Mark Caton

Ordfører for integration og udlændinge

mark@radikalungdom.dk
21 33 05 25

Integration- og udlændingepolitikken er helt central for Radikal Ungdom. Vi mener, at enhver, som kan forsøge sig selv, er velkommen i Danmark og at enhver, der har et bekyttelsesbehov, skal kunne få asyl. Vi tror på, at integration er et fælles ansvar mellem individ, stat og civilsamfund.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Afskaf egenbetaling på tolk

Radikal Ungdom mener, at vi skal afskaffe egenbetaling for tolke i sundhedsvæsenet, da det bryder med princippet om fri og lige adgang til sundhed. Egenbetalingen gør sig gældende i forhold til personer, som har været i Danmark i 3 år eller mere. Loven rammer dog hårdt en gruppe socialt udsatte borgere med dårlige sprogkundskaber, hvilket på sigt kan have fatale konsekvenser for deres helbred.

DR Fyns aktindsigt viser bl.a., at en stor del patienter ikke vil komme til læge, da de ikke har råd til at betale for en tolk, der kan koste imellem 400-1600 kr. Det rykker dog ikke på forventningen om, at flygtninge og indvandrere skal lære sproget fra dag 1, de kommer til Danmark.

Danmark bør gøre det muligt at sponsorere flygtninge

Radikal Ungdom mener, at Danmark bør lade sig inspirere af Canada og åbne op for muligheden for, at private (eventuelt i grupper) kan sponsorere en flygtningefamilie eller en enkelt flygtning.

Man forpligtiger sig til at betale for flygtningen(es) transport til landet samt deres ophold det første år, og derudover forpligtiger man sig til at bidrage til integrationen, eksempelvis ved at hjælpe dem med at lære sproget eller til at finde et arbejde. UNHCR bør oprette et underorgan specifikt rettet mod privatsponsorerede flygtninge, der udvælger flygtningene i de katastroferamte områder, ligesom UNHCR i dag udvælger kvoteflygtninge. Der bestræbes på, at alle FN-lande tilsluttes denne ordning.

Prisen varierer naturligvis fra land til land. I Canada har det cirka kostet sponsorerne 150.000 for en lille familie, og det vil formentlig koste nogenlunde det samme i Danmark. Trods den høje pris har det været en stor succes i Canada blandt private, hvor 10.000 privatsponsorerede flygtninge er kommet til landet på et halvt år i 2016.

Afskaf den generelle midlertidige beskyttelsesstatus

Den generelle midlertidige beskyttelsesstatus giver en bestemt type af flygtninge fra primært Syrien færre rettigheder, end der gives med de andre former for beskyttelsesstatus. Den giver ikke adgang til familiesammenføring de første 3 år, den giver ikke gratis adgang til videreuddannelse over gymnasieniveau og man har heller ikke adgang til at blive skilt. Jf. Udlændingelovens §19,1 kan den generelle midlertidige opholdstilladelse hurtigt ophøre, såfremt de generelle forhold i hjemlandet er forbedret, idet den generelle midlertidige beskyttelsesstatus sigter på flygtninge, som ikke har et individuelt problem. Ifølge Institut for Menneskerettigheder er denne beskyttelsesstatus på kant med konventionerne.

Derfor mener Radikal Ungdom, at den midlertidige beskyttelsesstatus for flygtninge skal afskaffes sammen med Udlændingelovens §19,1. Det er Danmarks pligt at tage vare på de mennesker, der er på flugt og tildele dem ordentlige rettigheder og levevilkår i Danmark uden risiko for at hjemsende dem til farefulde områder i hjemlandet.

I stedet bør man tildele flygtninge, der søger asyl i Danmark enten konventionsstatus (§7,1), individuel midlertidig beskyttelsesstatus (§7,2) eller status som kvoteflygtning (§8) med mulighed for varigt ophold. Desuden forlænges flygtninges opholdstilladelse til 5 år modsat i dag: 1-2 år. Denne model tildeler fortsat flygtninge midlertidigt ophold med mulighed for at forlænge opholdstilladelsen.

Giv statsborgerskab til efterkommere i 18-års fødselsdagsgave

Radikal Ungdom mener, at personer, som er født i Danmark, ikke har begået kriminalitet, og som har bestået folkeskolens afgangsprøve, skal blive tilbudt dansk statsborgerskab i fødselsdagsgave, når de fylder 18 år. Disse borgere har større tilknytning til Danmark end til deres forældres hjemland, derfor giver det god mening at anerkende dem som ligeværdige borgere og give dem de rettigheder, et statsborgerskab indebærer. Dette inkluderer også stemmeret, som er en af de vigtigste rettigheder i et demokratisk samfund.

Flersprogede dokumenter til udlændinge

At lære dansk er essentielt for integrationen. Dog må vi anerkende, at dette kan tage tid, hvorfor der vil være en periode, hvor det er svært som udlændinge at navigere i de muligheder, man har, såvel som de krav staten stiller.

Derfor mener Radikal Ungdom, at dokumenter og breve fra statslige institutioner skal oversættes til de 5 mest talte sprog blandt minoriteter i Danmark i op til fem år. Dette skal ikke erstatte forventningen om danskundervisning, men blot være en midlertidig måde at øge udlændinges forståelse for de breve, som de modtager fra staten og kommuner. På den måde gør man udlændinge tillige opmærksomme på deres rettigheder og krav, samtidigt med man aflaster presset på udlændinges børn, der ofte fungerer som tolke for deres forældre.

Kærlighed uden grænser

Radikal Ungdom ønsker at indføre et partnervisum. Dette gør det muligt for danske statsborgere at få sin partner til Danmark på et tidsbegrænset etårigt visum med mulighed for forlængelse. Med indførslen af partnervisummet ønsker Radikal Ungdom at gøre livet lettere for forelskede danskere. De mennesker kæmper i dag mod et bureaukratisk og ulogisk system, der forhindrer dem i et samliv med deres partner.

Et partnervisum vil hjælpe danskere, der arbejder eller læser i et land uden for Norden, EU/EØS samt Schweiz og som forelsker sig, imens de opholder sig i udlandet.

Rent praktisk mener Radikal Ungdom, at hvis man får et partnervisum, skal begge parter være myndige.

Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes 2 typer partnervisum.

 • Den første type er ligesom med arbejdstilladelse, hvor den udenlandske partner skal opfylde de samme krav som med et normalt arbejdsvisum med undtagelse af, at det ikke kræves, at partneren på forhånd har et arbejde.
 • Den anden type partnervisum vil være uden arbejdstilladelse, hvor den udenlandske partner skal opfylde samme krav som med et almindeligt turistvisum. En del af kærestevisummet vil være, at den udenlandske partner ikke har ret til velfærdsydelser, medmindre vedkommende er i arbejde eller uddannelse med undtagelse af sociale ydelser.
 • Efter 3 års ophold med partnervisummet har den udenlandske partner mulighed for at søge om midlertidig opholdstilladelse, såfremt vedkommende fortsat er i arbejde eller under uddannelse.
  Større krav til tolke

  Tolke er det eneste erhverv i Danmark, der ikke kræver dokumenterede kompetencer. Dette er dybt problematisk, da ukvalificerede tolke let kan føre til misforståelser eller mangelfulde og misvisende beskrivelser, hvilket kan have afgørende betydning for vurderingen af fx en asylsag. Én ud af fire sagsbehandlerne i Udlændingestyrelsen oplever ofte usikkerhed i oplysningerne på sagen grundet dårlig eller mangelfuld tolkning.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • der skal indføres en sproglig certificering af tolke, hvor der stilles langt højere krav til deres kompetencer og sprogkvalifikationer
 • der skal oprettes en statsanerkendt, SU-berettiget tolkeuddannelse
 • der skal indføres en offentligt tilgængelig liste over tolke og deres kompetenceniveau samt et gradvist indført krav om, at myndighederne kun må anvende tolke med kompetencer på et vist niveau.
 • I tilfælde med akut opstået behov for en tolk (eks. Ikke-dansktalende børn med akut behov for hjælp), sænkes krav om uddannelse, certificering eller lignende for tolken, så det akutte behov for tolkning kan varetages, indtil der kan findes en uddannet eller på anden vis certificeret tolk, der kan fortsætte opgaven.

  Afskaf kravet om at udlændinge og flygtninge skal søge om tilladelse til at udføre frivilligt arbejde

  Radikal Ungdom mener, at man bør afskaffe kravet til udlændinge, om at de først skal søge om tilladelse hos udlændingemyndighederne, før de må udføre frivilligt arbejde.

  Ved at man skal søge om tilladelse til fx at hjælpe i den lokale håndboldklub, sendes der først og fremmest et uheldigt og mistænksomt signal overfor udlændingene. Kravet er derudover et eksempel på unødvendigt bureaukrati, som i værste fald betyder, at udlændinge undlader at bidrage til bl.a. det frivillighedsbaserede danske kultur- og fritidsliv. Det går ud over integrationen, da deltagelsen i det danske kultur- og fritidsliv er et afgørende parameter for at blive integreret i det danske samfund.
  Ny kommunal fordenlingsnøgle for flygtninge

  Radikal Ungdom mener, at økonomiske faktorer skal indgå i fordelingsnøglen til fastsættelse af kvoter til fordeling af flygtninge mellem kommunerne, så der sker en mere retfærdig og økonomisk holdbar fordeling. I dag fastsætter Udlændingestyrelsen kvoter, for det antal af flygtninge, hver kommune skal modtage, ved beregning ud fra en fordelingsnøgle, som fastlægges på baggrund af følgende:

 • Den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning,
 • den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt
 • antallet af familiesammenførte, der i året forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune.

  Der indgår således ingen økonomiske faktorer i fordelingsnøglen såsom beskatningsgrundlag eller udgifter til socialområdet. Hermed risikeres, at kvoterne for visse økonomisk belastede kommuner bliver uforholdsmæssigt høje, hvilket kan have negativ indflydelse på integrationen, og være til skade for såvel kommunen som den enkelte flygtning.

 • Afskaf Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen

  Radikal Ungdom mener, at selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen skal afskaffes. Ydelsen giver flygtninge et minimalt beløb at leve for om måneden. Bedre integration af flygtninge skabes ikke ved at reducere deres indtægt. Den store nedgang i flygtninges indtægt er en ny fattigdomsydelse, der ikke vil integrere, men marginalisere flygtninge. Flygtninge skal i stedet ligestilles med danske statsborgere på kontanthjælp.

   
  Etablér COP-konferencer for flygtninge

  Antallet af flygtninge er på et rekordhøjt niveau, og risikerer at stige i fremtiden, efterhånden som klimaflygtninge bliver et tiltagende problem. Situationen er ikke holdbar. Flygtningekrisen er ved at blive en verdensomspændende udfordring, som ingen lande kan ignorere, men fremfor at samarbejde om løsninger, så lukker alt for mange lande øjnene, og prøver at skubbe problemerne videre til andre.

  Ønsket om COP-konferencer om flygtninge kan virke vidtgående. Men internationale udfordringer kan kun løses gennem internationalt samarbejde. Med COP21-aftalen fra 2015 i Paris har verdens lande bevist, at det er muligt at indgå forpligtende aftaler om store udfordringer.

  Som Danmarks humanistiske og internationale ungdomsparti er vi derfor ikke i tvivl:

  Afskaf den midlertidige grænsekontrol mod Sverige

  Radikal Ungdom mener, at den midlertidige grænsekontrol mod Sverige skal afskaffes. Grænsekontrol mod Sverige er spild af ressourcer for politiet. Der er intet belæg, for at en grænsekontrol til Sverige vil nedbringe mængden af kriminalitet. Grænsekontrollen gør det mere problematisk at være pendler, og den udsulter politiet i deres mission på at gøre Danmark til et mere sikkert sted.

  Børnefamilier ud af Sjælsmark

  Det er en grundsten i den danske velfærdsstat, at barnets tarv altid kommer først. Dette står i stærk kontrast til etableringen af Udrejsecenter Sjælsmark, hvor afviste børnefamilier udsættes for kummerlige levevilkår.

  Børn på Sjælsmark går ikke i folkeskole, må ikke få hjemmelavet mad eller have køleskabe og andre elektriske installationer på værelset. Røde Kors har dokumenteret, at mindst 61 % af børnene på Sjælsmark ville kunne få en psykiatrisk diagnose, såfremt de blev udredt. Både Ombudsmanden, Børns vilkår og Dansk Flygtningehjælp vurderer, at de kummerlige vilkår har en negativ indvirkning på børnenes opvækst samt udvikling.

  Tilbage i 2018 var der hele 51 indberetninger på Sjælsmark. I kampen for at afpresse familierne til at rejse hjem, tilsidesætter man barnets tarv. I flere tilfælde viser det sig slet ikke muligt at hjemsende de afviste asylansøgere, da hjemlandene ikke ønsker at tage imod dem.

  Alle børn har ret til en værdig barndom, og derfor skal barnets tarv skal stå i forreste række.Derfor mener Radikal Ungdom, at alle børnefamilier skal ud af Sjælsmark og bo i privatboliger indtil udrejse viser sig mulig og en holdbar aftale er etableret. Alle afviste børn skal garanteres optagelse i vuggestuen, børnehaven og folkeskolen. Radikal Ungdom holder dog fortsat fast i princippet om, at afviste asylansøgere skal hjemsendes, hvilket der fortsat skal arbejdes på.

  Giv flygtninge et midlertidigt CPR-nummer

  Radikal Ungdom mener, at asylansøgere bør få tildelt et midlertidigt CPR-nummer i henhold til at komme bureaukratiet til livs, som begrænser asylansøgeres mulighed for at integrere sig. Som reglerne er i dag, kan en flygtning få en arbejdstilladelse uden at have et CPR-nummer.

  Det betyder, at de hverken har et skattekort eller en bankkonto, således de kan få udbetalt deres løn. Dette bureaukratiske system besværliggør det for virksomhederne at ansætte asylansøgere og samtidigt demotiverer det asylansøgere til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvor det nedbryder dem psykisk. Med en tildeling af et midlertidigt CPR-nummer gør man det muligt at åbne sin egen bankkonto, få et skattekort, låne bøger fra biblioteket og dermed nemmere at komme ud på arbejdsmarkedet.

  Skriv børn op på daginstitution automatisk.

  Det er stort integrationsproblem i Danmark, at indvandrerforældre ikke skriver deres børn på daginstitution. En rapport fra pædagogernes fagforening, Bupl, fra 2013 viste, at ca. 1⁄3 af alle 1-2 årige børn med indvandrerforældre ikke er tilknyttet dagtilbud, mens tallet for børn i samme aldersgruppe med etnisk danske forældre var ca. 7 %. Daginstitutioner kan være med til at udvikle børn både personligt, sprogligt og kulturelt, hvorfor det er essentielt, at børn af anden etnisk herkomst også er tilknyttet.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at børn automatisk skal skrives på daginstitution efter 9 måneder. Forældrene får fortsat mulighed for at tage et aktivt valg om at fravælge daginstitution for deres børn. Derfor er Radikal Ungdom også imod at tvinge børn i daginstitution, som er blevet lovpligtigt for børn i udsatte boligområder med ghettoplanen. Derudover bør der i højere grad gives tilskud til socialt udsatte børnefamilier, således det ikke bliver en økonomisk belastning at sende sine børn i daginstitution.

  Herudover skal der målrettes midler til efteruddannelse af sundhedsplejerskerne, så disse klædes på til at tage dialogen om barnets sprogkundskaber med forældrene allerede indenfor barnets første år. Dertil skal der etableres en ordning, hvor børn screenes i alderen af 2 år for deres sprogkundskaber med et efterfølgende tilbud om målrettet sprogundervisning, såfremt dette er nødvendigt.

  Radikal Ungdom mener, at man bør afskaffe kravet til udlændinge om, at de først skal søge om tilladelse hos udlændingemyndighederne, før de må udføre frivilligt arbejde.

  Ved at man skal søge om tilladelse til fx at hjælpe i den lokale håndboldklub, sendes der først og fremmest et uheldigt signal om mistænksomhed over for udlændingene. Kravet er derudover et eksempel på unødvendigt bureaukrati, som i værste fald betyder, at udlændinge undlader at bidrage til bl.a. det frivillighedsbaserede danske kultur- og fritidsliv. Det går ud over integrationen, da deltagelsen i det danske kultur- og fritidsliv er et afgørende parameter for at blive integreret i det danske samfund.

  Asylansøgere og immigranter skal have lov til at låne bøger

  Radikal Ungdom mener, at immigranter og asylansøgere, der har søgt opholdstilladelse eller asyl i Danmark, skal have mulighed for at benytte de offentlige biblioteker, og til at hjemlåne materiale derfra.

  Denne mulighed har immigranter ikke i dag – bl.a. på baggrund af misforståede argumenter om, at bøgerne ikke kan spores, hvis de udlånes til immigranter eller asylansøgere, som endnu ikke har et dansk CPR-nummer. Det forholder sig imidlertid sådan, at personer, der søger opholdstilladelse eller asyl i Danmark, tildeles en adresse, som han eller hun kan findes på, mens hans eller hendes sag behandles. Derfor holder sporingsargumentet ikke, og er i vores opfattelse blot med til at møde nye danskere med en mistænksomhed, der ikke gavner hverken kulturel udveksling eller integration.

  Personer i beskæftigelse på midlertidig opholdstilladelse skal ikke kunne hjemsendes

  Radikal Ungdom mener, at flygtninge, der opholder sig på midlertidig opholdstilladelse, ikke skal kunne hjemsendes, selvom forholdene i deres hjemland ændrer sig til de bedre, hvis de er i beskæftigelse. Radikal Ungdom foreslår det, da det vil motivere flygtninge ekstra til at komme i beskæftigelse, samtidig med at den ekstra arbejdskraft vil sikre et vigtigt bidrag til det danske arbejdsmarked, som i fremtiden kommer til at kæmpe med massiv mangel på arbejdskraft.

  Flygtninge skal trækkes i ydelse, hvis de har ulovligt fravær fra kurser eller aktiveringsforløb

  Radikal Ungdom mener, at flygtninge, der ikke møder op til obligatoriske danskkurser eller anden relevant aktivering skal trækkes i deres ydelse. Som loven er i dag, så har kommunerne mulighed for at trække flygtninge i ydelser, hvis de har ulovligt fravær. Dette ønsker Radikal Ungdom ændret til, at det skal være et krav, at flygtninge trækkes i ydelse, hvis de har ulovligt fravær.

  Det mener Radikal Ungdom, da det er afgørende for integrationen at sikre, at flygtninge overholder de danskkurser, som netop er genvejen til at blive en del af det danske samfund, kunne uddanne sig og komme i arbejde. Det er derfor problematisk, når man ser eksempler på, at flygtninge ikke møder op til kurser mv.

  Ved at trække flygtninge i deres ydelser, hvis de har ulovligt fravær, så vil man sidestille kravene til flygtningene med de krav, som man møder danskere med, når de er arbejdsløse og har ulovligt fravær fra samtaler i deres a-kasser.

  Hvis det ved lov besluttes, at flygtninge skal trækkes i deres ydelser, hvis de har ulovligt fravær, så skal det naturligvis sikres, at der er et ordentligt system, som sikrer, at flygtninge ikke trækkes i deres ydelser, hvis de har lovligt fravær.

  Radikal Ungdom ønsker dog fortsat, at den såkaldte integrationsydelse afskaffes og at ydelserne til flygtninge kommer tilbage på niveau fra før den såkaldte integrationsydelse indførelse. Det skyldes, at integrationsydelse er så lav, at bl.a. børn risikerer at vokse op i fattigdom.

  10.000 kvoteflygtninge fra Syrien

  Krisen i Syrien er den største humanitære krise i vores tid. Borgerkrigen mellem den syriske regering og oppositionsstyrker har kostet hundreder af tusinder af menneskeliv og drevet millioner på. Islamisk Stat har kun gjort ondt værre for den syriske civilbefolkning.

  Nærområderne er på bristepunktet. Lande som Libanon og Jordan, der har befolkninger på størrelse med Danmark, huser hhv. 1,5 mio. og 1,2 mio. syriske flygtninge. Som konsekvens deraf er belastningen på vandforsyning, sundhedssystemet og uddannelsessystemet enorm. Det er ikke holdbart - hverken for flygtningene eller modtagerlandene.

  Danmark er et af verdens rigeste lande målt i BNP per indbygger. Derfor må vi tage et stort ansvar for at afhjælpe flygtningekrisen. Der er for mange lande, der sidder på hænderne, mens vor tids største humanitære krise udspiller sig for øjnene af os. Vi savner handling.

  Derfor ønsker Radikal Ungdom at øge udviklingsbistanden til 1 % af BNI og tage imod 10.000 flere syriske kvoteflygtninge over de næste 3 år. Derudover skal den danske regering arbejde intensivt for at stable et fælleseuropæisk asylsystem på benene, så EU-landene løfter i flok frem for hver for sig.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.