Jacob Robsøe

Ordfører for kultur, ret og etik

jacob@radikalungdom.dk

21 93 97 75

Danmark er et retssamfund med en stærk kultur og historie, som ikke må tages for givet, men som skal videreudvikles. I Radikal Ungdom tror vi således på den enkeltes frihedsrettigheder, et stærkt og mangfoldigt kulturliv og et samfund, hvor vi tør italesætte etikken uden frygt for at udvikle den.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Udvid borgernes adgang til nationale arkiver
Danmark har ganske omfattende nationale arkiver, såsom DR’s arkiver og statens mediesamling. Disse er delvist digitaliserede, og man kan allerede tilgå statens mediesamling, hvis man er studerende på visse uddannelsesinstitutioner. Det vil derfor ikke være byrdefuldt at udvide muligheden for adgang til den almene befolkning. Disse arkiver indeholder centrale kulturelle og historiske dokumenter og filer, som befolkningen vil kunne få glæde af.
Derfor mener Radikal Ungdom at:
 • Arkiverne, som allerede er digitaliserede, bør stilles gratis til rådighed for borgere i søgbare arkiver.
 • Der skal afsættes flere midler i medieforliget til en hurtigere digitaliseringen af arkiverne
 • Forbyd ikke-medicinsk omskæring af alle børn
  Radikal Ungdom mener, at drenge skal inkluderes i straffelovens forbud mod ikke-medicinske indgreb i kønsorganer og derfor beskyttes mod omskæring. I Radikal Ungdom tror vi på individets absolutte frihed til at vælge sin egen religion. Dette inkluderer, at individer, vi betragter som umyndige, beskyttes mod religiøse indgreb, der mærker dem for livet. Ikke-medicinsk omskæring er et sådant, uanset om den foretages på piger eller drenge. Vi mener, at valget om på den måde at amputere funktionsdygtige dele af kroppen af religiøse årsager skal ligge hos den enkelte - ikke hos dennes forældre. Dette bør gælde for alle irreversible indgreb - uanset barnets køn. For at undgå en stigning i uautoriserede omskæringer - ofte kaldet “køkkenbordsomskæringer” – samt andre negative sociale konsekvenser som et forbud vil kunne medføre, skal der være en periode mellem forbuddets vedtagelse og dets implementering, hvor myndighederne gennem bl.a. forebyggelses- og oplysningsinitiativer skal forsøge at imødegå og modvirke de problemer, således at den negative slagside ville blive minimal.
  Legal konstruktion af kunstig hymen
  Myten om ”jomfruhinden” er gammel, men heldigvis har oplysning og seksualundervisning nedbragt dens betydning for unge kvinder verden over. Dog er der stadig en minoritet af kvinder i Danmark, som i frygt for deres familie og partners forventninger får konstrueret en kunstig hymen. Radikal Ungdom sympatiserer på ingen måde med dogmet og den sociale kontrol, der ligger til baggrund for indgrebene, men vil hellere hjælpe de unge kvinder, som ønsker indgrebet frem for at kriminalisere dem eller lægens handlinger. Radikal Ungdom mener derfor, at konstruktionen af en kunstig hymen skal forblive legal, men at sundhedsvæsenet samtidig skal rådgive kvinderne og evt. sætte dem i kontakt med de sociale myndigheder.
  Optimering af behandlingen af voldtægtssager hos politiet
  I 2019 antages det ifølge Det Kriminalpræventive råd, at der årligt finder omtrent 5.400 voldtægter og voldtægtsforsøg sted, men en lille andel af disse anmeldes og der falder dom i endnu færre. Der er således alt for mange mennesker, som alle bliver ramt af en traumatiserende oplevelse. Ofrene for voldtægter, eller forsøg herpå bør sikres den bedst mulige behandling af politiet. Dette vil vi afhjælpe ved at have specialuddannede efterforskere på alle relevante politistationer samt øge ressourcerne til efterforskningen af voldtægts- og overgrebssager. Disse efterforskere skal både være kriminologisk og pædagogisk efteruddannede, da det ikke kun er selve efterforskningen, men også den pædagogiske tilgang til ofrene, som kræver optimering.
  Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • · der bør etableres en vagtordning af politiets afhøringspersonale, således at der altid vil være en specialuddannet erfaren afhører, som har den relevante erfaring og pædagogiske uddannelse til at foretage afhøringen.

 • · Der bør være psykologer til rådighed i politikredsene, således at ofrene ved hvem de kan tage kontakt til inden for kort tid.

 • · Politiet skal have en målrettet uddannelse, der fokuserer på den pædagogiske tilgang til afhøring og behandling af ofrene, da ofrene står i en meget sårbar situation.

 • Afskaf hadprædikantlisten
  Radikal Ungdom mener, at udenrigsministeriets sanktionsliste og den medfølgende mulighed for at udstede indrejseforbud på baggrund af religiøs forkyndelse skal afskaffes. Listen er kort samt lettere tilfældig og i nogle af tilfældene er de udtalelser, som ligger til grund for at være på listen gamle eller slet ikke forstyrrende for dem offentlige orden. Med andre ord er den ikke særligt effektiv. Derudover forbyder listen folk adgang til alle 26 Schengen lande og sætter derfor et dårligt eksempel, som man kan frygte at nogle illiberale regeringer vil bruge på en markant værre måde.
  Lovliggør tiggeri
  Tiggeri bør ikke være kriminelt. Man skader ikke andre ved at tigge, derfor er der ingen grund til at forbyde det. Derudover hjælper man ikke udsatte borgere ved at kriminalisere deres opførsel.
  Tillad søskendesex
  Det er ikke statens opgave at bestemme, hvem man bør have sex med eller ej. Derfor bør søskendesex mellem myndige ikke være ulovligt. Det er sandt, at risikoen for genfejl ved graviditet er større, når forældrene er søskende, end for ubeslægtede forældre. Dog har vi ikke et forbud mod, at handicappede får børn, selvom de i langt højere grad viderebringer sådanne genfejl. Dette tyder på, at forbuddet i højere grad er moraliserende end for at undgå børn med genfejl. Vi ønsker desuden, at gældende lovgivning omkring autoritetsforhold stadig holdes i hævd i forbindelse med den slags sager. Vi anerkender, at seksuelle forhold internt i familier kan skabe problemer i relation til netop dette, men vi mener, at domstolene med hjælp fra socialvæsenet og andre professionelle på området vil være i stand til at kunne afgive en dom, der tager højde for dette, såfremt det bliver nødvendigt.
  Afskaf kulturkanonen
  Radikal Ungdom mener, at staten ikke skal diktere, hvad den danske kulturarv er. Netop dette er, hvad kulturkanonen gør. Den danske kulturarv er subjektiv og skal ikke defineres af et udvalg. Kulturen er et komplekst fænomen, og det er ikke en opgave for bestemte personer at bestemme, hvad der særligt er dansk kultur. Derfor kan et enkelt værk ikke fremhæves som særligt kendetegnede for dansk kultur. Ens kulturelle præference bør således ikke ændrer på ens forhold til Danmark, hvorfor Kulturkanonen ikke bidrager til at fremme den danske kulturarv. Altså giver det ikke mening at kulturministeriet fremhæver bestemte værker som værende særligt danske.
  Stop systematisk sessionslogning
  Sessionslogning betyder, at telefonselskaber og internetudbydere er forpligtet af loven til at registrere og gemme oplysninger om alle borgernes digitale aktiviteter, såsom IP-adresse, besøgte hjemmesider og servere, men også telefonaktivitet som SMS og opkald. Sådan systematisk overvågning hører ikke til i et frit demokrati som det danske. Radikal Ungdom mener derfor, at sessionslogning af almindelige borgere skal stoppes. Ønsker politiet eller andre organer at overvåge en mistænkt eller kriminel på nettet via sessionslogning, skal der indhentes en dommerkendelse. Finder man ikke den overvågede skyldig, skal al indhentet data slettes.
  Lad tysken opkøbe vestkysten
  Radikal Ungdom mener, at sommerhusreglen skal afskaffes. Det er principielt forkert, at danskere kan købe et sommerhus i andre EU-lande, men borgere fra andre EU-lande ikke kan købe et sommerhus i Danmark. Vi er af den overbevisning, at en afskaffelse af sommerhusreglen vil give mere liv til områder, som danskerne ikke har lyst til at have sommerhus i. Desuden mener Radikal Ungdom, at skattefradraget for privatudlejning af sommerhuse og udlejning igennem bureau bør forhøjes fra de nuværende satser. Disse bør øges til et niveau, som vil gøre det mere attraktivt at udleje sit sommerhus. Det vil være til gavn for både danskere og udlændinge, som ønsker at leje sommerhus i Danmark.
  Stop besparelserne på Danmarks Radio
  Radikal Ungdom anser Danmarks Radio som en af de vigtigste garanter for den oplyste og demokratiske samtale og mener derfor, at DR er en legitim prioritering af offentlige midler. 94% af danskerne interagerer med DR, hvilket gør DR til et af de medier som, set i et globalt perspektiv, når bredest ud til den almene befolkning. Sådan et tal er ikke opnået i noget land uden stor grad af offentlig støtte til medierne. Radikal Ungdom mener derfor, at det niveau af folkeoplysning, der er nødvendigt for at opretholde demokratiet, nemmere kan opnås med et velfinansieret DR. Vi bør derfor investere i DR for at bringe institutionen tilbage på niveauet, som den havde før nedskæringerne i medieforliget af 2018.
  Legaliser canabis
  Radikal Ungdom mener, at cannabis skal legaliseres. Det kan ikke benægtes, at cannabis er et potentielt skadeligt stof, dog er det ikke nødvendigvis mere skadeligt end eksempelvis alkohol og tobak. Ud fra princippet om frihed under ansvar skal vi hellere oplyse borgerne om, hvilke konsekvenser et forbrug af cannabis har snarere end at forbyde det. Desuden vil det bringe misbrugere af cannabis tættere på behandlingssystemet, hvis det legaliseres, fordi folk i mindre grad vil frygte at gå til myndighederne med deres problemer. Derfor kan en legalisering også skifte fokus over på at hjælpe misbrugere. Derudover vil en legalisering af cannabis være med til at fratage kriminelle organisationer en af deres primære indtægtskilder og derved være med til at nedbringe kriminaliteten.
  Resocialisering før mavefornemmelse
  Radikal Ungdom mener, at retssystemet eksisterer for at forhindre kriminalitet og rehabilitere kriminelle. Med udgangspunkt i en anerkendelse af lovbryderes medmenneskelighed ønsker vi ikke at straffe for straffens skyld, men for at opretholde retsstaten, resocialisere lovbryderne i samfundet og forhindre ny kriminalitet. Dette mål nås bedst, når fængslede har mulighed for på forskellig vis at komme tilbage i samfundet fx gennem uddannelse. Et behov for at opnå retfærdighed ved at straffe lovbrydere er naturligt og forståeligt, men fokus bør være på at forhindre kriminalitet og give mennesker muligheder – og det bidrager hårdere straffe af forbrydere grundlæggende ikke til.
  Afskaf lovgivning om flagning
  I Danmark er der bestemte regler for, hvilke flag man må flage med. For eksempel må man ikke flage med udenlandske flag uden tilladelse fra politiet. Radikal Ungdom mener ikke, at staten skal bestemme, hvilke flag man må flage med, og derfor bør disse regler afskaffes. Splitflaget skal dog forsat forbeholdes statslige myndigheder.
  Al statsfinansieret forskning skal være Open Access-certificeret
  Radikal Ungdom mener, at al ikke sikkerhedsrelateret forskning finansieret af den danske stat skal være gyldent Open Access-certificeret. Dette betyder at forskningen fra dens udgivelse er offentlig tilgængelig for alle uden nogen form for betaling eller forbehold. Retten til at “blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder” er sikret i FN’s menneskerettighedskonventions artikel 27. Denne ret mener vi i Radikal Ungdom inkluderer retten til at tilgå resultater og viden fra statsfinansieret forskning. Vi ønsker ikke at krænke private virksomheders intellektuelle rettigheder og tvinge dem til at offentliggøre deres resultater, men vi mener, at det er et krav vi på retfærdig vis kan stille til offentligt finansieret forskning. Desuden støtter vi op om EU’s open access-strategi, men ønsker at Danmark selv skal gå forrest i kampen og sikre at dansk forskning er frit tilgængeligt.
  Legalisér snus
  Snus er et tobaksprodukt med rusmiddel status. Det er indskrevet i EU’s tobaksdirektiv, at snus ikke må sælges i EU lande. Dog har Sverige et forbehold, der sikrer at de må producere og sælge snus. Snus blev tidligere beskrevet som kræftfremkaldende, og det skulle fremgå på selve produktet, men dette blev ændret i 1999. I Danmark må der sælges det, som kaldes skåret portions tyggetobak. Det er semantik, der er den eneste væsentlige forskel mellem det og det produkt, som kaldes snus. Radikal Ungdom mener derfor, at snus bør kunne produceres og sælges i Danmark på samme vilkår som rygetobak. Den danske stat mister en betydelig økonomisk mulighed for skatter og afgifter, når rigtig snus importeres ulovligt fra Sverige. Derudover mener vi, at mennesker er frie til selv at bestemme, hvilket rusmiddel de ønsker at benytte. Der er også visse negative eksternaliteter, som undgås ved brug af snus frem for rygetobak. Der findes ikke “passiv snusindtagelse”. Dermed ikke sagt, at snus skal anses for sundt på nogen måde, og ligesom alle andre tobaksprodukter skal potentielle sundhedsrisici fremgå på produktet.
  Stop det automatiske samarbejde med socialdemokraterne
  Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre ved det kommende folketingsvalg ikke per automatik bør pege på Socialdemokraternes statsministerkandidat. Årsagen hertil er den nylige højredrejning, som Socialdemokraterne har foretaget på en række centrale værdipolitiske områder. Disse holdningsskift tæller bl.a. flygtninge- og asylpolitikken, hvor Socialdemokraterne har distanceret sig fra det humanistiske og internationale fundament, som den radikale bevægelse bygger på. Som konsekvens heraf ligger Socialdemokraterne i dag så langt fra Radikale Venstres grundværdier, at man ud fra en politisk betragtning ikke per automatik bør støtte en socialdemokratisk ledet regering. Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre i stedet skal søge samarbejde med alle Folketingets partier på de områder, hvor der er mulighed for at få gennemført politik, der stemmer overens med de radikale værdier.
  Juridisk forældreskab til mere end 2 forældre
  I 2017 var der ifølge tal fra Dansk Statistik 1300 registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem personer af samme køn, som havde hjemmeboende børn. Mange af disse børn havde mere end to sociale forældre. Sociale forældre er aktivt involveret i store dele af barnets opvækst, men disse har ikke del i velfærdsydelser som barsel, orlov og barnets første sygedag. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne eller skilsmisse, har de ej heller krav på samvær med barnet. Denne problemstilling rammer flere ikke traditionelle familiekonstruktioner, som fx familier bestående af to homoseksuelle par med fælles barn. Her er det ifølge gældende dansk lov kun den fødende kvinde, og den biologiske far eller medmor, som er de juridiske forældre. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
  • det juridiske forældreskab skal kunne tilfalde mere end to personer, dog maksimalt fire.
  • det skal tilstræbes, at barnet maksimalt er bosat i to husstande.
  En barselsorlov for alle
  Radikal Ungdom mener, at den danske barselsorlov skal ændres med inspiration fra Den Islandske Model fra år 2000. Her fordeles barselsorloven ligeligt mellem forældrene. En tredjedel er forbeholdt hver forældre, og den sidste tredjedel er til fri disponering. I dag har danske forældre ret til 48 ugers barsel efter barnet er født, heraf er 14 uger forbeholdt den fødende kvinde, 2 uger forbeholdt far eller medmor, samt 32 uger til fri disponering. Desuden har den fødende kvinde ret til barsel 4 uger før termin. Som det ser ud i dag er der store udfordringer med kvinder i den fødedygtige alder, der bliver fravalgt på arbejdsmarkedet, og mænd der ikke får lov til at tage barsel af deres arbejdsgiver. Det er et stort ligestillingsproblem, og dette vil øremærket barsel til mænd kunne modvirke. Dertil gør den nuværende lovgivning forskel på kønnene, og udelukker muligheden for flere juridiske forældre. Konsekvensen heraf er, at personer tilhørende seksuelle minoriteter stilles dårligere end den traditionelle kernefamilie. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
  • barselsorloven i Danmark skal simplificeres til at hver forælder har 16 ugers barsel, og 16 uger til fri disponering, hvilket er svarende til, at den samlede mængde barsel efter fødslen bibeholdes på 48 uger.
  • den fødende kvindes ret til fravær fra arbejde, når der skønnes at være 4 uger til fødslen, skal bevares i henhold til barselslovens § 6.
  • i tilfælde af flere juridiske forældre foreslår Radikal Ungdom følgende løsning:
   • I tilfælde af tre juridiske forældre tilfalder 1/4 af barselsorloven hver forælder, mens 1/4 er til fri disponering.
   • I tilfælde af fire juridiske forældre tilfalder 1/5 af barselsorloven hver forælder, mens 1/5 er til fri disponering.
  Automatisk organdonor tilmelding
  Hvis man som indbygger ønsker at være organdonor, skal man aktivt tilmelde sig donorregistret. Her kan man selektivt vælge typer af organdonation til som hjerte, nyre, milt, hud, øjne etc. På trods af, at processen ikke er specielt vanskelig, kan selve den handling at skulle ind og tilmelde sig afholde mange fra at blive organdonorer. Dette virker omsonst og problematisk, da der altid er akut mangel på organer på landets hospitaler grundet de få tilfælde af hjernedød. Derfor mener Radikal Ungdom, at alle myndige danske indbyggere automatisk fuldt tilmeldes donorregistret. Man kan stadig gå ind og fuldt eller delvist framelde sig, som man aktivt tilmelder sig i dag. Umyndige kan ikke selv bestemme, hvorvidt de vil donere. Den beslutning skal derfor være op til værgen.
  Opret en forfatningsdomstol
  Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale konventioner. Som det er nu, varetages kontrolfunktionen af Højesteret, som dog kun ganske sjældent, og ofte i forbindelse med civile søgsmål, rejser sager om evt. forfatningsstridighed. Det vil derfor øge retssikkerheden, hvis der bliver oprettet en decideret forfatningsdomstol (evt. med forbindelse til Højesteret), som primært får til opgave at kontrollere, hvorvidt vedtagen lovgivning er i overensstemmelse med Grundloven samt de af Danmarks tilsluttede internationale konventioner. Dommerne skal udpeges efter en administrativ procedure, hvor udelukkende merit er en faktor.
  Tillad brug af børnelolitadukker som forebyggende indsats til klinisk pædofile
  I Danmark er der en seksuel minoritet, der tænder på mindreårige. Langt størstedelen af disse mennesker begår aldrig en alvorlig forbrydelse, men for at sikre at så få som muligt begår overgreb på mindreårige, kan andre remedier sættes i brug, for at klinisk pædofiles seksuelle behov til dels bliver opfyldt. Radikal Ungdom mener derfor, at det skal være lovligt at benytte lolitadukker udformet som børn i forbindelse med forløb, hvor pædofile lærer at tage vare på deres seksualitet hos f.eks. en psykolog. Det skal altså foregå i forbindelse med, at man ønsker at modtage hjælp. Det gør vi for at undgå overgreb på børn og samtidig afhjælpe den følelse af skam, som man kan føle som pædofil.
  International fremmedadoption for alle
  Det går trægt med internationale fremmedadoptioner, meget trægt. Mange er på venteliste, en del må opgive drømmen - og det samlede antal af internationale adoptioner til Danmark er jf. Ankestyrelsen kraftigt faldende. Det sidste årti har det i Danmark, men bl.a. også i England, Holland og Sverige været lovligt for seksuelle minoriteter såsom homoseksuelle og biseksuelle par at fremmedadoptere børn på lige fod med heteroseksuelle. Det glæder Radikal Ungdom, og vi håber, at endnu flere lande følger med. På den anden side står, at kun to ud af de over 30 lande som Danish International Adoption (DIA) samarbejder med, tillader bortadoption til par af samme køn. Det drejer sig om Colombia og Sydafrika, hvor højesteret i hhv. 2002 og 2015 iht. Forfatningen stadfæstede, at adoptionsbureauerne skulle ligestille adoptanter uagtet seksuel orientering. I praksis er det dog udelukkende eksempler på internationale adoptioner fra Sydafrika, hvor barnet har særlige behov. Der har umiddelbart ikke været nogen bortadoptioner fra Colombia, som er gået igennem til par af samme køn endnu. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
  • Danish International Adoption (DIA) bør indsamle oplysninger vedrørende sundhed, økonomi, bopæl og seksualitet hos alle ansøgere til international adoption i Sydafrika og Colombia samt notere det udenlandske adoptionsbureau, ventetid før adoptionen blev gennemført eller begrundelsen for afvisning af ansøgeren. Med en sådan kortlægning af internationale adoptioner i disse lande kan man påvise eventuel diskrimination af par af samme køn.
  • Den danske regering bør mødes med ministrene ansvarlige for internationale adoptioner i de andre EU-lande, der har lovliggjort homo- og biseksuelle adoptanter. Hvor der bør opfordres til, at landenes regeringer kortlægger de internationale adoptioner i Sydafrika og Colombia, for at påvise eventuel diskrimination af nonheteroseksuelle og dermed lægge fælles pres på de lokale myndigheder.
  • DIA skal udforme en pjece henvendt til par af samme køn vedrørende international adoption og indeholdende oplysninger om muligheden for at blive plejeforæ
  Afskaf det danske monarki
  Det danske kongehus er en institution, der strider mod de demokratiske værdier, Danmark står for. Ingen bør være født med større, grundlovssikrede rettigheder. Dette stemmer ikke overens med værdien om, at alle skal have lige muligheder. Radikal Ungdom mener derfor, at det danske monarki skal afskaffes.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.