Matilde Dydensborg

Ordfører for klima og miljø

matilde@radikalungdom.dk
30 48 68 42

Klimakrisen er måske menneskehedens største krise nogensinde. Men samtidig er det også en chance for i dag at skabe morgendagens teknologisk smartere samfund. Derfor kæmper Radikal Ungdom for en seriøs, omfattende og grøn omstilling af verden- med respekt for den personlige frihed. Det skal vi blandt andet gøre ved at Danmark ikke må udlede mere CO2 end vi optager i 2040, at vi skal have en retfærdig CO2-skat, og at cirka ⅓ af Danmark skal være natur.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Danmark skal være en CO2-regenrativ stat i 2050

Radikal Ungdom mener at vi skal kæmpe for, at Danmark optager mere CO2, end vi udleder i 2050. Det er ikke ambitiøst nok udelukkende at stræbe efter at blive CO2-neutrale.

Mængden af drivhusgasser i atmosfæren stiger hele tiden, og kommer på sigt til at skabe et meget kritisk klima på kloden. For at bremse dette, bliver vi nødt til at sigte mod at blive en CO2-regenerativ stat.

Ændrede krav til Økologimærket

Radikal Ungdom ønsker, at kravene for økologisk jordbrug skal omdefineres for i højere grad at tilgodese klimaet og biodiversiteten.

For mange forbrugere betyder økologimærket både forbedringer for klima, miljø og biodiversitet, men den nuværende økologi tilbyder stort set ingen forbedringer for klima og biodiversitet, specielt grundet forbud mod kunstgødning og syntetiske sprøjtemidler, som medfører øget arealforbrug. Kravene for økologisk landbrug hindrer også mulighed for udvikling af landbruget med forbud mod bl.a. vertikalt landbrug og GM-afgrøder. Ændringen af kravene skal konkret gøres ved at tillade begrænset brug af kunstgødning og syntetiske sprøjtemidler (f.eks. ved mikrodosering), udvalgte GM-afgrøder og muligheden for at dyrke afgrøder uden for jord, f.eks. til hydroponi.

Derudover, skal der indføres et forbud mod pløjning af kulstofs rige jorde, da de har en uforholdsmæssig stor drivhusgasudledning. Økologien med de nye krav skal beholde det røde Ø-mærke, da det allerede har stor tillid og genkendelighed. Størstedelen af ændringerne består i tilladelser frem for forbud, hvilket letter kritik og overgang.

Udvid reduktionsmålene til at gælde indland såvel som udland

Radikal Ungdom mener, at alle drivhusgasreduktionsmål som Danmark sætter skal gælde indland såvel som import fra udland.

Da drivhusgasser ikke kender landegrænser, giver det nemlig ikke mening, at man adskiller udenlandsk og indlands udledning.

Lige nu er landes CO2 aftryk meget misvisende, da eksempelvis tøj produceret i Østasien eksporteret til danske forbrugere, tæller med i de pågældende landes CO2 aftryk og ikke i Danmarks. Det giver et skævt billede, da tøjet kun produceres for de vestlige landes fordel.

I det hele taget kan denne måde at vise CO2 aftryk på, være en måde for vestlige lande at få deres aftryk til at se mindre ud.

Desuden mener Radikal Ungdom, at EU’s reduktionsmål som minimum skal matche Danmarks mål på 70% i 2030, og at udenlandsk import til EU’s medlemslande ligeledes skal gælde i EU’s målsætning.

Stop ugenanvendelig emballage

Radikal Ungdom mener, at emballager, der er umulig eller svært genanvendelige, skal udfases og forbydes frem mod 2030. Det skal ske som en viderebygning på EU’s vision om plastik og som en del af omstillingen til cirkulær økonomi. Samtidig skal der ske en simplificering af emballagerne, ift. de skal være nemme at klargøre til genbrug for hhv. fabrik og forbruger. Det skal ske for alle emballager, med mindre de er uerstattelige indenfor sikring og transport af produktet.

Et eksempel på denne problemstilling er mælkekartoner, der indeholder en blanding af pap og plastik, som i praksis gør dem umulige at genanvende. Samtidig skal det være nemmere at skille de forskellige emballagedele ad, så de hver især kan genbruges. Som et led i denne proces skal antallet af forskellige emballage- og plasttyper i detailhandlen nedbringes, så det bliver langt nemmere at sortere og genanvende en større del af vores affald i fremtiden.

Det mener Radikal Ungdom på baggrund af, at vi i samfundet i langt højere grad skal kunne genanvende vores affald og emballage, og da dette er en af de lavthængende frugter i omstillingen til en mere bæredygtig, cirkulær økonomi.

Forbyd al minkavl

Radikal Ungdom mener, at minkavl, ligesom i mange andre lande, også skal forbydes i Danmark. Det mener vi, da minkindustrien dels ikke er en bæredygtig forretning, og samtidig går voldsomt på kompromis med dyrevelfærd.

I naturen er mink enspændere med territorier på 2,5 km2. I fangenskab har de kun små metalbure at gøre godt med. Dette betyder, at mink under opdræt er stressede, og derfor gør en del af dem skade på sig selv og andre mink. Hvert år slipper tusinder af mink fri fra de stressende bure og ud i den danske natur, hvor de ødelægger økosystemer, da det er en invasiv art. De mink, der ikke lykkedes med at undslippe, risikerer at lide en pinefuld død, når de gasses, da de kan holde vejret i lang tid.

Radikal Ungdom mener desuden, at opdræt og salg af minkpels skal forbydes i EU, og at EU skal arbejde for et globalt forbud, da dyrevelfærd ikke kender landegrænser.

Håndhæv det internationale forbud mod hvalfangst

Radikal Ungdom mener, at det internationale forbud mod hvalfangst skal håndhæves. I 1986 vedtog den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) et internationalt forbud mod hvalfangst. Ikke desto mindre fanges tusindvis af hvaler stadig årligt af lande, der er medlem af kommissionen. Derfor ønsker vi at give kommissionen kompetencer til at sanktionere dens medlemmer økonomisk, eller i yderste tilfælde ekskludere dem fra samarbejdet, sådan så forbuddet kan håndhæves effektivt.

I Radikal Ungdom mener vi, at hvalfangst grundlæggende er ubæredygtigt. Hvaler er utroligt komplekse pattedyr, og deres bestande kan ikke på samme måde reguleres som det teoretisk set er muligt med fisk. På nuværende tidspunkt beskyttes hvalerne af et forbud mod fangst af alt andet end kulturelle eller videnskabelige årsager. Forbuddet fungerer til dels, men idet aftalen ikke er forpligtende, og et brud ingen konsekvenser har, forbryder flere lande sig stadig imod det. Det ønsker vi at forhindre, ved at muliggøre økonomiske sanktioner i form af et stop af import af seafood fra de lande og eventuel eksklusion af kommissionen.

Selvom det måske kan virke i strid med formålet med internationalt samarbejde at smide folk ud, er vi af den overbevisning at det diplomatiske pres, der vil være imod lande, der nægter at overholde reglerne og bidrage til beskyttelsen af det marine liv, vil tvinge dem til at lægge deres hvalfangst på hylden. Derfor ønsker vi at give den Internationale Hvalfangstkommission redskaberne til dette, sådan så det vedtagne forbud rent faktisk kan håndhæves.

Reklamer skal være et tilvalg, ikke et fravalg

Radikal Ungdom mener, at danske husstande ikke skal fravælge reklamer, men derimod tilvælge dem. Vi ser det som et tydeligt tegn, at der i dag er 1,4 mio husstande, der har sat et “nej tak”-skilt på deres postkasse.

Desuden forstår vi ikke, at man skal sige nej tak til noget, man aldrig har bedt om. En husstand uden “nej tak” får i gennemsnit 60 kg reklamer om året, og mange læser ikke de fleste af dem, hvilket er spild af ressourcer. Omkring 40% af de danske husstande smider halvdelen eller mere væk uden at kigge på dem. Det repræsenterer et CO2-udslip på omkring 80.000 ton om året - samme udledning som ved at flyve lidt over en halv million passagerer fra København til Bruxelles. Vi ser det derfor som en bedre løsning at gøre reklamer til et tilvalg, i stedet for fravalg. Da vi formoder, at mængden af ulæste reklamer og dermed også mængden af CO2-udslip og papirspild vil blive reduceret.

Forbyd plastikbæreposer

Radikal Ungdom mener, at Danmark skal forbyde salg af plastikbæreposer, man køber og får udleveret i detailhandel og i butikker. Det er et stort problem, at den danske befolkning hvert år køber 460 millioner plastikposer. Det er skidt for miljøet, at en del af poserne ender i naturen, samt ressourcespild at en stor del af poserne ikke genanvendes. Det høje tal illustrerer i øvrigt en forkert ”køb og smid væk”-kultur, der generelt gælder i dansk forbrug.

Forbuddet skal træde i kraft kort efter vedtagelsen; dog skal allerede producerede plastikposer have lov til at blive solgt, da det vil være ressourcespild ikke at bruge dem. Der eksisterer allerede mange gode alternativer til plastikposer som genanvendelige stofposer eller papirsposer, hvorfor plastikposerne nemt vil kunne erstattes med et bæredygtigt alternativ. Et alternativt pantsystem til genanvendelse af plastikposer vil formentlig blive rimelig dyrt at drive, og det er tvivlsomt, om det vil have lige så god effektivitet som returpantsystemet.

Færre biler i byen i dagtimerne

strong>Radikal Ungdom mener, at de indre områder af de største danske byer skal være lukkede for biler i dagtimerne. Det skal gælde der, hvor den kollektive transport er udbygget nok til at kunne dække behovet.

Fra 2012-2016 steg biltrafikken i København alene med 12% . Biler er et stort problem i centrum af mange af de danske byer, og derudover fylder bilerne meget i byernes midte. Udover at bilerne fylder meget i byerne, er de også med til at bidrage til den øgede luftforurening. En normal personbil udleder 110-140 g CO2 pr. kilometer, bilen kører. Radikal Ungdom mener, at der i enkelte zoner af byer i Danmark skal være bilfrit i dagtimerne. Dette skyldes at trafikken er værst i dette tidsrum, og dette ville kunne mindske den forurening vi står overfor hver dag. Udrykningskøretøjer, vigtige ærinder, transport af gangbesværede borgere og lignende skal dog være undtaget. Eftersom trængslen i byerne er markant mindre om aftenen og natten, ser vi ikke grund til at lukke byerne for biler i det resterende tidsrum.

Det er kun de områder, hvor det vil være let at kunne transportere sig rundt med kollektiv transport, der skal lukkes ned. Det skal også være muligt at opgradere den kollektive transport på de berørte strækninger til at håndtere den større kapacitet, man må forvente, når privatbilisme ikke er en mulighed.

Sæt ambitiøse mål for hvor plantebaseret landbruget skal være

Radikal Ungdom mener, at animalsk landbrug, altså hvor husdyr indgår, skal udfases helt i 2050, med et delmål på 50% færre husdyr i 2030. Det gør vi, da animalsk landbrug er en af de største forurenere i Danmark. Blandt andet viser en rapport fra Concito, at et kilo oksemørbrad udleder 152 kg CO2, hvilket er cirka det samme som en køretur til Paris udleder.

Derfor er en udfasning et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringerne. Desuden viser rapporter fra blandt andet rethinkx, at det plantebaserede landbrug er i en udvikling, der gør, at det vil udkonkurrere det konventionelle animalske landbrug inden for få årtier. Dette gør det nødvendigt hurtigt at omstille landbruget til plantebaseret, da det ellers vil gå bankerot. En gradvis halvering af antallet af køer og svin vil levere en reduktion på cirka 3 megatons CO2-ækvivalenter i 2030, samt frigøre op mod 1. mio hektar - tidligere forbeholdt dyrefoder - til skovrejsning, biodiversitet, græsprotein, plantebaseret mad og en generel omlægning til vild natur.

Udfasningen skal ikke gælde husdyr der bærer en vigtig rolle for pleje af den omkringliggende natur.

Beskat flyvninger efter klimapåvirkningen

Radikal Ungdom mener, at flyrejser skal pålægges en afgift efter deres udledning af drivhusgasser. Dette skal indføres på EU-plan og gælde alle flyrejser, der enten starter eller slutter i et EU-land. Flytransporten står i dag for over 2 procent af verdens CO2-udslip, hvilket ikke kun er et stort problem, men også et voksende problem. Salget af flybilletter er nemlig stigende samtidigt med, at de store flyselskaber ikke gør meget for at gøre den enkelte flyvning mindre skadelig for klimaet. Radikal Ungdom er samtidig af den overbevisning, at en beskatning på områder med stor klimabelastning er en måde, hvorpå man kunne få folk til at leve mere klimavenligt.

Afgiften vil blive beregnet ud fra den forventede udledning på turen, da den aktuelle påvirkning svinger meget med vejr og passagertal, som er ukendte, når man køber billetten. Afgiften skal baseres på det gennemsnitlige passagertal og brændstofforbrug på ruten de tre senest sammenlignelige måneder. Hvis nogle flyselskaber er bedre til at flyve brændstoføkonomisk, vil de således kunne bruge det som et konkurrenceparameter til at sikre lavere priser til deres kunder.
Omlæg kirkens arealer til natur

Den danske folkekirke ejer i dag ca. 11.000 hektar jord, hvoraf ca. 7.000 af dem drives som landbrugsjord og forpagtes på markedsvilkår. Radikal Ungdom mener ikke, at det er kirkens opgave at eje landbrugsjord. Derfor skal alt jord, der ikke direkte anvendes af kirken, som kirkegårde og lignende, omlægges til natur.

Ydermere skal der på disse arealer tillades offentlig adgang. Dette vil ikke blot hjælpe med til at vende den negative udvikling for den danske natur, men også gøre, at folkekirkens arealer i langt højere grad kommer det danske folk til gode.

Et stop for olielicenser i EU-landene

Radikal Ungdom mener, at Danmark i EU skal arbejde for, at der fra 2040 ikke gives nye tilladelser til at udvinde fossile brændsler i medlemslandene af hensyn til klimaet. EU har som mål at være CO2-neutral i år 2050, og derfor er det et skridt i den forkerte retning at blive ved med at udvinde fossile brændsler i undergrunden på et tidspunkt, som rækker udover denne periode.

Indfør CO2-afgift

Radikal Ungdom mener, at der skal indføres CO2-afgift, så det bliver billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Dette gøres ved at beskatte al CO2-udledning, så alle varer og aktiviteter, der indeholder fossile brændsler i enten materialet eller produktionen, bliver dyrere. Dette vil skabe et øget incitament for både forbrugere og virksomheder til at træffe grønne valg, hvorfor det samtidig vil fremme den teknologiske udvikling af grønnere alternativer.

Dele af indtægterne fra CO2-afgiften kan bruges på investeringer i den grønne omstilling, mens resten kan tilbagebetales som en klimabonus til befolkningen, så afgiften ikke er med til at øge uligheden. Førende danske økonomer er enige om, at en CO2-afgift er både den mest effektive og billigste måde til at reducere udledningen af drivhusgasser og dermed nå Danmarks klimamål. Klimaskatten skal helst indføres i EU, så det ikke påvirker danske virksomheders konkurrenceevne.

Prioriter at opfange CO2

For at vi i Danmark kan blive CO2-neutrale, er et vigtigt element, at vi begynder at være bedre til at opfange CO2. Selvom skov er fantastisk til det, er det ikke realistisk at opfange nok udelukkende ved dette. Derfor skal vi til at fokusere mere på at opfange CO2.

Her er et stort problem, for det første at der mangler forskning, hvilket der også bør gives tilskud til. Men det er også et problem, at en virksomhed umiddelbart ikke ville have nogen økonomi i at opfange CO2 og have det som hovedformål. Her bør man da frem mod 2040, hvor vi skal være CO2-neutrale, give tilskud til tiltag, der har en negativ CO2-belastning.

Det kunne give grobund for virksomheder som Climeworks, der er et scheiwsisk firma, der opfanger CO2 fra luften og laver det om til sten. Tilskuddet skal finansieres gennem en CO2-beskatning. Her kunne man forestille sig, at forurenende virksomheder ville ende med indirekte at betale til, at andre virksomheder optager det CO2 de udleder på samme måde, som man betaler andre for at fjerne ens skrald eller gøre rent.

< [/accordion-item]

Radikal Ungdom mener, at statslige arbejdspladser bør være mere bæredygtige i hverdagen. Derfor bør statslige arbejdspladser sorteree og genbruge alle former for affald, hvis muligt.

Ved at statslige arbejdspladser sorterer affald og agerer mere bæredygtigt, håber vi, at det vil sende et signal til både kommunale, regionale og private arbejdspladser om også at tage initiativer til en mere bæredygtig hverdag.

Danmark skal være CO2 neutral i 2040

Radikal Ungdom mener, at det er nødvendigt for Danmark at blive CO2 neutral i år 2040, for at kunne undgå en 1,5 eller 2 graders temperaturstigning. Det skal vi nå ved at lave 5-årige delplaner for den grønne omstilling.

Bionedbrydelige tobaksfiltre

Radikal Ungdom mener, at man i EU bør pålægge tobaksproducenterne kun at bruge bionedbrydelige cigaretfiltre, og derved udfase brugen af de nuværende filtre.

I dag ender cigaretfiltre i høj grad i dansk natur og hav, da forbrugere ofte smider deres cigaretskodder fra sig i omgivelserne, hvorved de ender i naturen. De er derfor en af de største årsager til plastikforurening i dagens Danmark, hvilket vi også har et stort problem med internationalt, og de kan nemt afskaffes, hvorpå vi opnår en renere natur i fremtiden.

Udsættelse af tidligere udryddede dyr

Den danske natur har indtil for få tusinde år siden været hjemstavn for store majestætiske dyrearter, blandt andet den europæiske los, fastlandsskovelefanten og vildheste. Disse dyr er uddøde af forskellige årsager, hvoraf en fælles faktor er, at menneskelig adfærd har kostet dyrene deres plads i naturen. Mange af disse dyr har dog haft positive effekter for naturen, hvor f.eks. Den europæiske los bidrager til at holde råvildts bestande sunde, og elefanten har holdt træer og buske nede, således der er skabt lysninger i de danske skove.

Derfor mener Radikal Ungdom, at arter der har en dokumenteret positiv effekt for den danske natur, og samtidig ikke sætter sig i stor konflikt med menneskets ageren i naturen bør genudsættes, eller erstattes med et lignende dyr. For eksempel, vil den indiske elefant således blive erstatning for den nu uddøde fastlandsskovelefant, og europæiske losser vil kunne hentes fra Sydeuropa.

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.