuropeAid er en vigtig spiller, når det kommer til at strømline EU’s udviklingspolitik. EU’s fælles udviklingsbistand udgør under en tredjedel af de enkelte EU-medlemmers nationale udviklingsbidrag. En samlet udviklingspolitik muliggør en mere effektiv indsats, hvor vi bruger fælles analyser og ressourcer til at bekæmpe fattigdom mere målrettet. Generelt skal formålet med EU’s udviklingspolitik være at sikre: • Social og økonomisk udvikling • Fred og forsoning • Ordnet og holdbar regeringsførelse Radikal Ungdom mener, at EU skal: • Hæve den samlede udviklingsbistand til 1 % af BNI og samtidigt stille krav om, at medlemslandene individuelle bidrag skal overgå til den fælles udviklingsbistand. • Være fremtrædende i at sikre FN’s 17 udviklings mål, bliver ført til måls. • Give EuropeAid flere ressourcer, så den fælles udviklingspolitik bliver stærkere. • Fortsat være den største humanitære bidragsyder i verden. • Afskaffe landbrugsstøtten og anden form for europæisk protektionisme. • Sikre kohærens. Andre vedtagne politikker må ikke modarbejde udviklingsmålene. • Sikre, at udviklingsbistanden er selvstændiggørende og efterlader vedvarende ressourcer i modtagerlande. • arbejde for at reducere skattely i ulande ved blandt andet at kræve lister over, hvem der ejer selskaber og at disse deles. Desuden skal multinationale selskabers regnskaber udregnes fra land-til-land og ikke på koncernbasis.
  EU og Rusland
  Rusland har i strid med folkeretten invaderet Ukraine og annekteret halvøen Krim. Dette er et overgreb mod den ukrainske befolkning og hører ingen steder hjemme i nutidens Europa. Disse handlinger kræver konsekvenser. Derfor mener Radikal Ungdom: • at EU skal lægge pres på begge parter i konflikten for at deeskalere den militære situation i Ukraine. • at EU skal fortsætte og om nødvendigt optrappe sanktionerne mod Rusland, så længe Ukraines nationale suverænitet ikke respekteres. • at der med EU som mægler i samarbejde med de relevante lande og Rusland, der anerkendes som en væsentlig regional magt, skal søges varige løsninger på de fastlåste konflikter i Østeuropa, og Kaukasus der destabiliserer regionerne og lægger alle parter til last, bl.a. Sydossetien, Donetsk/Luhansk, Krim, Abkhasien, Nagorno-Karabakh og Transdnjestr.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.