Jacob Robsøe

Ordfører for kultur, ret og etik

jacob@radikalungdom.dk
21 93 97 75

Danmark er et retssamfund med en stærk kultur og historie, som ikke må tages for givet, men som skal videreudvikles. I Radikal Ungdom tror vi således på den enkeltes frihedsrettigheder, et stærkt og mangfoldigt kulturliv og et samfund, hvor vi tør italesætte etikken uden frygt for at udvikle den.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Legaliser canabis
Radikal Ungdom mener, at cannabis skal legaliseres. Det kan ikke benægtes, at cannabis er et potentielt skadeligt stof, dog er det ikke nødvendigvis mere skadeligt end eksempelvis alkohol og tobak. Ud fra princippet om frihed under ansvar skal vi hellere oplyse borgerne om, hvilke konsekvenser et forbrug af cannabis har snarere end at forbyde det. Desuden vil det bringe misbrugere af cannabis tættere på behandlingssystemet, hvis det legaliseres, fordi folk i mindre grad vil frygte at gå til myndighederne med deres problemer. Derfor kan en legalisering også skifte fokus over på at hjælpe misbrugere. Derudover vil en legalisering af cannabis være med til at fratage kriminelle organisationer en af deres primære indtægtskilder og derved være med til at nedbringe kriminaliteten.
Resocialisering før mavefornemmelse
Radikal Ungdom mener, at retssystemet eksisterer for at forhindre kriminalitet og rehabilitere kriminelle. Med udgangspunkt i en anerkendelse af lovbryderes medmenneskelighed ønsker vi ikke at straffe for straffens skyld, men for at opretholde retsstaten, resocialisere lovbryderne i samfundet og forhindre ny kriminalitet. Dette mål nås bedst, når fængslede har mulighed for på forskellig vis at komme tilbage i samfundet fx gennem uddannelse. Et behov for at opnå retfærdighed ved at straffe lovbrydere er naturligt og forståeligt, men fokus bør være på at forhindre kriminalitet og give mennesker muligheder – og det bidrager hårdere straffe af forbrydere grundlæggende ikke til.
Afskaf lovgivning om flagning
I Danmark er der bestemte regler for, hvilke flag man må flage med. For eksempel må man ikke flage med udenlandske flag uden tilladelse fra politiet. Radikal Ungdom mener ikke, at staten skal bestemme, hvilke flag man må flage med, og derfor bør disse regler afskaffes. Splitflaget skal dog forsat forbeholdes statslige myndigheder.
Al statsfinansieret forskning skal være Open Access-certificeret
Radikal Ungdom mener, at al ikke sikkerhedsrelateret forskning finansieret af den danske stat skal være gyldent Open Access-certificeret. Dette betyder at forskningen fra dens udgivelse er offentlig tilgængelig for alle uden nogen form for betaling eller forbehold. Retten til at “blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder” er sikret i FN’s menneskerettighedskonventions artikel 27. Denne ret mener vi i Radikal Ungdom inkluderer retten til at tilgå resultater og viden fra statsfinansieret forskning. Vi ønsker ikke at krænke private virksomheders intellektuelle rettigheder og tvinge dem til at offentliggøre deres resultater, men vi mener, at det er et krav vi på retfærdig vis kan stille til offentligt finansieret forskning. Desuden støtter vi op om EU’s open access-strategi, men ønsker at Danmark selv skal gå forrest i kampen og sikre at dansk forskning er frit tilgængeligt.
Legalisér snus
Snus er et tobaksprodukt med rusmiddel status. Det er indskrevet i EU’s tobaksdirektiv, at snus ikke må sælges i EU lande. Dog har Sverige et forbehold, der sikrer at de må producere og sælge snus. Snus blev tidligere beskrevet som kræftfremkaldende, og det skulle fremgå på selve produktet, men dette blev ændret i 1999. I Danmark må der sælges det, som kaldes skåret portions tyggetobak. Det er semantik, der er den eneste væsentlige forskel mellem det og det produkt, som kaldes snus. Radikal Ungdom mener derfor, at snus bør kunne produceres og sælges i Danmark på samme vilkår som rygetobak. Den danske stat mister en betydelig økonomisk mulighed for skatter og afgifter, når rigtig snus importeres ulovligt fra Sverige. Derudover mener vi, at mennesker er frie til selv at bestemme, hvilket rusmiddel de ønsker at benytte. Der er også visse negative eksternaliteter, som undgås ved brug af snus frem for rygetobak. Der findes ikke “passiv snusindtagelse”. Dermed ikke sagt, at snus skal anses for sundt på nogen måde, og ligesom alle andre tobaksprodukter skal potentielle sundhedsrisici fremgå på produktet.
Stop det automatiske samarbejde med socialdemokraterne
Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre ved det kommende folketingsvalg ikke per automatik bør pege på Socialdemokraternes statsministerkandidat. Årsagen hertil er den nylige højredrejning, som Socialdemokraterne har foretaget på en række centrale værdipolitiske områder. Disse holdningsskift tæller bl.a. flygtninge- og asylpolitikken, hvor Socialdemokraterne har distanceret sig fra det humanistiske og internationale fundament, som den radikale bevægelse bygger på. Som konsekvens heraf ligger Socialdemokraterne i dag så langt fra Radikale Venstres grundværdier, at man ud fra en politisk betragtning ikke per automatik bør støtte en socialdemokratisk ledet regering. Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre i stedet skal søge samarbejde med alle Folketingets partier på de områder, hvor der er mulighed for at få gennemført politik, der stemmer overens med de radikale værdier.
Juridisk forældreskab til mere end 2 forældre
I 2017 var der ifølge tal fra Dansk Statistik 1300 registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem personer af samme køn, som havde hjemmeboende børn. Mange af disse børn havde mere end to sociale forældre. Sociale forældre er aktivt involveret i store dele af barnets opvækst, men disse har ikke del i velfærdsydelser som barsel, orlov og barnets første sygedag. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne eller skilsmisse, har de ej heller krav på samvær med barnet. Denne problemstilling rammer flere ikke traditionelle familiekonstruktioner, som fx familier bestående af to homoseksuelle par med fælles barn. Her er det ifølge gældende dansk lov kun den fødende kvinde, og den biologiske far eller medmor, som er de juridiske forældre. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • det juridiske forældreskab skal kunne tilfalde mere end to personer, dog maksimalt fire.
 • det skal tilstræbes, at barnet maksimalt er bosat i to husstande.
En barselsorlov for alle
Radikal Ungdom mener, at den danske barselsorlov skal ændres med inspiration fra Den Islandske Model fra år 2000. Her fordeles barselsorloven ligeligt mellem forældrene. En tredjedel er forbeholdt hver forældre, og den sidste tredjedel er til fri disponering. I dag har danske forældre ret til 48 ugers barsel efter barnet er født, heraf er 14 uger forbeholdt den fødende kvinde, 2 uger forbeholdt far eller medmor, samt 32 uger til fri disponering. Desuden har den fødende kvinde ret til barsel 4 uger før termin. Som det ser ud i dag er der store udfordringer med kvinder i den fødedygtige alder, der bliver fravalgt på arbejdsmarkedet, og mænd der ikke får lov til at tage barsel af deres arbejdsgiver. Det er et stort ligestillingsproblem, og dette vil øremærket barsel til mænd kunne modvirke. Dertil gør den nuværende lovgivning forskel på kønnene, og udelukker muligheden for flere juridiske forældre. Konsekvensen heraf er, at personer tilhørende seksuelle minoriteter stilles dårligere end den traditionelle kernefamilie. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • barselsorloven i Danmark skal simplificeres til at hver forælder har 16 ugers barsel, og 16 uger til fri disponering, hvilket er svarende til, at den samlede mængde barsel efter fødslen bibeholdes på 48 uger.
 • den fødende kvindes ret til fravær fra arbejde, når der skønnes at være 4 uger til fødslen, skal bevares i henhold til barselslovens § 6.
 • i tilfælde af flere juridiske forældre foreslår Radikal Ungdom følgende løsning:
  • I tilfælde af tre juridiske forældre tilfalder 1/4 af barselsorloven hver forælder, mens 1/4 er til fri disponering.
  • I tilfælde af fire juridiske forældre tilfalder 1/5 af barselsorloven hver forælder, mens 1/5 er til fri disponering.
Automatisk organdonor tilmelding
Hvis man som indbygger ønsker at være organdonor, skal man aktivt tilmelde sig donorregistret. Her kan man selektivt vælge typer af organdonation til som hjerte, nyre, milt, hud, øjne etc. På trods af, at processen ikke er specielt vanskelig, kan selve den handling at skulle ind og tilmelde sig afholde mange fra at blive organdonorer. Dette virker omsonst og problematisk, da der altid er akut mangel på organer på landets hospitaler grundet de få tilfælde af hjernedød. Derfor mener Radikal Ungdom, at alle myndige danske indbyggere automatisk fuldt tilmeldes donorregistret. Man kan stadig gå ind og fuldt eller delvist framelde sig, som man aktivt tilmelder sig i dag. Umyndige kan ikke selv bestemme, hvorvidt de vil donere. Den beslutning skal derfor være op til værgen.
Opret en forfatningsdomstol
Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale konventioner. Som det er nu, varetages kontrolfunktionen af Højesteret, som dog kun ganske sjældent, og ofte i forbindelse med civile søgsmål, rejser sager om evt. forfatningsstridighed. Det vil derfor øge retssikkerheden, hvis der bliver oprettet en decideret forfatningsdomstol (evt. med forbindelse til Højesteret), som primært får til opgave at kontrollere, hvorvidt vedtagen lovgivning er i overensstemmelse med Grundloven samt de af Danmarks tilsluttede internationale konventioner. Dommerne skal udpeges efter en administrativ procedure, hvor udelukkende merit er en faktor.
Tillad brug af børnelolitadukker som forebyggende indsats til klinisk pædofile
I Danmark er der en seksuel minoritet, der tænder på mindreårige. Langt størstedelen af disse mennesker begår aldrig en alvorlig forbrydelse, men for at sikre at så få som muligt begår overgreb på mindreårige, kan andre remedier sættes i brug, for at klinisk pædofiles seksuelle behov til dels bliver opfyldt. Radikal Ungdom mener derfor, at det skal være lovligt at benytte lolitadukker udformet som børn i forbindelse med forløb, hvor pædofile lærer at tage vare på deres seksualitet hos f.eks. en psykolog. Det skal altså foregå i forbindelse med, at man ønsker at modtage hjælp. Det gør vi for at undgå overgreb på børn og samtidig afhjælpe den følelse af skam, som man kan føle som pædofil.
International fremmedadoption for alle
Det går trægt med internationale fremmedadoptioner, meget trægt. Mange er på venteliste, en del må opgive drømmen - og det samlede antal af internationale adoptioner til Danmark er jf. Ankestyrelsen kraftigt faldende. Det sidste årti har det i Danmark, men bl.a. også i England, Holland og Sverige været lovligt for seksuelle minoriteter såsom homoseksuelle og biseksuelle par at fremmedadoptere børn på lige fod med heteroseksuelle. Det glæder Radikal Ungdom, og vi håber, at endnu flere lande følger med. På den anden side står, at kun to ud af de over 30 lande som Danish International Adoption (DIA) samarbejder med, tillader bortadoption til par af samme køn. Det drejer sig om Colombia og Sydafrika, hvor højesteret i hhv. 2002 og 2015 iht. Forfatningen stadfæstede, at adoptionsbureauerne skulle ligestille adoptanter uagtet seksuel orientering. I praksis er det dog udelukkende eksempler på internationale adoptioner fra Sydafrika, hvor barnet har særlige behov. Der har umiddelbart ikke været nogen bortadoptioner fra Colombia, som er gået igennem til par af samme køn endnu. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • Danish International Adoption (DIA) bør indsamle oplysninger vedrørende sundhed, økonomi, bopæl og seksualitet hos alle ansøgere til international adoption i Sydafrika og Colombia samt notere det udenlandske adoptionsbureau, ventetid før adoptionen blev gennemført eller begrundelsen for afvisning af ansøgeren. Med en sådan kortlægning af internationale adoptioner i disse lande kan man påvise eventuel diskrimination af par af samme køn.
 • Den danske regering bør mødes med ministrene ansvarlige for internationale adoptioner i de andre EU-lande, der har lovliggjort homo- og biseksuelle adoptanter. Hvor der bør opfordres til, at landenes regeringer kortlægger de internationale adoptioner i Sydafrika og Colombia, for at påvise eventuel diskrimination af nonheteroseksuelle og dermed lægge fælles pres på de lokale myndigheder.
 • DIA skal udforme en pjece henvendt til par af samme køn vedrørende international adoption og indeholdende oplysninger om muligheden for at blive plejeforæ
Afskaf det danske monarki
Det danske kongehus er en institution, der strider mod de demokratiske værdier, Danmark står for. Ingen bør være født med større, grundlovssikrede rettigheder. Dette stemmer ikke overens med værdien om, at alle skal have lige muligheder. Radikal Ungdom mener derfor, at det danske monarki skal afskaffes.
Beskyt netneutraliteten
Internettet har revolutioneret måden vi kommunikerer og finder information på. Ud fra et ytringsfrihedssynspunkt er det dog vigtigt, at offentlige myndigheder eller private virksomheder ikke påvirker den information, der er tilgængelig for internettets brugere. Dette gælder både fjernelsen af, såvel som besværliggørelsen af, trafik til og fra uønskede websider. Radikal Ungdom mener derfor, at Danmark og EU fortsat skal kæmpe for netneutraliteten og muligheden for frit at kunne dele lovlige data.
Ungeråd i alle landets kommuner
Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes kommunale ungeråd i alle landets kommuner. Ungerådene skal sikre, at landets børn og unge har indflydelse på den politiske dagsorden kommunalt. Det er allerede lovpligtigt, at hver kommune skal oprette et ældre- eller seniorråd, som skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. En sådan konstellation ville også være gavnligt for børn og unge. Meget kommunalpolitik har direkte indflydelse på mange børn og unges hverdag. Hvordan de enkelte ungeråd skal indrettes og sammensættes må de enkelte kommuner selv bestemme. Nogle ungeråd er på valg, mens andre ungeråd har udpegede repræsentanter fra forskellige ungestyrede aktører. Dog skal ungerådene som minimum have høringsret i spørgsmål, der vedrører børn og unge.
Strengere krav til modebranchen
Radikal Ungdom mener, det er på tide, at gøre op med det urealistiske billede af kroppen, som visse dele af modelbranchen skaber. At udsætte mennesker, og især unge mennesker, for normgivende og urealistiske billeder af kroppe kan føre til dårligt selvværd, der kan påvirke en sund levevis. Udover at skabe et forvrænget billede af kroppen, så skader det især modellernes arbejdsforhold, på de, modelbureauer, som har så skrappe krav til modellens vægt og kropsform, at modellen er nødsaget til at sulte sig. Kravene skal selvfølgelig også gælde ved overvægt. Kravene til modebranchen skal derfor skærpes. Vi mener, at når en model hyres, skal der med ansættelsen være en lægeerklæring fra modellens egen læge, betalt af arbejdsgiveren, der godkender modellens sundhed. Ligeledes skal modeller også til lignende arbejdsgiverbetalte tjek hos egen læge årligt. På denne måde sikres det, at modeller, som er naturligt tynde eller kraftige, men stadig sunde, fortsat kan arbejde i modelbranchen. Det sikrer også, at modelbranchen er nødt til at hyre modeller, der ikke har en usund krop, men er nødt til at efterstræbe, at deres ansatte modeller lever sundt.
Mediestøtte og pressenævnet
Radikal Ungdom mener, at man for at få mediestøtte fra den danske stat også skal være medlem af pressenævnet. Dette skal ske med fokus på, at borgere og andre medier skal kunne klage over medier, der driver uetisk presse. Danske medier skal kunne fremvise et minimum af journalistfaglige standarder for at kunne opnå mediestøtte fra staten. Alle medier, der ønsker mediestøtte, skal underlægges samme regler, således at der sikres en saglig formidling af samfundsforhold. Desuden skal pressenævnet have beføjelser til at uddele bøder til medier, der får kritik af pressenævnet. Det skal fungere som et sanktionsværktøj, der er med til at sikre en større selvregulering blandt danske medier og skabe større incitamenter til at reducere redaktionelle fejl. Medier skal agere kritisk oplysningsmand for befolkningen, og dette opretholdes kun under pressenævnets tilsyn, som sikrer en retfærdig presseetik.
     

Programmer

Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.