Maria Mejse Mortensen

Ordfører for klima og miljø

mariamejse@radikalungdom.dk
31 35 79 03

Radikal Ungdom kæmper for en grøn og bæredygtig dagsorden. Vi ønsker, at fremtidens klima-, miljø- og energipolitik besluttes på et fornuftigt og oplyst grundlag til glæde for kommende generationer. Alt dette under hensyntagen til infrastrukturen, som er grundstenen i et sammenhængende samfund.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Bionedbrydelige tobaksfiltre
Radikal Ungdom mener, at man i EU bør pålægge tobaksproducenterne kun at bruge bionedbrydelige cigaretfiltre, og derved udfase brugen af de nuværende filtre. I dag ender cigaretfiltre i høj grad i dansk natur og hav, da forbrugere ofte smider deres cigaretskodder fra sig i omgivelserne, hvorved de ender i naturen. De er derfor en af de største årsager til plastikforurening i dagens Danmark, hvilket vi også har et stort problem med internationalt, og de kan nemt afskaffes, hvorpå vi opnår en renere natur i fremtiden.
Udsættelse af tidligere udryddede dyr
Den danske natur har indtil for få tusinde år siden været hjemstavn for store majestætiske dyrearter, blandt andet den europæiske los, fastlandsskovelefanten og vildheste. Disse dyr er uddøde af forskellige årsager, hvoraf en fælles faktor er, at menneskelig adfærd har kostet dyrene deres plads i naturen. Mange af disse dyr har dog haft positive effekter for naturen, hvor f.eks. Den europæiske los bidrager til at holde råvildts bestande sunde, og elefanten har holdt træer og buske nede, således der er skabt lysninger i de danske skove. Derfor mener Radikal Ungdom, at arter der har en dokumenteret positiv effekt for den danske natur, og samtidig ikke sætter sig i stor konflikt med menneskets ageren i naturen bør genudsættes, eller erstattes med et lignende dyr. For eksempel, vil den indiske elefant således blive erstatning for den nu uddøde fastlandsskovelefant, og europæiske losser vil kunne hentes fra Sydeuropa.
Bæredygtig mad i offentlige institutioner
Radikal Ungdom mener, at offentlige institutioner har et ansvar for at servere bæredygtig mad. Det skal de gøre både for at mindske deres egen klimabelastning og for at være med til at inspirere borgere til også at få en mere bæredygtig kost. Der skal ikke være specifikke krav til institutionerne, men omstillingen skal derimod ske i samarbejde med dem, som laver maden. Det skal gøres ved at have overordnede målsætninger og samtidigt tilbyde eksterne kokke eller eksperter, der har viden indenfor bæredygtig mad og kan være med til at inspirere og hjælpe. Dette skal ske på kommunalt plan. Målsætninger skal løbende revurderes og hæves i takt med, at institutionskøkkenerne kan følge med.
Udfas statslig støtte til kødproduktion og –salg
Danmark har tilsluttet sig Paris-aftalen med det formål at nedbringe vores klimaaftryk på jorden. For at overholde Paris-aftalen skal vi derfor ændre vores vaner generelt og dermed også vores madvaner. Fødevarer står for 20-25% af Danmarks forurening, hvoraf størstedelen af dette kommer fra især rødt kød. Det burde ikke være tilfældet. Selvom kød i dag bliver opfattet som noget, hver enkelt person har ret til, er kød ikke en menneskeret, men en luksusvare. Der findes meget mere bæredygtige proteinkilder, man kan benytte i stedet for kød. Danmark skal være et grønt foregangsland, og derfor bliver vi nødt til at gennemgå ændringer i hele samfundet, også når det kommer til valg af mad. Derfor skal den danske stat også bidrage til den grønne omstilling på alle områder, også når det gælder fødevareforbrug. Radikal Ungdom mener derfor, at vi inden at landbrugsstøtten bliver helt afviklet, får omstillet den nuværende landbrugsstøtte, hvor der sker en udfasning at støtte til produktionen af rødt kød. Dette betyder at:
  • Landbrugsstøtten, der kommer fra EU, skal ikke støtte husdyrproduktionen.
  • Dansk tilskudsordning til landbruget skal ikke gå til producenter af rødt kød
Genindfør broløbet
Radikal Ungdom mener, at broløbet over Storebælt skal tillades igen. Vi ser vores veje og anden infrastruktur som andet end blot noget, der skal bruges til at afvikle trafik. Generelt mener vi, at det eksempelvis skal være muligt at arrangere sportsarrangementer på væsentlige dele af vores infrastruktur, så længe det kun er i et begrænset tidsrum og på et tidspunkt, hvor genen for befolkningen er relativt lille. Det er svært at sætte at sætte præcise retningslinjer op for, hvilken udnyttelse, der er til for stor gene. Dette afhænger af mange faktorer, men vi mener sagtens, at vi som samfund kan acceptere gener i den størrelsesorden, som broløbet udgør. Selvom Storebæltsbroen er en af de væsentligste dele af vores vejnet, så kan vi sagtens bære, at trafikken over broen er begrænset til den ene brobane i nogle timer en søndag uden for højsæsonen hvert tredje år. Det er et godt initiativ til fortsat at fremme og støtte dansk motions- og foreningsliv og giver mulighed for at udnytte de offentlige rum bedre. Vi tror også, at denne og andre former for kreativ udnyttelse af infrastrukturen er en motivationsfaktor for flere til at dyrke motion og ville arrangere sådanne arrangementer. Derfor ønsker vi generelt, at denne type arrangementer skal være mulige.
Reklamer skal være et tilvalg, ikke et fravalg
Radikal Ungdom mener, at danske husstande ikke skal fravælge reklamer, men derimod tilvælge dem. Vi ser det som et tydeligt tegn, at der i dag er 1,4 mio husstande, der har sat et “nej tak”-skilt på deres postkasse. Desuden forstår vi ikke, at man skal sige nej tak til noget, man aldrig har bedt om. En husstand uden “nej tak” får i gennemsnit 60 kg reklamer om året, og mange læser ikke de fleste af dem, hvilket er spild af ressourcer. Omkring 40% af de danske husstande smider halvdelen eller mere væk uden at kigge på dem. Det repræsenterer et CO2-udslip på omkring 80.000 ton om året - samme udledning som ved at flyve lidt over en halv million passagerer fra København til Bruxelles. Vi ser det derfor som en bedre løsning at gøre reklamer til et tilvalg, i stedet for fravalg. Da vi formoder, at mængden af ulæste reklamer og dermed også mængden af CO2-udslip og papirspild vil blive reduceret.
Færre biler i byerne i dagtimerne
Radikal Ungdom mener, at de indre områder af de største danske byer skal være lukkede for biler i dagtimerne. Det skal gælde der, hvor den kollektive transport er udbygget nok til at kunne dække behovet. Fra 2012-2016 steg biltrafikken i København alene med 12% . Biler er et stort problem i centrum af mange af de danske byer, og derudover fylder bilerne meget i byernes midte. Udover at bilerne fylder meget i byerne, er de også med til at bidrage til den øgede luftforurening. En normal personbil udleder 110-140 g CO2 pr. kilometer, bilen kører. Radikal Ungdom mener, at der i enkelte zoner af byer i Danmark skal være bilfrit i dagtimerne. Dette skyldes at trafikken er værst i dette tidsrum, og dette ville kunne mindske den forurening vi står overfor hver dag. Udrykningskøretøjer, vigtige ærinder, transport af gangbesværede borgere og lignende skal dog være undtaget. Eftersom trængslen i byerne er markant mindre om aftenen og natten, ser vi ikke grund til at lukke byerne for biler i det resterende tidsrum. Det er kun de områder, hvor det vil være let at kunne transportere sig rundt med kollektiv transport, der skal lukkes ned. Det skal også være muligt at opgradere den kollektive transport på de berørte strækninger til at håndtere den større kapacitet, man må forvente, når privatbilisme ikke er en mulighed.
Håndhæv det internationale forbud mod hvalfangst
Radikal Ungdom mener, at det internationale forbud mod hvalfangst skal håndhæves. I 1986 vedtog den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) et internationalt forbud mod hvalfangst. Ikke desto mindre fanges tusindvis af hvaler stadig årligt af lande, der er medlem af kommissionen. Derfor ønsker vi at give kommissionen kompetencer til at sanktionere dens medlemmer økonomisk, eller i yderste tilfælde ekskludere dem fra samarbejdet, sådan så forbuddet kan håndhæves effektivt. I Radikal Ungdom mener vi, at hvalfangst grundlæggende er ubæredygtigt. Hvaler er utroligt komplekse pattedyr, og deres bestande kan ikke på samme måde reguleres som det teoretisk set er muligt med fisk. På nuværende tidspunkt beskyttes hvalerne af et forbud mod fangst af alt andet end kulturelle eller videnskabelige årsager. Forbuddet fungerer til dels, men idet aftalen ikke er forpligtende, og et brud ingen konsekvenser har, forbryder flere lande sig stadig imod det. Det ønsker vi at forhindre, ved at muliggøre økonomiske sanktioner i form af et stop af import af seafood fra de lande og eventuel eksklusion af kommissionen. Selvom det måske kan virke i strid med formålet med internationalt samarbejde at smide folk ud, er vi af den overbevisning at det diplomatiske pres, der vil være imod lande, der nægter at overholde reglerne og bidrage til beskyttelsen af det marine liv, vil tvinge dem til at lægge deres hvalfangst på hylden. Derfor ønsker vi at give den Internationale Hvalfangstkommission redskaberne til dette, sådan så det vedtagne forbud rent faktisk kan håndhæves.
Beskat flyvninger efter klimapåvirkningen
Radikal Ungdom mener, at flyrejser skal pålægges en afgift efter deres udledning af drivhusgasser. Dette skal indføres på EU-plan og gælde alle flyrejser, der enten starter eller slutter i et EU-land. Flytransporten står i dag for over 2 procent af verdens CO2-udslip, hvilket ikke kun er et stort problem, men også et voksende problem. Salget af flybilletter er nemlig stigende samtidigt med, at de store flyselskaber ikke gør meget for at gøre den enkelte flyvning mindre skadelig for klimaet.  Radikal Ungdom er samtidig af den overbevisning, at en beskatning på områder med stor klimabelastning er en måde, hvorpå man kunne få folk til at leve mere klimavenligt. Afgiften vil blive beregnet ud fra den forventede udledning på turen, da den aktuelle påvirkning svinger meget med vejr og passagertal, som er ukendte, når man køber billetten. Afgiften skal baseres på det gennemsnitlige passagertal og brændstofforbrug på ruten de tre senest sammenlignelige måneder. Hvis nogle flyselskaber er bedre til at flyve brændstoføkonomisk, vil de således kunne bruge det som et konkurrenceparameter til at sikre lavere priser til deres kunder.
Erstat fotovogne med skiltede stærekasser
Fotovogne er en ineffektiv måde at få borgere til at overholde fartgrænser på. Dette skyldes, at fotovogne jævnligt bliver flyttet, så det som bilist er nært umuligt at vide, hvor fotovognene befinder sig. Netop derfor er fotovogne blevet beskyldt for i højere grad at være en pengemaskine for staten, end et reelt middel til at sikre, at bilister overholder fartgrænserne. Radikal Ungdom mener, at skiltede stærekasser har en bedre effekt. De permanente skiltede stærekasser er mere effektive, da de vil afholde borgerne fra at overskride fartgrænsen, da borgerne er oplyste om, at der står en stærekasse. Derfor skal der stilles skiltede stærekasser op på de mest udsatte strækninger, hvor der i dag benyttes fotovogne. Enkelte fotovognene skal stadig benyttes på de øvrige strækninger for at sikre, at borgerne overholder fartgrænserne de steder, hvor der ikke opstilles skiltede stærekasser.
Stop ugenanvendelig emballage
Radikal Ungdom mener, at emballager, der er umulig eller svært genanvendelige skal udfases og forbydes frem mod 2030. Det skal ske som en viderebygning på EU’s vision om plastik og som en del af omstillingen til cirkulær økonomi. Samtidig skal der ske en simplificering af emballagerne, ift. de skal være nemme at klargøre til genbrug for hhv. fabrik og forbruger. Det skal ske for alle emballager, med mindre de er uerstattelige indenfor sikring og transport af produktet. Et eksempel på denne problemstilling er mælkekartoner, der indeholder en blanding af pap og plastik, som i praksis gør dem umulige at genanvende. Samtidig skal det være nemmere at skille de forskellige emballagedele ad, så de hver især kan genbruges. Som et led i denne proces skal antallet af forskellige emballage- og plasttyper i detailhandlen nedbringes, så det bliver langt nemmere at sortere og genanvende en større del af vores affald i fremtiden. Det mener Radikal Ungdom på baggrund af, at vi i samfundet i langt højere grad skal kunne genanvende vores affald og emballage, og da dette er en af de lavt hængende frugter i omstillingen til en mere bæredygtig, cirkulær økonomi.
Forbyd plastikbæreposer
Radikal Ungdom mener, at Danmark skal forbyde salg af plastikbæreposer, man køber og får udleveret i detailhandel og i butikker. Det er et stort problem, at den danske befolkning hvert år køber 460 millioner plastikposer. Det er skidt for miljøet, at en del af poserne ender i naturen, samt ressourcespild at en stor del af poserne ikke genanvendes. Det høje tal illustrerer i øvrigt en forkert ”køb og smid væk”-kultur, der generelt gælder i dansk forbrug. Forbuddet skal træde i kraft kort efter vedtagelsen; dog skal allerede producerede plastikposer have lov til at blive solgt, da det vil være ressourcespild ikke at bruge dem. Der eksisterer allerede mange gode alternativer til plastikposer som genanvendelige stofposer eller papirsposer, hvorfor plastikposerne nemt vil kunne erstattes med et bæredygtigt alternativ. Et alternativt pantsystem til genanvendelse af plastikposer vil formentlig blive rimelig dyrt at drive, og det er tvivlsomt, om det vil have lige så god effektivitet som returpantsystemet.
Afskaf Sommertid
Radikal Ungdom mener, at sommertid bør afskaffes i hele Europa. Sommertid er et eksempel på energipolitik, der engang gav mening, men ikke længere gør det. Oprindeligt blev sommertid indført for at spare på det elektriske lys og dermed energien. Med moderne elpærer er denne besparelse dog meget lille, og udlignes delvist af et større forbrug i de mørke morgentimer. Desuden køres der nu langt flere kilometer i bil i de lyse aftentimer, end da sommertid blev indført permanent i 1980. I stedet bidrager det med ekstra CO2-udledning, som der ikke var taget højde for dengang. Udover at være dårlig energipolitik, er sommertid også dårligt for folks mentale helbred. Studier viser, at forstyrrelsen af søvnrytmen for eksempel giver flere trafikulykker, arbejdsskader og selvmord i ugen efter skiftet til sommertid. Produktiviteten på arbejdspladsen falder også som følge af skiftet, og desuden er det ganske omkostningsfuldt i nogle brancher, at der hvert halve år optræder en dag med enten 23 eller 25 timer. Selvom det altså er fordelagtigt at droppe sommertid i Danmark, skal det dog ske sammen med andre europæiske lande, så vi ikke er det eneste EU-land uden sommertid, hvilket ville blive rodet i forhold til, at tidsforskellen pludselig er anderledes. Derfor skal alle europæiske lande afskaffe sommertid samtidig for at få det bedst mulige resultat.
Nej til Nord Stream 2
Radikal Ungdom mener ikke, at Danmark bør give tilladelse til bygningen af gasledningen Nord Stream 2. Rusland vil gerne etablere en gasledning gennem Østersøen til Tyskland, der undervejs går gennem dansk farvand ved Bornholm. Ledningen kan derfor kun bygges på den planlagte strækning med dansk accept. Gasledningen er dog en dårlig idé, da der ikke er behov for den til at sende gas fra Rusland til Vesteuropa; den vil i stedet blot øge muligheden for at sende gas uden om Ukraine og Polen. Dermed kan Rusland hindre Polen og Ukraine i at få transitindtægter og potentielt også den gas, de har behov for. Desuden er der ingen grund til at udvide det europæiske gasnet, da kapaciteten allerede i dag er stor nok. På lang sigt bør efterspørgslen falde, da vi skal mindske vores gasforbrug og generelle brug af fossile brændstoffer. Såfremt ruten ændres til at gå uden om dansk farvand og derfor gå via svensk farvand, skal Danmark lægge pres på den svenske regering til også at nægte tilladelsen.
Bevar ulven og beskyt fårene
Radikal Ungdom mener, at staten bør give tilskud til sikring af landbrugsdyr imod ulve. Ulvene er kommet tilbage til den danske natur, og vi ønsker at opretholde EU's fredning af ulve. Ulvene i Danmark lever primært af rådyr og krondyr. Her nedlægger de som regel de svageste i bestanden og sørger dermed for, at bestanden holdes stærk. Rå- og krondyrs anden fjende, jægere, vil derimod helst nedlægge de største dyr. Ulve er meget sky over for mennesker og vil flygte frem for at angribe. De få dokumenterede ulveangreb skyldes ekstraordinære omstændigheder, såsom ulve smittet med rabies. Den eneste reelle trussel fra danske ulve mod noget menneskeligt er således angreb på landbrugsdyr, typisk får, lam, geder og kalve. Selvom dette kun udgør en meget lille del af ulvens kost, er det med til at skabe et unødigt had over for ulvene. I Tyskland har man dog gode erfaringer med at mindske antallet af ulveangreb ved hjælp af simple ting som indhegning eller fårehunde. Da vi har gavn af ulve i den danske natur og ulvene også udgør en ekstra mindre trussel mod danske landbrugsdyr, er det også rimeligt, at staten giver støtte til landmænd i områder med ulve, så de kan beskytte deres dyr bedst muligt. Udgiften til dette vil være lille i forhold til de færre tabte dyr og den øgede biodiversitet.
Mærkning af hormonforstyrrende stoffer
Radikal Ungdom mener, at alle forbrugere skal kunne træffe et aktivt valg i forbindelse med de produkter, de køber. Derfor skal alle produkter, der indeholder hormonforstyrrende stoffer over en vis grænseværdi, mærkes med dette, så det enkelte forbruger nemmere kan tage et aktivt valg. Mærkningen skal indeholde ordene ”Hormonforstyrrende stoffer” og angive hvilke konsekvenser, der er ved brug af produkter med stofferne. Denne grænseværdi skal ligge, hvor der er risiko for, at det er skadeligt for mennesker. Derudover mener vi, at produkter målrettet børn og gravide ikke må indeholde hormonforstyrrende stoffer over denne grænseværdi, da hormonforstyrrelsen har større betydning for børn og fostre.
Stop konventionelt fangenskab af hvaler
Fangenskab af hvaler, udelukkende for menneskelig fornøjelses skyld, er et fuldstændig grotesk princip. Hvaler er enormt intelligente og kreative dyr, der kræver både fysisk og mental udfoldelse; noget som et liv i fangenskab som underholdningsdyr slet ikke tillader. Vilde hvaler kan svømme op til 150 kilometer om dagen i naturen og bittesmå bure med ensformig udsmykning, hvor hvalerne på ingen måde kan udfolde sig, er yderst skadelige for dem. Hvalerne benyttes desuden i underholdningsbranchen, hvor man, ved hjælp af en begrænset mængde føde og fysisk afstraffelse, får dyrene til at lave kunster til offentlighedens skue. Alt dette leder til stress med store konsekvenser for hvalerne og deres dyrepassere. Hvalen er ikke et naturligt aggressivt dyr, og der er derfor aldrig sporet et fatalt hvalangreb i fri natur. Men at holde dem i fangenskab fører til psykiske lidelser, der ofte har fatale konsekvenser for de mennesker, der opholder sig ved dem. Udover aggressivitet kan denne stress lede til andre problemer for hvalerne såsom kvalme, nedsat immunforsvar, problemer med finnerne, selvskade1, og i sidste ende selvmord, hvor hvalerne drukner sig selv. Derfor ønsker Radikal Ungdom at forbyde alt fangenskab af hvaler, som ikke sker på udelukkende konserverende basis, på verdensplan. Derudover ønsker vi at pålægge diverse zoologiske haver at slippe deres nuværende hvaler fri på ordentlig vis finansieret for egen regning. Det er før set, hvordan det har fungeret bedst, at sætte hvaler fri i deres originale bestand, da hvaler er et flokdyr, så dette er at foretrække.
Udfas benzin- og dieselbiler i hele EU
Radikal Ungdom mener, at der i hele EU ikke skal sælges nye biler, der kører på fossile brændstoffer fra år 2025. Klimaforandringerne er et stort problem, som kræver drastiske løsninger. Transportsektoren bidrager med 14% af de globale udledninger, og med den voksende velstand i verden vil persontransport i biler sandsynligvis udgøre en større del af udledning, hvis ikke vi gør noget ved det. Det er allerede i dag muligt at foretage de fleste køreture i elbiler, uden at skulle stoppe for en opladning. En udfasning af benzin- og dieselbiler i EU vil skabe et større marked for biler, der kører på el, brint eller andre ikke-fossile energikilder. Det må forventes at fremskynde udviklingen inden for disse bilers rækkevidde og brændstoføkonomi. Batteridrevne biler udleder over deres levetid halvt så mange CO2-ækvivalenter som tilsvarende benzinbiler, selv når man tager produktionen af batterierne i betragtning. Derudover vil en udfasning af benizn- og dieselbiler mindske luftforureningen, især i byerne. En udfasning af disse biler vil således både være godt for klimaet og folkesundheden.
   

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.