Marius Aggerholm

Ordfører for klima og miljø

marius@radikalungdom.dk
28 10 96 92

Klimakrisen er måske menneskehedens største krise nogensinde. Men samtidig er det også en chance for i dag at skabe morgendagens teknologisk smartere samfund. Derfor kæmper Radikal Ungdom for en seriøs, omfattende og grøn omstilling af verden- med respekt for den personlige frihed. Det skal vi blandt andet gøre ved at Danmark ikke må udlede mere CO2 end vi optager i 2040, at vi skal have en retfærdig CO2-skat, og at cirka ⅓ af Danmark skal være natur.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Omlæg kirkens arealer til natur
Den danske folkekirke ejer i dag ca. 11.000 hektar jord, hvoraf ca. 7.000 af dem drives som landbrugsjord og forpagtes på markedsvilkår. Radikal Ungdom mener ikke, at det er kirkens opgave at eje landbrugsjord. Derfor skal alt jord, der ikke direkte anvendes af kirken, som kirkegårde og lignende, omlægges til natur. Ydermere skal der på disse arealer tillades offentlig adgang. Dette vil ikke blot hjælpe med til at vende den negative udvikling for den danske natur, men også gøre, at folkekirkens arealer i langt højere grad kommer det danske folk til gode.
Et stop for olielicenser i EU-landene
Radikal Ungdom mener, at Danmark i EU skal arbejde for, at der fra 2040 ikke gives nye tilladelser til at udvinde fossile brændsler i medlemslandene af hensyn til klimaet. EU har som mål at være CO2-neutral i år 2050, og derfor er det et skridt i den forkerte retning at blive ved med at udvinde fossile brændsler i undergrunden på et tidspunkt, som rækker udover denne periode.
Indfør CO2-afgift
Radikal Ungdom mener, at der skal indføres CO2-afgift, så det bliver billigere at leve grønt og dyrere at leve sort. Dette gøres ved at beskatte al CO2-udledning, så alle varer og aktiviteter, der indeholder fossile brændsler i enten materialet eller produktionen, bliver dyrere. Dette vil skabe et øget incitament for både forbrugere og virksomheder til at træffe grønne valg, hvorfor det samtidig vil fremme den teknologiske udvikling af grønnere alternativer. Dele af indtægterne fra CO2-afgiften kan bruges på investeringer i den grønne omstilling, mens resten kan tilbagebetales som en klimabonus til befolkningen, så afgiften ikke er med til at øge uligheden. Førende danske økonomer er enige om, at en CO2-afgift er både den mest effektive og billigste måde til at reducere udledningen af drivhusgasser og dermed nå Danmarks klimamål. Klimaskatten skal helst indføres i EU, så det ikke påvirker danske virksomheders konkurrenceevne.
Dansk atomkraft bør indgå i den europæiske energiforsyning
For at forhindre klimaforandringer skal vi producere vores energi med CO2 neutrale energikilder. Det er ikke muligt at opbevare strøm fra vedvarende energikilder på større skala, derfor er det urealistisk at have et CO2 neutralt elnet uden atomkraft. Dette kan også ses ved, at Tyskland er ved at lukke sine atomkraftværker, og erstatter dem med kulkraftværker. Derfor bør vi benytte os af atomkraft, da energiproduktionen ikke udleder CO2. Moderne atomkraftværker er ekstremt sikre, og dødeligheden forbundet med dem er langt lavere end fossile brændstoffer. Derudover importerer EU som helhed, en stor del af sin energi og meget af den fra Rusland og Mellemøsten. En mindre afhængighed af fossile brændstoffer vil også sænke vores afhængighed af disse lande. Endelig bør Danmark naturligvis tage sin del af ansvaret for produktion af atomenergi, når vi allerede importerer en stor del af vores strøm fra atomkraftværker i Sverige og Tyskland. At opretholde et forbud mod produktion af dansk atomkraft, men samtidig importere det, betyder at vi ikke har noget imod atomkraft, når bare andre tager skraldet.
Afskaf sommertid
Radikal Ungdom mener, at sommertid bør afskaffes i hele Europa. Sommertid er ikke længere god energipolitik, da elpærer er blevet meget effektive. Forskningen viser, at sommertid måske forøger energiforbruget, men under alle omstændigheder påvirker det kun energiforbruget minimalt. Udover at være dårlig energipolitik, er sommertid også dårligt for folks mentale helbred. Studier viser, at forstyrrelsen af søvnrytmen for eksempel giver flere trafikulykker, arbejdsskader og selvmord i ugen efter skiftet til sommertid. Produktiviteten på arbejdspladsen falder også, som følge af skiftet, og desuden er det ganske omkostningsfuldt i nogle brancher, at der hvert halve år optræder en dag med enten 23 eller 25 timer. Dette skal naturligvis ske på EU-niveau for at undgå logistiske problemer."
Mærkning af hormonforstyrrende stoffer
Radikal Ungdom mener, at alle forbrugere skal kunne træffe et aktivt valg i forbindelse med de produkter, de køber. Derfor skal alle produkter, der indeholder hormonforstyrrende stoffer over en vis grænseværdi, mærkes med dette, så det enkelte forbruger nemmere kan tage et aktivt valg. Mærkningen skal indeholde ordene ”Hormonforstyrrende stoffer” og angive hvilke konsekvenser, der er ved brug af produkter med stofferne. Denne grænseværdi skal ligge, hvor der er risiko for, at det er skadeligt for mennesker. Derudover mener vi, at produkter målrettet børn og gravide ikke må indeholde hormonforstyrrende stoffer over denne grænseværdi, da hormonforstyrrelsen har større betydning for børn og fostre.
Afskaf afgifter på overskudsvarme
Radikal Ungdom mener, at afgifter på overskudsvarme bør fjernes. Ifølge Dansk Industri bliver der udledt overskudsvarme, der kan forsyne op til 128’000 parcelhuse. Overskudsvarme, der ikke bliver brugt, er både dyrt for forbrugerne og for klimaet. Årligt bruges der op til 1.6 mia. kr. på at producere den samme varme, som spildes i overskudsvarme. Ved at afskaffe afgifterne på overskudsvarme skaber man et incitament for at investere i anvendelse af overskudsvarme, og både Dansk Industri og Dansk Fjernvarme er modstandere af de nuværende afgifter på overskudsvarme.
Afskaf økologimærket
Økologi markedsføres ofte som noget, der er entydigt godt. Det er det bare ikke. Økologisk frugt og grønt er ikke sundere end deres ikke-økologiske modstykke, og er ofte værre for klimaet. Selvom de har skrappere regler for sprøjtemidler, kan sprøjtemidler og pesticider brugt ved økologi være ligeså problematiske som andre sprøjtemidler og pesticider. Set i lyset af dette, mener Radikal Ungdom, at både det danske og europæiske økologimærke bør afskaffes. Radikal Ungdom ønsker desuden at fødevarer mærkes efter deres klima- og miljøpåvirkning, som det er beskrevet i vores fødevareprogram.
Begræns dyrefoders klimabelastning
Radikal Ungdom mener, at man på europæisk basis skal stille krav til brugen af foder i landbruget for at nedbringe klimabelastningen både vedrørende produktionen af afgrøderne og deres påvirkning af dyreholdet. En stor del af landbrugets klimabelastning kommer fra drivhusgassen metan, som kan mindskes ved en omlægning af foderbrug, især når det gælder kvæg. Metan, som er en langt kraftigere drivhusgas end CO2, dannes især i maven hos kvæg, får og andre drøvtyggere. Her afhænger dannelsen af denne potente drivhusgas af især dyrets foder bl.a. indholdet af sukker. Samtidig skal der tages et opgør med nogle former for foder, da produktionen af disse er meget belastende for klimaet. For eksempel importerer man i Danmark store mængder af soja, som er med til at fremme fældningen af regnskoven i Brasilien. Det skal skabe mere incitament for at finde andre alternativer til foder for eksempel tang, som kan dyrkes i Danmark, men stadig mangler udvikling.
Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • · Der bør målrettes forskning på foder, der nedbringer dannelsen af metan i landbruget.
 • - Man bør stoppe importen af soja til dyrefoder fra Sydamerika i 2025. Dette skal muliggøres vha. alternative proteinprodukter som tang samtidig med, at der arbejdes mod at skabe en sojaproduktion i Europa ved hjælp af GMO.
 • Brug tang som biobrændsel og til at rense søer
  Radikal Ungdom mener, at man i højere grad skal understøtte forskningen og udviklingen i brug af tang i biobrændselsindustrien. En stor del af det biobrændsel, som vi benytter i Danmark, importeres blandt andet fra Estland, Polen og andre lande i Europa og Nordamerika. Det er et problem, at vi importerer det frem for at producere det selv, da vi på den måde er med til at presse priserne internationalt på træ og andre komponenter. Det gør, at Polen f.eks. så bare selv brænder mere af det billigere kul af, når de nu sælger meget af deres biobrændsel. Derudover er problemet i dag, at især 1. generationsbiobrændsel optager plads, som ellers kunne have været beplantet med skov, som jo er en fantastisk måde at optage og fange CO2 på. Det smarte ved at benytte tang i stedet er, at det ikke kræver landjord, som ellers er en mangel i forhold til produktionen af biobrændsel i Danmark. Derudover kan tang være med til at opfange næringsstoffer fra vandløb og søer, som kan være udledt af landbrug. Det er med til at modvirke eutrofiering (iltmangel) og medvirker i sidste ende til bedre vandmiljøer. Derfor skønnes tang at have et enormt potentiale for at blive en af fremtidens store kilder til biobrændsel. Grunden til, at man ikke allerede gør det i dag er, at det er en investering at gå i gang med at finde frem til, hvor der er potentiale for at dyrke tang, da det eksempelvis kræver en vis mængde lys, saltindhold i vandet samt temperatur. Den forskningsmæssige investeringsbyrde mener Radikal Ungdom, at den danske stat skal være med til at løfte
  Klimaverdensstøtte
  Radikal Ungdom mener, at man skal give en klimaulandsbistand for, at det er realistisk, at flere udviklingslande når at blive CO2-neutrale i 2050. Her bør vi også som rigt land give vores bidrag, da udviklingslande har brug for støtte til at opnå dette klimamål, hvilket også passer med Paris-aftalen, også fordi at pengene er bedre givet ud i forhold til CO2-besparelser på verdensplan i ulandene ift. Danmark. Denne klimaulandsbistand skal ligge på 0,5% af det danske BNP. Ved at have en specifik ulandsbistand relateret til klima, sikrer man sig, at prioriteringen i at hjælpe andre lande med grøn omstilling ikke sker på bekostning af det generelle udviklingsarbejde. Klimaulandsbistand er tænkt til at blive brugt på bl.a. at sikre sig, at der ikke fældes regnskov, etablering af solceller og deling af danske erfaringer.
  Prioriter at opfange CO2
  For at vi i Danmark kan blive CO2-neutrale, er et vigtigt element, at vi begynder at være bedre til at opfange CO2. Selvom skov er fantastisk til det, er det ikke realistisk at opfange nok udelukkende ved dette. Derfor skal vi til at fokusere mere på at opfange CO2. Her er et stort problem, for det første at der mangler forskning, hvilket der også bør gives tilskud til. Men det er også et problem, at en virksomhed umiddelbart ikke ville have nogen økonomi i at opfange CO2 og have det som hovedformål. Her bør man da frem mod 2040, hvor vi skal være CO2-neutrale, give tilskud til tiltag, der har en negativ CO2-belastning. Det kunne give grobund for virksomheder som Climeworks, der er et scheiwsisk firma, der opfanger CO2 fra luften og laver det om til sten. Tilskuddet skal finansieres gennem en CO2-beskatning. Her kunne man forestille sig, at forurenende virksomheder ville ende med indirekte at betale til, at andre virksomheder optager det CO2 de udleder på samme måde, som man betaler andre for at fjerne ens skrald eller gøre rent.
  Bæredygtighed i statslige arbejdspladser
  Radikal Ungdom mener, at statslige arbejdspladser bør være mere bæredygtige i hverdagen. Derfor bør statslige arbejdspladser sorteree og genbruge alle former for affald, hvis muligt.
  Ved at statslige arbejdspladser sorterer affald og agerer mere bæredygtigt, håber vi, at det vil sende et signal til både kommunale, regionale og private arbejdspladser om også at tage initiativer til en mere bæredygtig hverdag.
  Danmark skal være CO2 neutral i 2040
  Radikal Ungdom mener, at det er nødvendigt for Danmark at blive CO2 neutral i år 2040, for at kunne undgå en 1,5 eller 2 graders temperaturstigning. Det skal vi nå ved at lave 5-årige delplaner for den grønne omstilling.
  Bionedbrydelige tobaksfiltre
  Radikal Ungdom mener, at man i EU bør pålægge tobaksproducenterne kun at bruge bionedbrydelige cigaretfiltre, og derved udfase brugen af de nuværende filtre. I dag ender cigaretfiltre i høj grad i dansk natur og hav, da forbrugere ofte smider deres cigaretskodder fra sig i omgivelserne, hvorved de ender i naturen. De er derfor en af de største årsager til plastikforurening i dagens Danmark, hvilket vi også har et stort problem med internationalt, og de kan nemt afskaffes, hvorpå vi opnår en renere natur i fremtiden.
  Udsættelse af tidligere udryddede dyr
  Den danske natur har indtil for få tusinde år siden været hjemstavn for store majestætiske dyrearter, blandt andet den europæiske los, fastlandsskovelefanten og vildheste. Disse dyr er uddøde af forskellige årsager, hvoraf en fælles faktor er, at menneskelig adfærd har kostet dyrene deres plads i naturen. Mange af disse dyr har dog haft positive effekter for naturen, hvor f.eks. Den europæiske los bidrager til at holde råvildts bestande sunde, og elefanten har holdt træer og buske nede, således der er skabt lysninger i de danske skove. Derfor mener Radikal Ungdom, at arter der har en dokumenteret positiv effekt for den danske natur, og samtidig ikke sætter sig i stor konflikt med menneskets ageren i naturen bør genudsættes, eller erstattes med et lignende dyr. For eksempel, vil den indiske elefant således blive erstatning for den nu uddøde fastlandsskovelefant, og europæiske losser vil kunne hentes fra Sydeuropa.
  Bæredygtig mad i offentlige institutioner
  Radikal Ungdom mener, at offentlige institutioner har et ansvar for at servere bæredygtig mad. Det skal de gøre både for at mindske deres egen klimabelastning og for at være med til at inspirere borgere til også at få en mere bæredygtig kost. Der skal ikke være specifikke krav til institutionerne, men omstillingen skal derimod ske i samarbejde med dem, som laver maden. Det skal gøres ved at have overordnede målsætninger og samtidigt tilbyde eksterne kokke eller eksperter, der har viden indenfor bæredygtig mad og kan være med til at inspirere og hjælpe. Dette skal ske på kommunalt plan. Målsætninger skal løbende revurderes og hæves i takt med, at institutionskøkkenerne kan følge med.
  Udfas statslig støtte til kødproduktion og –salg
  Danmark har tilsluttet sig Paris-aftalen med det formål at nedbringe vores klimaaftryk på jorden. For at overholde Paris-aftalen skal vi derfor ændre vores vaner generelt og dermed også vores madvaner. Fødevarer står for 20-25% af Danmarks forurening, hvoraf størstedelen af dette kommer fra især rødt kød. Det burde ikke være tilfældet. Selvom kød i dag bliver opfattet som noget, hver enkelt person har ret til, er kød ikke en menneskeret, men en luksusvare. Der findes meget mere bæredygtige proteinkilder, man kan benytte i stedet for kød. Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor bliver vi nødt til at gennemgå ændringer i hele samfundet, også når det kommer til valg af mad. Derfor skal den danske stat også bidrage til den grønne omstilling på alle områder, også når det gælder fødevareforbrug. Radikal Ungdom mener derfor, at vi inden at landbrugsstøtten bliver helt afviklet, får omstillet den nuværende landbrugsstøtte, hvor der sker en udfasning at støtte til produktionen af rødt kød. Dette betyder at:
  • Landbrugsstøtten, der kommer fra EU, skal ikke støtte husdyrproduktionen.
  • Dansk tilskudsordning til landbruget skal ikke gå til producenter af rødt kød

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.