Mahmoud Mansour

Ordfører for integration og udlændinge

mahmoud@radikalungdom.dk
81 73 28 00

Integration- og udlændingepolitikken er helt central for Radikal Ungdom. Vi mener, at enhver, som kan forsøge sig selv, er velkommen i Danmark og at enhver, der har et bekyttelsesbehov, skal kunne få asyl. Vi tror på, at integration er et fælles ansvar mellem individ, stat og civilsamfund.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Afskaf kravet om at udlændinge og flygtninge skal søge om tilladelse til at udføre frivilligt arbejde
Radikal Ungdom mener, at man bør afskaffe kravet til udlændinge om, at de først skal søge om tilladelse hos udlændingemyndighederne, før de må udføre frivilligt arbejde. Ved at man skal søge om tilladelse til fx at hjælpe i den lokale håndboldklub, sendes der først og fremmest et uheldigt signal om mistænksomhed over for udlændingene. Kravet er derudover et eksempel på unødvendigt bureaukrati, som i værste fald betyder, at udlændinge undlader at bidrage til bl.a. det frivillighedsbaserede danske kultur- og fritidsliv. Det går ud over integrationen, da deltagelsen i det danske kultur- og fritidsliv er et afgørende parameter for at blive integreret i det danske samfund.
Asylansøgere og immigranter skal have lov til at låne bøger
Radikal Ungdom mener, at immigranter og asylansøgere, der har søgt opholdstilladelse eller asyl i Danmark, skal have mulighed for at benytte de offentlige biblioteker, og til at hjemlåne materiale derfra. Denne mulighed har immigranter ikke i dag – bl.a. på baggrund af misforståede argumenter om, at bøgerne ikke kan spores, hvis de udlånes til immigranter eller asylansøgere, som endnu ikke har et dansk CPR-nummer. Det forholder sig imidlertid sådan, at personer, der søger opholdstilladelse eller asyl i Danmark, tildeles en adresse, som han eller hun kan findes på, mens hans eller hendes sag behandles. Derfor holder sporingsargumentet ikke, og er i vores opfattelse blot med til at møde nye danskere med en mistænksomhed, der ikke gavner hverken kulturel udveksling eller integration.
Personer i beskæftigelse på midlertidig opholdstilladelse skal ikke kunne hjemsendes
Radikal Ungdom mener, at flygtninge, der opholder sig på midlertidig opholdstilladelse, ikke skal kunne hjemsendes, selvom forholdene i deres hjemland ændrer sig til de bedre, hvis de er i beskæftigelse. Radikal Ungdom foreslår det, da det vil motivere flygtninge ekstra til at komme i beskæftigelse, samtidig med at den ekstra arbejdskraft vil sikre et vigtigt bidrag til det danske arbejdsmarked, som i fremtiden kommer til at kæmpe med massiv mangel på arbejdskraft.
Flygtninge skal trækkes i ydelse, hvis de har ulovligt fravær fra kurser eller aktiveringsforløb
Radikal Ungdom mener, at flygtninge, der ikke møder op til obligatoriske danskkurser eller anden relevant aktivering skal trækkes i deres ydelse. Som loven er i dag, så har kommunerne mulighed for at trække flygtninge i ydelser, hvis de har ulovligt fravær. Dette ønsker Radikal Ungdom ændret til, at det skal være et krav, at flygtninge trækkes i ydelse, hvis de har ulovligt fravær. Det mener Radikal Ungdom, da det er afgørende for integrationen at sikre, at flygtninge overholder de danskkurser, som netop er genvejen til at blive en del af det danske samfund, kunne uddanne sig og komme i arbejde. Det er derfor problematisk, når man ser eksempler på, at flygtninge ikke møder op til kurser mv. Ved at trække flygtninge i deres ydelser, hvis de har ulovligt fravær, så vil man sidestille kravene til flygtningene med de krav, som man møder danskere med, når de er arbejdsløse og har ulovligt fravær fra samtaler i deres a-kasser. Hvis det ved lov besluttes, at flygtninge skal trækkes i deres ydelser, hvis de har ulovligt fravær, så skal det naturligvis sikres, at der er et ordentligt system, som sikrer, at flygtninge ikke trækkes i deres ydelser, hvis de har lovligt fravær. Radikal Ungdom ønsker dog fortsat, at den såkaldte integrationsydelse afskaffes og at ydelserne til flygtninge kommer tilbage på niveau fra før den såkaldte integrationsydelse indførelse. Det skyldes, at integrationsydelse er så lav, at bl.a. børn risikerer at vokse op i fattigdom.
 
Etablér COP-konferencer om flygtninge
Antallet af flygtninge er på et rekordhøjt niveau, og risikerer at stige i fremtiden, efterhånden som klimaflygtninge bliver et tiltagende problem. Situationen er ikke holdbar. Flygtningekrisen er ved at blive en verdensomspændende udfordring, som ingen lande kan ignorere, men fremfor at samarbejde om løsninger, så lukker alt for mange lande øjnene, og prøver at skubbe problemerne videre til andre. Ønsket om COP-konferencer om flygtninge kan synes vidtgående. Men internationale udfordringer kan kun løses gennem internationalt samarbejde. Med COP21-aftalen fra 2015 i Paris har verdens lande bevist, at det er muligt at indgå forpligtende aftaler om store udfordringer. Som Danmarks humanistiske og mest internationale ungdomsparti er vi derfor ikke i tvivl: Danmark bør sætte sig forrest i bestræbelserne på at få etableret COP-konferencer om flygtninge.
Støt grønlændere i Danmark
En fjerdedel af alle født på Grønland er bosiddende i Danmark. Grønlændere er nemlig i besiddelse af et dansk pas og kan derfor frit flytte til Danmark. Men netop grundet det danske statsborgerskab er grønlændere ikke nødsaget til at tage en uddannelse, et arbejde eller lære sproget til fulde, da de har samme krav på sociale ydelser som indfødte danskere. Derfor har en stor mængde af de herboende grønlændere aldrig formået at blive integreret i samfundet, og en stor del ender ud i et alkohol- eller stofmisbrug. Derfor mener Radikal Ungdom, at grønlændere, der flytter til Danmark, skal tilbydes et kursus i det danske sprog og kultur. Dertil bør de, som ikke kommer direkte i uddannelse eller arbejde, tilkobles en mentor, som kan hjælpe dem med at søge arbejde eller uddannelse, finde et sted at bo etc. Således sikrer vi, at flere grønlændere bliver en integreret del af det danske samfund.
Ny kommunal fordelingsnøgle for flygtninge
Radikal Ungdom mener, at økonomiske faktorer skal indgå i fordelingsnøglen til fastsættelse af kvoter til fordeling af flygtninge mellem kommunerne, så der sker en mere retfærdig og økonomisk holdbar fordeling. I dag fastsætter Udlændingestyrelsen kvoter for det antal af flygtninge, hver kommune skal modtage, ved beregning ud fra en fordelingsnøgle, som fastlægges på baggrund af følgende: (1) Den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning, (2) den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt 3) antallet af familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune. Der indgår således ingen økonomiske faktorer i fordelingsnøglen såsom beskatningsgrundlag eller udgifter til socialområdet. Hermed risikeres, at kvoterne for visse økonomisk belastede kommuner bliver uforholdsmæssigt høje, hvilket kan have negativ indflydelse på integrationen, og være til skade for såvel kommunen som den enkelte flygtning.
Afskaf integrationsydelsen
Radikal Ungdom mener, at integrationsydelsen skal afskaffes. Ydelsen giver flygtninge et minimalt beløb at leve for om måneden. Bedre integration af flygtninge skabes ikke ved at reducere deres indtægt. Den store nedgang i flygtninges indtægt er en ny fattigdomsydelse, der ikke vil integrere, men marginalisere flygtninge. Flygtninge skal i stedet ligestilles med danske statsborgere på kontanthjælp.
10.000 kvoteflygtninge fra Syrien
Krisen i Syrien er den største humanitære krise i vores tid. Borgerkrigen mellem den syriske regering og oppositionsstyrker har kostet hundreder af tusinder af menneskeliv og drevet millioner på. Islamisk Stat har kun gjort ondt værre for den syriske civilbefolkning. Nærområderne er på bristepunktet. Lande som Libanon og Jordan, der har befolkninger på størrelse med Danmark, huser hhv. 1,5 mio. og 1,2 mio. syriske flygtninge. Som konsekvens deraf er belastningen på vandforsyning, sundhedssystemet og uddannelsessystemet enorm. Det er ikke holdbart - hverken for flygtningene eller modtagerlandene. Danmark er et af verdens rigeste lande målt i BNP per indbygger. Derfor må vi tage et stort ansvar for at afhjælpe flygtningekrisen. Der er for mange lande, der sidder på hænderne, mens vor tids største humanitære krise udspiller sig for øjnene af os. Vi savner handling. Derfor ønsker Radikal Ungdom at øge udviklingsbistanden til 1 % af BNI og tage imod 10.000 flere syriske kvoteflygtninge over de næste 3 år. Derudover skal den danske regering arbejde intensivt for at stable et fælleseuropæisk asylsystem på benene, så EU-landene løfter i flok frem for hver for sig.

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.