Nikolaj Kjelgaard Carstens

Ordfører for internationale forhold

nikolaj@radikalungdom.dk
28 15 34 36

Radikal Ungdom har et optimistisk og idealistisk syn på verden, men det internationale samfunds love og regler bør ikke tages for givet. Vi ønsker et Danmark, der aktivt arbejder for at sikre diplomatiske løsninger på internationale konflikter og tager internationalt ansvar.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Flygtningekorridorer i Syrien
Radikal Ungdom mener, at civilbefolkningen i Syrien skal beskyttes. Der skal derfor oprettes flygtningekorridorer, hvor humanitære organisationer har mulighed for at nå frem med nødhjælp og lignende, samt sikre, at flygtninge kan komme ud af de krigshærgede områder. Dette skal opnås via et FN-mandat igennem FN's sikkerhedsråd
Cyberkrig i Genevekonventionerne
Radikal Ungdom mener, at Geneve-konventionerne bør være rustet til at kunne beskytte civilbefolkningen under moderne krigsførelse. Med den evigt forstørrende trussel som cyberangreb udgør, er det nødvendigt at nye regler er skabt for at beskytte blandt andet hospitaler, banker, el-netværk og andre civile institutioner fra cyberangreb. Radikal Ungdom mener derfor, at en ny protokol omhandlende cyberkrig og cyberangreb bør udarbejdes og tilføjes til Geneve-konventionerne.
Styrk Danmarks cyberforsvar
Radikal Ungdom mener, at Danmark bør styrke sit forsvar imod internationale cyber-terrorister. Vores verden har udviklet sig, og vores forsvar bør udvikle sig med den. Der er både økonomiske og strategiske årsager til, at dette er en god investering. Beskyttelse af danske servere vil hjælpe både danske virksomheder og borgere. Skulle samtlige af statens hjemmesider eksempelvis lukkes af en hacker, ville det resultere i tusindvis af borgere, som ikke ville være i stand til at modtage adskillige offentlige ydelser. Et stærkt forsvar af danske servere er også nødvendigt for, at vi i fremtiden kan modstå angreb fra andre lande og terrororganisationer. Det danske forsvars effektivitet ville blive stærkt mindsket, hvis det skulle miste samtlige kommunikationsenheder. Det danske forsvar bør også indgå i et fælles samarbejde om cyber-forsvar med vores NATO-allierede. Vi mener også, at den danske regering skal opfordre vores allierede til også at investere i forsvar mod cyber-angreb. Vores forsvar imod cyber-terrorisme bør være i form af et cyber-værn i Forsvaret. Det er dog vigtigt at bemærke, at cyber-divisionen ikke må krænke borgernes privatliv. At styrke vores forsvar vil altså både beskytte danske virksomheder og borgere, og på samme tid styrke det danske forsvar. Investeringer vil formentlig også medføre innovation på det computertekniske område.
Giv Tibet ret til selvbestemmelse
Radikal Ungdom mener, at Tibet skal have fuldkommen autonomi over, hvorvidt de ønsker total uafhængighed eller forsat ønsker at forblive en del af Kina, dog med større kontrol over landets egne forhold. Det tibetanske folk føler hverken, at de selv eller deres land tilhører Folkerepublikken Kina, og Kinas argumenter for, at Tibet historisk set har hørt under kinesisk suverænitet har intet stærkt belæg. Derfor skal Kina standse besættelsen af tibetansk territorium samt stoppe den massive krænkelse af tibetanernes menneskerettigheder, så tibetanerne kan tilbagevinde deres ret til selvbestemmelse. Tibetanerne er dog imidlertid internt splittede, om hvorvidt de bør vælge fuldkommen uafhængighed (Rangzen) eller den såkaldte Middle Way Approach (MWA), der først blev foreslået tilbage i 1980’erne af den 14. Dalai Lama og den Central Tibetanske Administration (Tibets eksilregering). Men om Tibet skal gå i den ene eller anden retning er en beslutning, der udelukkende ligger hos det tibetanske folk, hvorfor Radikal Ungdom mener, Tibets befolkning skal gives retten til at bestemme regionens fremtid ved folkeafstemning eller lignede.
Reform af FN’s fredsbevarende styrkers immunitet
Radikal Ungdom mener, at FN har alvorligt brug for en reform at de fredsbevarende styrkers immunitet overfor de pågældende landes love, menneskerettighederne og anden international lovgivning. Der er opstået utallige eksempler på, at FN-udsendte, heriblandt fredsbevarende soldater, har misbrugt deres immunitet overfor loven, til at udføre uforsvarlige handlinger såsom deltagelse i sex trafficking og voldtægt. Ifølge Associated Press er der i perioden 2004 til 2016 blevet indsendt næsten 2000 anklager imod fredsbevarende soldater om seksuelle overgreb. Det er i dag ikke muligt for staten at anklage de pågældende soldater for deres forbrydelser, hvor grusomhederne begås. Ved en anklage skal sagen i stedet behandles af den udsendtes hjemland. Dette er problematisk, da det ikke er i landenes interesse at forværre deres eget image, skulle man finde frem til at deres udsendte har udført brud af den lokalestraffelov eller international lovgivning. Selvom Generalsekretærens forebyggende initiativer imod seksuelle overgreb er en positiv udvikling, er en omfattende reform at immuniteten stadig en nødvendighed, da voldtægtsmænd og andre forbrydere ikke bør gå ustraffet hen. Radikal Ungdom mener derfor, at ICC (International Criminal Court) fremadrettet skal udvikle sig til at kunne behandle og retsforfølge de anklagede fredsbevarende styrker. Dette vil sikre en objektiv bedømmelse af de anklagede således, at de fredsbevarende soldater ikke skal retsforfølges i deres eget hjemland.
Styrk forsvaret
Det danske forsvar udgør en helt essentiel del af suverænitetshåndhævelsen af Rigsfællesskabet. At have et velfungerende, effektivt og stærkt forsvar er fundamentet for at sikre vores nations territorielle integritet. På trods af Danmarks lille størrelse råder vi over vigtige geostrategiske positioner. Den ene af disse er indsejlingen til og fra Østersøen, den anden er Rigsfællesskabets territorier i de arktiske egne. I en tid med stigende interesse for Arktis og voksende spændinger mellem øst og vest er det afgørende, at Danmark besidder redskaberne til at forsvare disse positioner, indtil hjælp fra vores NATO-allierede kan komme os til undsætning. I de politiske programmer ”Arktis” og ”Nyt Forsvar” fremlægger Radikal Ungdom en række forsvarspolitiske tiltag, som har til formål at styrke Forsvaret både nationalt og internationalt. Derudover indeholder det nuværende forsvarsforlig, der løber frem til 2023, gode initiativer, der blandt andet søger at styrke den danske tilstedeværelse i Østersøen og tilføre flere midler til cyberområdet. Radikal Ungdom ser derfor generelt positivt på det nuværende forsvarsforlig, men forholder sig kritisk til de dele af forliget, der vedrører en udvidelsen af værnepligten. Derfor mener Radikal Ungdom, at det danske forsvarsbudget bør forøges. Formålet ved denne styrkelse af Forsvarets budget er at finansiere de forsvarspolitiske tiltag, som Radikal Ungdom fremlægger i de politiske programmer “Nyt Forsvar” og ”Arktis” samt gennemføre det nuværende forsvarsforlig - med undtagelse af de dele af forliget, der omhandler værnepligten.
Revidér Den Nordatlantiske Traktat
Som Den Nordatlantiske Traktat på nuværende tidspunkt er udformet, er det kun europæiske lande, der kan optages i NATO. Dette afholder imidlertid lande som f.eks. Australien, New Zealand, Japan og Sydkorea fra at søge om optagelse i forsvarsalliancen. Lande der - vel at mærke - deler mange værdier og sikkerhedspolitiske interesser med NATO. Muligheden for at opnå̊ NATO-medlemskab skal ikke begrænses af geografi. Så̊ længe et land deler NATO’s værdigrundlag og ønsker at bidrage til den kollektive sikkerhed, bør døren for at søge om optagelse være åben. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
  • Man bør revidere artikel 6 og 10 i Den Nordatlantiske Traktat, så̊ ikke-europæiske lande kan optages som fuldbyrdede medlemmer i NATO.
  • Navnet på forsvarsalliancen tilsvarende bør ændres for at afspejle, at NATO ikke kun er afgrænset til den nordatlantiske del af verden.
Bak op om Krims ret til selvbestemmelse
Krim skal selv kunne afgøre, hvilken nation de vil tilhøre. Dermed skal Krim kunne afgøre sit nationale tilhørsforhold ved en international anerkendt folkeafstemning. Derfor mener Radikal Ungdom, at Krim skal kunne vælge, hvilken nation de vil høre under ved en international anerkendt folkeafstemning.
 

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.