Maria Mejse Mortensen

Ordfører for kultur, ret og ligestilling

mariamejse@radikalungdom.dk

30 48 67 86

Danmark er et retssamfund med en stærk kultur og historie, som ikke må tages for givet, men som skal videreudvikles. I Radikal Ungdom tror vi således på den enkeltes frihedsrettigheder, et stærkt og mangfoldigt kulturliv og et samfund, hvor et hvert menneske er lige meget værd og skal have de samme muligheder lige meget hvilket køn og seksualitet, man har.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Mennesker med handicaps adgang til demokratiet
I Radikal Ungdom mener vi, at mennesker med handicap skal have lige adgang til demokratiet. Sådan som det er nu, har mange mennesker med handicap udfordringer, når de skal ned til stemmeurnerne og stemme. For blinde og svagsynede ligger problematikken i, at der ikke ligger de hjælpemidler fremme, som de har brug for for at kunne stemme. Mange mennesker med handicap, der sidder i kørestol, har desuden oplevet, at de ikke har kunnet få lov til at stemme, fordi deres valgsted ikke var handicaptilgængeligt. Dette er dybt problematisk, og som en kommunal opgave burde kommunerne havde taget teten. Derfor mener Radikal Ungdom, at alle kommuner skal stille følgende hjælpemidler til rådighed på alle afstemningssteder: En sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke-håndholdt lup, der har en fast eller justerbar afstand mellem linse og objektet, stemmesedler trykt i blindskrift samt et hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden, således en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet og stemme. Alle stemmeberettigede borgere i Danmark skal kunne stemme, uanset om de har et handicap eller ej.
Ingen fængselstraf for simpel vold
Brug af fængselsstraf er et nødvendigt onde, idet denne hårde sanktionsform tjener et reelt og legitimt formål ved at bidrage til at fastholde en stabil og pålidelig retsorden. Samtidig må det dog fastholdes, at brugen af fængselsstraf beviseligt er med til at øge kriminaliteten i Danmark - idet fængselsdømte har større sandsynlighed for at begå ny kriminalitet. Radikal Ungdom mener derfor, at mængden af kortere straffe (3 - 6 måneder), der idømmes, bør reduceres markant. Dette kan opnås ved, at ændre loven, så det ikke længere er muligt at idømme fængselsstraf for simpel vold ved første overtrædelse. Simpel vold omfatter primært lussinger, slag og kast med ufarlige objekter (defineret i straffelovens § 244), der ikke efterlader ofret med varige mén. Det er derfor åbenlyst, at der er behov for straf af en art, så forbryderne således i stedet for idømmes domme med fodlænke, betingede domme med vilkår om tilsyn, samfundstjeneste og - afhængigt af handlingens grovhed - bøder.
Gennemfør en samtykkelov
I Radikal Ungdom mener vi, at den danske voldtægtsbestemmelse skal ændres til en samtykkebaseret definition, så voldtægt derved er defineret ud fra aktivt samtykke ved seksuelt samvær. Ifølge den nugældende danske retstilstand, som fastslås i straffelovens § 216, på voldtægtsområdet, kan den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller tvang, blive dømt for voldtægt. Vi mener, at tvangskravet fortsat er en vigtig bestanddel i voldtægtsbestemmelsen, hvorfor dette bør bevares. Med den nuværende lovgivning skal man aktivt have modsat sig samlejet, før der i en juridisk forstand er tale om voldtægt - medmindre ofret har været i en forsvarsløs tilstand. Dette sender et signal om, at det er legitimt at have seksuelt samvær med en anden person, så længe vedkommende ikke aktivt har modsat sig det. Radikal Ungdom mener, at det enkelte individ har ret over egen krop, hvorfor seksuelt samvær skal være frivilligt og ske i gensidig lyst.
Afskaf maskeringsforbuddet
Radikal Ungdom mener, at maskeringsforbuddet bør afskaffes, idet forbuddet er iliberalt og fratager individet retten til at iklæde sig det tøj, man har lyst til. At iklæde sig beklædningsgenstande med religiøs tilknytning bør være legitimt i et liberalt demokrati, og Radikal Ungdom mener således ikke, at staten bør bestemme, hvordan individer vil udtrykke deres identitet gennem deres tøj. Maskeringsforbuddet, der reelt er et forbud mod burka og niqab, blev til i et ønske om at gøre op med den sociale kontrol, der eksisterer i visse minoritetsmiljøer. Radikal Ungdom anerkender disse problemer og mener, at de bør adresseres, men at maskeringsforbuddet rammer skævt i forhold til faktisk at løse de problemer, som det adresserer. Maskeringsforbuddet hjælper nemlig ikke de kvinder, som lever i miljøer med høj grad af social kontrol, men kriminaliserer kvinderne, hvad enten de bærer klædet af fri vilje eller som resultat af social kontrol, hvilket næppe løser de bagvedliggende problemer.
Nej til ansigtsgenkendelse
Radikal Ungdom er modstandere af overvågning gennem ansigtsgenkendelse, da det er et brud på det frie individs bevægelse og derfor et brud på basale frihedsrettigheder. I Danmark har vi allerede 300.000 overvågningskameraer i det offentlige. En øget mængde overvågning, og mere frihedsberøvende overvågning som ansigtsgenkendelse, vil mindske den enkeltes frie bevægelighed, og netop derfor er Radikal Ungdom imod brugen af ansigtsgenkendelse. Langsomt er der indført mere og mere overvågning i Danmark, og hvis vi begynder at implementere ansigtsgenkendelse som et nyt overvågningsformat, rykker vi os blot tættere på et totalitært overvågningsregime.
Beskyt privat indhold på personlige devices
For mange mennesker er en telefon, en computer, en tablet, og andre personlige devices blevet en essentiel del af deres hverdag. Disse bruges til utroligt mange ting og den information, der ligger på dem, kan fortælle rigtigt meget om en person. Hvor meget en borger bruger sine elektroniske, personlige devices og hvor meget information, der er på disse, stiger kun, efterhånden som teknologien udvikler sig. Og hvis telefoner, computere, smart watches, osv. ikke allerede i dag kan anses som en udvidelse af folks hjerne, bliver det utvivlsomt tilfældet snart. Da denne hverdags elektronik er så privat for en borger, er det også vigtigt at beskytte indholdet på dem, hvis man vil beskytte folks privatliv. Derfor mener Radikal Ungdom, at ingen person nogensinde skal tvinges til at låse et device op for politiet eller en anden offentlig myndighed, ligesom politiet heller ikke skal have lov til at oplåse en telefon vha. dens fingeraftrykscanner og brug af vold. I særligt ekstraordinære tilfælde skal en domstol, dog tillade at en telefon kræves oplåst, hvis (1) Der er en konkret begrundet mistanke for kriminalitet der ville medføre fængselsstraf i to eller flere år. (2) At tilgå informationen på telefonen er afgørende og nødvendigt for at oplyse sagen. (3) At kun det materiale på telefonen, som er strengt nødvendig for sagen, undersøges og lagres.
Beskyt netneutraliteten
Internettet har revolutioneret måden vi kommunikerer og finder information på. Ud fra et ytringsfrihedssynspunkt er det dog vigtigt, at offentlige myndigheder eller private virksomheder ikke påvirker den information, der er tilgængelig for internettets brugere. Dette gælder både fjernelsen af, såvel som besværliggørelsen af, trafik til og fra uønskede websider. Radikal Ungdom mener derfor, at Danmark og EU fortsat skal kæmpe for netneutraliteten og muligheden for frit at kunne dele lovlige data.
Stop diskrimination omkring vielser
I Danmark er diskrimination generelt ikke acceptabelt, derfor er diskrimination baseret på køn, etnicitet, religion, seksuel orientering og lignende ofte forbudt. Det gælder dog ikke, når folk skal vies, da en vielsesforretter kan nægte at vie to personer af samme køn. Den danske stat ikke skal støtte op om den slags diskrimination. Staten kan ikke stoppe trossamfund fra at holde private ceremonier og diskriminere i, hvem de afholder dem for, men staten kan godt fjerne ceremoniernes juridiske gyldighed, hvis en vielsesbemyndigelse bruges til at diskriminere. Derfor mener Radikal Ungdom, at præster og andre vielsesforrettere skal have frataget deres vielsesbemyndigelse, hvis de nægter at vie nogen pga. deres seksuelle orientering eller køn.
Ungeråd i alle landets kommuner
Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes kommunale ungeråd i alle landets kommuner. Ungerådene skal sikre, at landets børn og unge har indflydelse på den politiske dagsorden kommunalt. Det er allerede lovpligtigt, at hver kommune skal oprette et ældre- eller seniorråd, som skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. En sådan konstellation ville også være gavnligt for børn og unge. Meget kommunalpolitik har direkte indflydelse på mange børn og unges hverdag. Hvordan de enkelte ungeråd skal indrettes og sammensættes, må de enkelte kommuner selv bestemme. Nogle ungeråd er på valg, mens andre ungeråd har udpegede repræsentanter fra forskellige ungestyrede aktører. Dog skal ungerådene som minimum have høringsret i spørgsmål, der vedrører børn og unge.
Strengere krav til modebranchen
Radikal Ungdom mener, det er på tide, at gøre op med det urealistiske billede af kroppen, som visse dele af modelbranchen skaber. At udsætte mennesker, og især unge mennesker, for normgivende og urealistiske billeder af kroppe kan føre til dårligt selvværd, der kan påvirke en sund levevis. Udover at skabe et forvrænget billede af kroppen, så skader det især modellernes arbejdsforhold, på de modelbureauer som har så skrappe krav til modellens vægt og kropsform, at modellen er nødsaget til at sulte sig. Kravene skal selvfølgelig også gælde ved overvægt. Kravene til modebranchen skal derfor skærpes. Vi mener, at når en model hyres, skal der med ansættelsen være en lægeerklæring fra modellens egen læge, betalt af arbejdsgiveren, der godkender modellens sundhed. Ligeledes skal modeller også til lignende arbejdsgiverbetalte tjek hos egen læge årligt. På denne måde sikres det, at modeller, som er naturligt tynde eller kraftige, men stadig sunde, fortsat kan arbejde i modelbranchen. Det sikrer også, at modelbranchen er nødt til at hyre modeller, der ikke har en usund krop, men er nødt til at efterstræbe, at deres ansatte modeller lever sundt.
Udvid borgernes adgang til nationale arkiver
Danmark har ganske omfattende nationale arkiver, såsom DR’s arkiver og statens mediesamling. Disse er delvist digitaliserede, og man kan allerede tilgå statens mediesamling, hvis man er studerende på visse uddannelsesinstitutioner. Det vil derfor ikke være byrdefuldt at udvide muligheden for adgang til den almene befolkning. Disse arkiver indeholder centrale kulturelle og historiske dokumenter og filer, som befolkningen vil kunne få glæde af.
Derfor mener Radikal Ungdom at:
 • Arkiverne, som allerede er digitaliserede, bør stilles gratis til rådighed for borgere i søgbare arkiver.
 • Der skal afsættes flere midler i medieforliget til en hurtigere digitaliseringen af arkiverne
 • Forbyd ikke-medicinsk omskæring af alle børn
  Radikal Ungdom mener, at drenge skal inkluderes i straffelovens forbud mod ikke-medicinske indgreb i kønsorganer og derfor beskyttes mod omskæring. I Radikal Ungdom tror vi på individets absolutte frihed til at vælge sin egen religion. Dette inkluderer, at individer, vi betragter som umyndige, beskyttes mod religiøse indgreb, der mærker dem for livet. Ikke-medicinsk omskæring er et sådant, uanset om den foretages på piger eller drenge. Vi mener, at valget om på den måde at amputere funktionsdygtige dele af kroppen af religiøse årsager skal ligge hos den enkelte - ikke hos dennes forældre. Dette bør gælde for alle irreversible indgreb - uanset barnets køn. For at undgå en stigning i uautoriserede omskæringer - ofte kaldet “køkkenbordsomskæringer” – samt andre negative sociale konsekvenser som et forbud vil kunne medføre, skal der være en periode mellem forbuddets vedtagelse og dets implementering, hvor myndighederne gennem bl.a. forebyggelses- og oplysningsinitiativer skal forsøge at imødegå og modvirke de problemer, således at den negative slagside ville blive minimal.
  Legal konstruktion af kunstig hymen
  Myten om ”jomfruhinden” er gammel, men heldigvis har oplysning og seksualundervisning nedbragt dens betydning for unge kvinder verden over. Dog er der stadig en minoritet af kvinder i Danmark, som i frygt for deres familie og partners forventninger får konstrueret en kunstig hymen. Radikal Ungdom sympatiserer på ingen måde med dogmet og den sociale kontrol, der ligger til baggrund for indgrebene, men vil hellere hjælpe de unge kvinder, som ønsker indgrebet frem for at kriminalisere dem eller lægens handlinger. Radikal Ungdom mener derfor, at konstruktionen af en kunstig hymen skal forblive legal, men at sundhedsvæsenet samtidig skal rådgive kvinderne og evt. sætte dem i kontakt med de sociale myndigheder.
  Optimering af behandlingen af voldtægtssager hos politiet
  I 2019 antages det ifølge Det Kriminalpræventive råd, at der årligt finder omtrent 5.400 voldtægter og voldtægtsforsøg sted, men en lille andel af disse anmeldes og der falder dom i endnu færre. Der er således alt for mange mennesker, som alle bliver ramt af en traumatiserende oplevelse. Ofrene for voldtægter, eller forsøg herpå bør sikres den bedst mulige behandling af politiet. Dette vil vi afhjælpe ved at have specialuddannede efterforskere på alle relevante politistationer samt øge ressourcerne til efterforskningen af voldtægts- og overgrebssager. Disse efterforskere skal både være kriminologisk og pædagogisk efteruddannede, da det ikke kun er selve efterforskningen, men også den pædagogiske tilgang til ofrene, som kræver optimering.
  Derfor mener Radikal Ungdom, at:
 • · der bør etableres en vagtordning af politiets afhøringspersonale, således at der altid vil være en specialuddannet erfaren afhører, som har den relevante erfaring og pædagogiske uddannelse til at foretage afhøringen.

 • · Der bør være psykologer til rådighed i politikredsene, således at ofrene ved hvem de kan tage kontakt til inden for kort tid.

 • · Politiet skal have en målrettet uddannelse, der fokuserer på den pædagogiske tilgang til afhøring og behandling af ofrene, da ofrene står i en meget sårbar situation.

 • Forbedring af retssikkerhed i voldtægtssager
  Radikal Ungdom mener, at danskernes retssikkerhed ifm. sager om voldtægt og seksuelle krænkelser er for dårlig. Der er få, der anmelder voldtægter og endnu færre sager, der kommer for en dommer. Radikal Ungdom mener derfor, at: - Alle, der anmelder en voldtægt skal have en beskikket bistandsadvokat medmindre offeret frabeder sig dette. Det er politiet, der skal informere om dette. - Bistandsadvokaten skal være til rådighed fra starten i forløbet, derfor skal der være bistandsadvokater, der kan være til rådighed hele døgnet. - En uafhængig myndighed bør analysere de sager, som ikke kommer for en dommer og rapportere grundene dertil. Det sikrer viden om efterforskningen af disse sager og skal på sigt sikre mere ligebehandling på tværs af politidistrikter.
  Afskaf hadprædikantlisten
  Radikal Ungdom mener, at udenrigsministeriets sanktionsliste og den medfølgende mulighed for at udstede indrejseforbud på baggrund af religiøs forkyndelse skal afskaffes. Listen er kort samt lettere tilfældig og i nogle af tilfældene er de udtalelser, som ligger til grund for at være på listen gamle eller slet ikke forstyrrende for dem offentlige orden. Med andre ord er den ikke særligt effektiv. Derudover forbyder listen folk adgang til alle 26 Schengen lande og sætter derfor et dårligt eksempel, som man kan frygte at nogle illiberale regeringer vil bruge på en markant værre måde.
  Lovliggør tiggeri
  Tiggeri bør ikke være kriminelt. Man skader ikke andre ved at tigge, derfor er der ingen grund til at forbyde det. Derudover hjælper man ikke udsatte borgere ved at kriminalisere deres opførsel.
  Tillad søskendesex
  Det er ikke statens opgave at bestemme, hvem man bør have sex med eller ej. Derfor bør søskendesex mellem myndige ikke være ulovligt. Det er sandt, at risikoen for genfejl ved graviditet er større, når forældrene er søskende, end for ubeslægtede forældre. Dog har vi ikke et forbud mod, at handicappede får børn, selvom de i langt højere grad viderebringer sådanne genfejl. Dette tyder på, at forbuddet i højere grad er moraliserende end for at undgå børn med genfejl. Vi ønsker desuden, at gældende lovgivning omkring autoritetsforhold stadig holdes i hævd i forbindelse med den slags sager. Vi anerkender, at seksuelle forhold internt i familier kan skabe problemer i relation til netop dette, men vi mener, at domstolene med hjælp fra socialvæsenet og andre professionelle på området vil være i stand til at kunne afgive en dom, der tager højde for dette, såfremt det bliver nødvendigt.
  Afskaf kulturkanonen
  Radikal Ungdom mener, at staten ikke skal diktere, hvad den danske kulturarv er. Netop dette er, hvad kulturkanonen gør. Den danske kulturarv er subjektiv og skal ikke defineres af et udvalg. Kulturen er et komplekst fænomen, og det er ikke en opgave for bestemte personer at bestemme, hvad der særligt er dansk kultur. Derfor kan et enkelt værk ikke fremhæves som særligt kendetegnede for dansk kultur. Ens kulturelle præference bør således ikke ændrer på ens forhold til Danmark, hvorfor Kulturkanonen ikke bidrager til at fremme den danske kulturarv. Altså giver det ikke mening at kulturministeriet fremhæver bestemte værker som værende særligt danske.
  Stop systematisk sessionslogning
  Sessionslogning betyder, at telefonselskaber og internetudbydere er forpligtet af loven til at registrere og gemme oplysninger om alle borgernes digitale aktiviteter, såsom IP-adresse, besøgte hjemmesider og servere, men også telefonaktivitet som SMS og opkald. Sådan systematisk overvågning hører ikke til i et frit demokrati som det danske. Radikal Ungdom mener derfor, at sessionslogning af almindelige borgere skal stoppes. Ønsker politiet eller andre organer at overvåge en mistænkt eller kriminel på nettet via sessionslogning, skal der indhentes en dommerkendelse. Finder man ikke den overvågede skyldig, skal al indhentet data slettes.
  Lad tysken opkøbe vestkysten
  Radikal Ungdom mener, at sommerhusreglen skal afskaffes. Det er principielt forkert, at danskere kan købe et sommerhus i andre EU-lande, men borgere fra andre EU-lande ikke kan købe et sommerhus i Danmark. Vi er af den overbevisning, at en afskaffelse af sommerhusreglen vil give mere liv til områder, som danskerne ikke har lyst til at have sommerhus i. Desuden mener Radikal Ungdom, at skattefradraget for privatudlejning af sommerhuse og udlejning igennem bureau bør forhøjes fra de nuværende satser. Disse bør øges til et niveau, som vil gøre det mere attraktivt at udleje sit sommerhus. Det vil være til gavn for både danskere og udlændinge, som ønsker at leje sommerhus i Danmark.
  Stop besparelserne på Danmarks Radio
  Radikal Ungdom anser Danmarks Radio som en af de vigtigste garanter for den oplyste og demokratiske samtale og mener derfor, at DR er en legitim prioritering af offentlige midler. 94% af danskerne interagerer med DR, hvilket gør DR til et af de medier som, set i et globalt perspektiv, når bredest ud til den almene befolkning. Sådan et tal er ikke opnået i noget land uden stor grad af offentlig støtte til medierne. Radikal Ungdom mener derfor, at det niveau af folkeoplysning, der er nødvendigt for at opretholde demokratiet, nemmere kan opnås med et velfinansieret DR. Vi bør derfor investere i DR for at bringe institutionen tilbage på niveauet, som den havde før nedskæringerne i medieforliget af 2018.
  Legaliser canabis
  Radikal Ungdom mener, at cannabis skal legaliseres. Det kan ikke benægtes, at cannabis er et potentielt skadeligt stof, dog er det ikke nødvendigvis mere skadeligt end eksempelvis alkohol og tobak. Ud fra princippet om frihed under ansvar skal vi hellere oplyse borgerne om, hvilke konsekvenser et forbrug af cannabis har snarere end at forbyde det. Desuden vil det bringe misbrugere af cannabis tættere på behandlingssystemet, hvis det legaliseres, fordi folk i mindre grad vil frygte at gå til myndighederne med deres problemer. Derfor kan en legalisering også skifte fokus over på at hjælpe misbrugere. Derudover vil en legalisering af cannabis være med til at fratage kriminelle organisationer en af deres primære indtægtskilder og derved være med til at nedbringe kriminaliteten.
  Resocialisering før mavefornemmelse
  Radikal Ungdom mener, at retssystemet eksisterer for at forhindre kriminalitet og rehabilitere kriminelle. Med udgangspunkt i en anerkendelse af lovbryderes medmenneskelighed ønsker vi ikke at straffe for straffens skyld, men for at opretholde retsstaten, resocialisere lovbryderne i samfundet og forhindre ny kriminalitet. Dette mål nås bedst, når fængslede har mulighed for på forskellig vis at komme tilbage i samfundet fx gennem uddannelse. Et behov for at opnå retfærdighed ved at straffe lovbrydere er naturligt og forståeligt, men fokus bør være på at forhindre kriminalitet og give mennesker muligheder – og det bidrager hårdere straffe af forbrydere grundlæggende ikke til.
  Afskaf lovgivning om flagning

  I Danmark er der bestemte regler for, hvilke flag man må flage med. For eksempel må man ikke flage med udenlandske flag uden tilladelse fra politiet.

  Radikal Ungdom mener ikke, at staten skal bestemme, hvilke flag man må flage med, og derfor bør disse regler afskaffes. Splitflaget skal dog forsat forbeholdes statslige myndigheder.

  Juridisk forældreskab til mere end 2 forældre

  I 2017 var der ifølge tal fra Dansk Statistik 1300 registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem personer af samme køn, som havde hjemmeboende børn. Mange af disse børn havde mere end to sociale forældre. Sociale forældre er aktivt involveret i store dele af barnets opvækst, men disse har ikke del i velfærdsydelser som barsel, orlov og barnets første sygedag. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne eller skilsmisse, har de ej heller krav på samvær med barnet. Denne problemstilling rammer flere ikke traditionelle familiekonstruktioner, som fx familier bestående af to homoseksuelle par med fælles barn. Her er det ifølge gældende dansk lov kun den fødende kvinde, og den biologiske far eller medmor, som er de juridiske forældre.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

  • det juridiske forældreskab skal kunne tilfalde mere end to personer, dog maksimalt fire.
  • det skal tilstræbes, at barnet maksimalt er bosat i to husstande.
  Indfør Transparante Lønlister

  I Danmark tjener mænd mere end kvinder - faktisk 8-13% mere end kvinder med et tilsvarende uddannelsesniveau. Et effektivt tiltag for at bekæmpe løngabet ville være at gøre lønlisterne i store og mellemstore virksomheder mere transparente. Derfor mener Radikal Ungdom, at virksomheder med over 20 ansatte skal føre statistik over lønningerne i deres virksomhed. Disse skal være offentligt tilgængelig. Statistikken skal vise den procentuelle difference mellem kønnenes løn.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.