Tobias Lawaetz

Ordfører for kultur, ret og ligestilling

Tobias@radikalungdom.dk

42 26 89 10

Danmark er et retssamfund med en stærk kultur og historie, som ikke må tages for givet, men som skal videreudvikles. I Radikal Ungdom tror vi således på den enkeltes frihedsrettigheder, et stærkt og mangfoldigt kulturliv og et samfund, hvor et hvert menneske er lige meget værd og skal have de samme muligheder lige meget hvilket køn og seksualitet, man har.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Nye tal på falsk andemeldelse af voldtægt

I dag er de tal, vi har på falske anmeldelser af voldtægter både forældede og ikke lavet med udgangspunkt i tidssvarende forståelse af voldtægtsbegrebet og typiske offer-reaktioner. De tal vi bruger i dag, er fra Det Kriminalpræventive Råd og er udarbejdet i 2009, med udgangspunkt i statistik fra 2002. Falske anmeldelser af voldtægt er et emne, som jævnligt optræder i den offentlige debat, og netop derfor er det vigtigt, at vi kan tage udgangspunkt i en tidssvarende og metodisk gennemarbejdet.Et andet problem med undersøgelsen fra 2009 er, at der tages udgangspunkt i politiets vurdering af, hvorvidt anmeldelsen er falsk og, der fra Det Kriminalpræventive Råds side af kun i ringe grad gennemføres en selvstændig vurdering af sagens karakter. Dette kan blandt andet have den konsekvens, at det fra Det Kriminalpræventive Råds side ikke vurderes, om anmeldelsen er trukket tilbage som konsekvens af, at anmelder har været udsat for trusler fra sin overgrebsperson. Radikal Ungdom mener derfor, at der skal igangsættes en undersøgelse, der giver et mere retvisende billede af omfanget af falske anmeldelser af voldtægt.

Målret mere kultur til unge

Tidligere har man prøvet at få unge til at tage større del i kulturlivet ved at sætte prisen på en ungdomsbillet ned. I Radikal Ungdom mener vi, at man i stedet skal begynde at fokusere på at få kvaliteten op og målrette kultur til unge mennesker.

For at få unge til at benytte sig af kulturelle muligheder som teater og museer skal kulturministeriet have en pulje specifikt til kunst og kultur, der er målrettet unge mennesker. Ved at gøre op med forestillingen om, at nymoderne eller Instagram-kurateret kunst er lavkulturelt eller af lavere kvalitet, vil man kunne få unge til at engagere sig i et kulturliv, der desperat har brug for fornyelse. Det er vigtigt, at vores kulturliv repræsenterer det samfund, vi lever i. Derfor er det vigtigt, at alle grupper i vores samfund finder emner og tematikker i kulturlivet, som de kan forholde sig til og spejle sig i. Radikal Ungdom mener, at man ved at målrette kunst til unge både vil gavne diverse kulturelle institutioner og unge mennesker.

Free the Nipple

En mand er fri til at gå topløs på gaden og i alle offentlige rum. Det er en kvinde ikke. Hun kan nemlig risikere at få en bøde for blufærdighedskrænkende adfærd, hvis hun er topløs andre steder end en strand. Selvom loven er ens for mænd og kvinder, så er kvinder historisk blevet behandlet anderledes end mænd. Dette kan blandt andet ses på domme fra ligestillingsnævnet, der har vurderet, at det ikke er kønsdiskrimination at kræve, at kvinder skal tage en top på i modsætning til mænd.

Derfor mener Radikal Ungdom, at straffelovens paragraf 232 skal konkretiseres yderligere, således det fremgår af loven eller dens forarbejder, at det ikke kan betragtes som blufærdighedskrænkende, hvis en kvinde er topløs i offentligt rum. Derudover skal ligestillingsloven opdateres, så det fremgår af loven eller dens forarbejder, at det er imod ligestillingsloven at diskriminere imellem det mandlige og kvindelige bryst.. Danmark skal også kræve, at større sociale medier, der ikke henvender sig til en bestemt målgruppe, såsom Facebook, ikke må censurere topløse billeder uden pornografisk formål, da vi mener, at denne censurering er en begrænsning af adgangen til den offentlige debat og hermed en krænkelse af ytringsfriheden. Mindre, lukkede sociale medier, der henvender sig til mere specifikke målgrupper, bør undtages denne regel, da disse ikke kan anskues for at være den offentlige debat.

En demokratimilliard til uafhængig og kritisk journalistik

Radikal Ungdom mener, at der frem mod 2030 bør uddeles en årlig demokratimilliard til uafhængige medier, der offentliggør publicistiske og dybdeborende nyhedsmateriale. I en medievirkelighed domineret af digitale medier, må dybdeborende journalistisk i højere og højere grad betragtes som et offentligt gode, fordi muligheden for at citere, dele, linke mv. bliver mere udbredt, og denne type journalistik derfor kommer offentligheden som helhed til gode, og sjældent er forbeholdt det enkelte medies abonnenter særligt længe.

Særligt den journalistik, der retter sig kritisk mod offentlige myndigheder og ofte forudsætter et langt forarbejde med aktindsigtsansøgninger, sagsgennemgang og deslige, er økonomisk udfordret. Udviklingen i retning af, at mere information kan deles nemt over digitale platforme, betragter RU som et gode, men den medfører også finansielle udfordringer for de medier, som leverer den kvalitetsjournalistik, der kombinerer høj troværdighed med en kritisk gennemgang af de offentlige myndigheder. Således undermineres disse mediers finansieringsgrundlag i takt med, at kvalitetsjournalistik kan spredes nemt og konsekvensfrit til ikke-abonnementer. Radikal Ungdom mener derfor, at det bør være fællesskabets opgave at træde til og sikre, at der forsat findes uafhængige, kritiske og troværdige nyhedskilder.

Derved vil vi revitalisere tilliden i den offentlige debat og sikre et fælles faktuelt grundlag for de vigtigste samfundsdebatter – samtidigt med at medierne styrkes i at udøve en funktion som den 4. statsmagt. Dette vil være med til at modarbejde den globale tendens i retning af polarisering, ekkokamre og mistillid. Den årlige demokratimilliard skal udledes efter ansøgning til et uafhængigt kollegialt råd bestående af medlemmer udpeget af pressenævnet, repræsentanter fra den journalistiske videnskab og medlemmer udpeget af folketingets ombudsmand. Midler vil således kunne uddeles både til medier, der i forvejen er statsstøttede og medier, der ellers fungere på markedets vilkår. Bevillingen til rådet skal være 10-årig og således ideelt set først genstand for genforhandling i 2030.

Anerkend stand-up som scenekunst

I kulturministeriet anerkender man ikke standupcomedy på linje med andet scenekunst, hvorfor de ikke har ret til kunst- og kulturstøtte. Dette er udtryk for et forfejlet syn på kunsten, da kulturministeriet ikke skal lege smagsdommere i forhold til hvilke kunsttyper, der er fine nok til at modtage støtte. Stand-up er samtidig et af de mest benyttede kulturtilbud i Danmark målt på antal solgte billetter. Humor er ikke bare pjat, men et vigtigt element i både den mentale og fysiske sundhed.

I Radikal Ungdom mener vi derfor, at standupcomedy selvfølgelig fortjener at blive anerkendt på linje med andet scenekunst.

Forbyd ikke-medicinsk omskæring af alle børn

Radikal Ungdom mener,

at drenge skal inkluderes i straffelovens forbud mod ikke-medicinske indgreb i kønsorganer og derfor beskyttes mod omskæring. I Radikal Ungdom tror vi på individets absolutte frihed til at vælge sin egen religion. Dette inkluderer, at individer, vi betragter som umyndige, beskyttes mod religiøse indgreb, der mærker dem for livet. Ikke-medicinsk omskæring er et sådant, uanset om den foretages på piger eller drenge.

Vi mener, at valget om på den måde at amputere funktionsdygtige dele af kroppen af religiøse årsager skal ligge hos den enkelte - ikke hos dennes forældre. Dette bør gælde for alle irreversible indgreb - uanset barnets køn.

For at undgå en stigning i uautoriserede omskæringer - ofte kaldet “køkkenbordsomskæringer” – samt andre negative sociale konsekvenser som et forbud vil kunne medføre, skal der være en periode mellem forbuddets vedtagelse og dets implementering, hvor myndighederne gennem bl.a. forebyggelses- og oplysningsinitiativer skal forsøge at imødegå og modvirke de problemer, således at den negative slagside ville blive minimal.

Udvid borgernes adgang til nationale arkiver

Danmark har ganske omfattende nationale arkiver, såsom DR’s arkiver og statens mediesamling. Disse er delvist digitaliserede, og man kan allerede tilgå statens mediesamling, hvis man er studerende på visse uddannelsesinstitutioner.

Det vil derfor ikke være byrdefuldt at udvide muligheden for adgang til den almene befolkning. Disse arkiver indeholder centrale kulturelle og historiske dokumenter og filer, som befolkningen vil kunne få glæde af. Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • Arkiverne, som allerede er digitaliserede, bør stilles gratis til rådighed for borgere i søgbare arkiver.
 • Der skal afsættes flere midler i medieforliget til en hurtigere digitaliseringen af arkiverne.
 • Lad Tysken opkøbe vestkysten

  Radikal Ungdom mener,

  at sommerhusreglen skal afskaffes.

  Det er principielt forkert, at danskere kan købe et sommerhus i andre EU-lande, mens borgere fra andre EU-lande ikke kan købe et sommerhus i Danmark. Vi er af den overbevisning, at en afskaffelse af sommerhusreglen vil give mere liv til områder, som danskerne ikke har lyst til at have sommerhus i.

  Desuden mener Radikal Ungdom, at skattefradraget for privatudlejning af sommerhuse og udlejning igennem bureau bør forhøjes fra de nuværende satser. Disse bør øges til et niveau, som vil gøre det mere attraktivt at udleje sit sommerhus. Det vil være til gavn for både danskere og udlændinge, som ønsker at leje sommerhus i Danmark.

  Stop besparelserne på DR

  Radikal Ungdom anser Danmarks Radio som en af de vigtigste garanter for den oplyste og demokratiske samtale og mener derfor, at DR er en legitim prioritering af offentlige midler. 94% af danskerne interagerer med DR, hvilket gør DR til et af de medier som, set i et globalt perspektiv, når bredest ud til den almene befolkning. Sådan et tal er ikke opnået i noget land uden stor grad af offentlig støtte til medierne.

  Radikal Ungdom mener derfor, at det niveau af folkeoplysning, der er nødvendigt for at opretholde demokratiet, nemmere kan opnås med et velfinansieret DR. Vi bør derfor investere i DR for at bringe institutionen tilbage på niveauet, som den havde før nedskæringerne i medieforliget af 2018.

  Tillad salg af børnelolitadukker som forebyggende indsats

  I Danmark er der en seksuel minoritet, der tænder på mindreårige. Langt størstedelen af disse mennesker begår aldrig en alvorlig forbrydelse, men for at sikre, at så få som muligt begår overgreb på mindreårige, kan andre remedier sættes i brug, for at klinisk pædofiles seksuelle behov til dels bliver opfyldt.

  Radikal Ungdom mener derfor, at det skal være lovligt at benytte lolitadukker udformet som børn i forbindelse med forløb, hvor pædofile lærer at tage vare på deres seksualitet hos f.eks. en psykolog.

  Det skal altså foregå i forbindelse med, at man ønsker at modtage hjælp. Det gør vi, for at undgå overgreb på børn, og samtidig afhjælpe den følelse af skam, som man kan føle som pædofil.

  Gør færgeturene til de danske småøer gratis

  Radikal Ungdom mener, at det skal være gratis for fodgængere og cyklister at tage færgerne til de små øer.

  I sommeren 2020 fik de gratis færgeforbindelser stor betydning for det danske kulturliv, idet flere unge, ældre og danske familier besøgte øer i Danmark, som de aldrig har besøgt før.

  Dette vil Radikal Ungdom tage ved lære ved og gøre færgerne gratis for fodgængere og cyklister for at styrke sammenhængskraften ved at skabe fælles kultur. Det vil gavne de små erhverv på øerne og rederierne, som får deres færger fyldt op, samtidig med, at det gør det mere attraktivt at komme ud i det danske land.

  Slip kroppen fri for regler

  Radikal Ungdom mener, at alle mennesker har ret til at råde over deres egen krop. Af den ret følger også retten til at udtrykke sig med sin krop som lærred, eller ændre den som man ønsker. Det betyder blandt andet, at vi mener, at

 • Tatoveringslovens begrænsninger på tatovering af hoved, hals og hænder skal afskaffes.
 • At staten ikke bør regulere, hvilke piercinger individer kan få, og hvor de kan få dem.
 • At staten generelt ikke bør begrænse de kirugiske indgreb, individer frivilligt ønsker at få foretaget på deres egen krop, så længe man kan regne med, at de ikke er til direkte skade for samfundet omkring dem, f.eks. ved spredningen af sygdomme eller fordi de strider imod anden lov, f.eks. våbenloven.
 • Vi er dog tilhængere af, at dette for ikke-myndige personer skal være begrænset til indgreb, der kan laves om igen, med mindre det er medicinsk nødvendigt. Derudover mener vi stadig, at staten skal kunne licensere f.eks. tatovører, og regulere dem i forhold til hygiejne og lignende hensyn til borgerne.

  Afskaf livstidsfængsling

  Radikal Ungdom mener, at brugen af livstidsfængsling skal skrives ud af den danske straffelov. Vi tror grundlæggende på, at retssystemet både har som hovedformål, og er i stand til, at resocialisere forbrydere sådan så de efter endt straf igen kan leve som frie, lovlydige medborgere. Livstidsdomme står i direkte modstrid med dette.

  Når en sådan dom udstedes, sendes et signal til den kriminelle, og til samfundet, om at her er tale om mennesker, der aldrig er i stand til, eller bør have lov til, at leve et normalt liv igen. Selvom de færreste livstidsdomme faktisk løber hele den kriminelles liv, er det stadig principielt forkert, og praktisk skadeligt, at stemple dem som værende så grufulde, at de er uden for rækkevidde af tilgivelse nogensinde.

  Vi anerkender, at der er nogle forbrydere, der må forventes at udgøre en fare for sig selv og eller andre på ubestemt tid. Dette kan der dog tages højde for med forvarings- eller behandlingsdomme for forbrydere med psykiske lidelser, der netop er ubestemte, ikke for straffens skyld, men for at sikre samfundet og forbryderen, og som i øvrigt skal genovervejes efter 5 år og hvert andet år derefter.

  Selvom vi anerkender nødvendigheden af fængselsstraffe, tror vi i Radikal Ungdom på, at uanset karakteren af en forbrydelse er det aldrig nok til at ødelægge det menneskelige i forbryderen, og deres potentiale til forbedring. Derfor mener vi, at straffelovens nuværende højeste bestemte tid på 16 år er tilstrækkelig, og at fængsel på livstid skal afskaffes.

  Optimering af voldtægtssager hos politiet og retssystemet

  I periode 2017-2019 antages det ifølge Det Kriminalpræventive råd, at der årligt fandt omtrent 11.400 voldtægter og voldtægtsforsøg sted årligt, i samme periode modtog og politiet kun omkring 2000 anmeldelser af voldtægt årligt.

  Der er således alt for mange mennesker, som alle bliver ramt af en traumatiserende oplevelse uden at kunne hente hjælp i retssystemet.

  Ofrene for voldtægter, eller forsøg herpå, bør sikres den bedst mulige behandling af politiet. Dette vil vi afhjælpe ved at have specialuddannede efterforskere på alle relevante politistationer samt øge ressourcerne til efterforskningen af voldtægts- og overgrebssager.

  Disse efterforskere skal både være kriminologisk og pædagogisk efteruddannede, da det ikke kun er selve efterforskningen, men også den pædagogiske tilgang til ofrene, som kræver optimering. Voldtægtssager er ofte ord mod ord, netop derfor er det vigtigt at dommere og domsmænd har de bedste forudsætninger, herunder forståelse for typiske offerreaktioner i forbindelse med overgreb, for at foretage bedømmelsen af beviser i disse sager.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • der bør etableres en vagtordning af politiets afhøringspersonale, således at der altid vil være en specialuddannet erfaren afhører, som har den relevante erfaring og pædagogiske uddannelse til at foretage afhøringen.
 • der bør være psykologer til rådighed i politikredsene, således at ofrene ved, hvem de kan tage kontakt til inden for kort tid.
 • Politiet skal have en målrettet uddannelse, der fokuserer på den pædagogiske tilgang til afhøring og behandling af ofrene, da ofrene står i en meget sårbar situation.
 • anklagere, der arbejder med overgrebssager, skal gennemgå et uddannelsesforløb i offerreaktioner.
 • Dommere og lægdommere skal opfordres kraftigt til at gennemgå samme uddannelsesforløb på frivillig basis.
  En barselsorlov for alle

  Radikal Ungdom mener, at den danske barselsorlov skal ændres med inspiration fra Den Islandske Model fra år 2000. Her fordeles barselsorloven ligeligt mellem forældrene. En tredjedel er forbeholdt hver forældre, og den sidste tredjedel er til fri disponering. I dag har danske forældre ret til 48 ugers barsel efter barnet er født, heraf er 14 uger forbeholdt den fødende kvinde, 2 uger forbeholdt far eller medmor, samt 32 uger til fri disponering. Desuden har den fødende kvinde ret til barsel 4 uger før termin.

  Som det ser ud i dag er der store udfordringer med kvinder i den fødedygtige alder, der bliver fravalgt på arbejdsmarkedet, og mænd der ikke får lov til at tage barsel af deres arbejdsgiver. Det er et stort ligestillingsproblem, og dette vil øremærket barsel til mænd kunne modvirke. Dertil gør den nuværende lovgivning forskel på kønnene, og udelukker muligheden for flere juridiske forældre.

  Konsekvensen heraf er, at personer tilhørende seksuelle minoriteter stilles dårligere end den traditionelle kernefamilie. Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • barselsorloven i Danmark skal simplificeres til at hver forælder har 16 ugers barsel, og 16 uger til fri disponering, hvilket er svarende til, at den samlede mængde barsel efter fødslen bibeholdes på 48 uger.
 • den fødende kvindes ret til fravær fra arbejde, når der skønnes at være 4 uger til fødslen, skal bevares i henhold til barselslovens § 6.
 • I tilfælde af flere juridiske forældre foreslår Radikal Ungdom følgende løsning:

 • I tilfælde af tre juridiske forældre tilfalder 1/4 af barselsorloven hver forælder, mens 1/4 er til fri disponering.
 • I tilfælde af fire juridiske forældre tilfalder 1/5 af barselsorloven hver forælder, mens 1/5 er til fri disponering.
 • International fremmedadoption for alle

  Det går trægt med internationale fremmedadoptioner, meget trægt. Mange er på venteliste, en del må opgive drømmen - og det samlede antal af internationale adoptioner til Danmark er jf. Ankestyrelsen kraftigt faldende. Det sidste årti har det i Danmark, men bl.a. også i England, Holland og Sverige været lovligt for seksuelle minoriteter såsom homoseksuelle og biseksuelle par at fremmedadoptere børn på lige fod med heteroseksuelle.

  Det glæder Radikal Ungdom, og vi håber, at endnu flere lande følger med. På den anden side står, at kun to ud af de over 30 lande som Danish International Adoption (DIA) samarbejder med, tillader bortadoption til par af samme køn. Det drejer sig om Colombia og Sydafrika, hvor højesteret i hhv. 2002 og 2015 iht. Forfatningen stadfæstede, at adoptionsbureauerne skulle ligestille adoptanter uagtet seksuel orientering. I praksis er det dog udelukkende eksempler på internationale adoptioner fra Sydafrika, hvor barnet har særlige behov. Der har umiddelbart ikke været nogen bortadoptioner fra Colombia, som er gået igennem til par af samme køn endnu.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • Danish International Adoption (DIA) bør indsamle oplysninger vedrørende sundhed, økonomi, bopæl og seksualitet hos alle ansøgere til international adoption i Sydafrika og Colombia samt notere det udenlandske adoptionsbureau, ventetid før adoptionen blev gennemført eller begrundelsen for afvisning af ansøgeren. Med en sådan kortlægning af internationale adoptioner i disse lande kan man påvise eventuel diskrimination af par af samme køn.
 • Den danske regering bør mødes med ministrene ansvarlige for internationale adoptioner i de andre EU-lande, der har lovliggjort homo- og biseksuelle adoptanter. Hvor der bør opfordres til, at landenes regeringer kortlægger de internationale adoptioner i Sydafrika og Colombia, for at påvise eventuel diskrimination af nonheteroseksuelle og dermed lægge fælles pres på de lokale myndigheder.
 • DIA skal udforme en pjece henvendt til par af samme køn vedrørende international adoption og indeholdende oplysninger om muligheden for at blive plejeforældre.
 • Opret en forfatningsdomstol

  Radikal Ungdom mener, at der skal oprettes en dansk forfatningsdomstol, der har til opgave at kontrollere, hvorvidt en lov eller praksis i den offentlige forvaltning strider mod landets forfatning eller ratificerede internationale konventioner.

  Som det er nu, varetages kontrolfunktionen af Højesteret, som dog kun ganske sjældent, og ofte i forbindelse med civile søgsmål, rejser sager om evt. forfatningsstridighed. Det vil derfor øge retssikkerheden, hvis der bliver oprettet en decideret forfatningsdomstol (evt. med forbindelse til Højesteret), som primært får til opgave at kontrollere, hvorvidt vedtagen lovgivning er i overensstemmelse med Grundloven samt de af Danmarks tilsluttede internationale konventioner. Dommerne skal udpeges efter en administrativ procedure, hvor udelukkende merit er en faktor.

  Stop det automatiske samarbejde med Socialdemokraterne

  Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre ved det kommende folketingsvalg ikke per automatik bør pege på Socialdemokraternes statsministerkandidat.

  Årsagen hertil er den nylige højredrejning, som Socialdemokraterne har foretaget på en række centrale værdipolitiske områder. Disse holdningsskift tæller bl.a. flygtninge- og asylpolitikken, hvor Socialdemokraterne har distanceret sig fra det humanistiske og internationale fundament, som den radikale bevægelse bygger på. Som konsekvens heraf ligger Socialdemokraterne i dag så langt fra Radikale Venstres grundværdier, at man ud fra en politisk betragtning ikke per automatik bør støtte en socialdemokratisk ledet regering.

  Radikal Ungdom mener, at Radikale Venstre i stedet skal søge samarbejde med alle Folketingets partier på de områder, hvor der er mulighed for at få gennemført politik, der stemmer overens med de radikale værdier.

  Afskaf racismeparagraffen

  I Radikal Ungdom mener vi at racismeparagraffen skal afskaffes. Det er kun med den frie debat at vi alle kan blive klogere. Racismeparagraffen er en begrænsning på ytringsfriheden og den frie samtale skal ikke bremses af staten.

  Racismeparagraffen gør de dømte personer til martyrer for dem, som ser sig enige med de kriminelle ytringer. Disse personer vil se en dom med racismeparagraffen som staten der censurerer personer den er uenig med, og dette er uhensigtsmæssigt. I stedet ønsker Radikal Ungdom at alle ytringer skal komme frem i lyset, så de kan dømmes i fælleskab, og holdninger kan ændres.

  Bekæmp digitale krænkelser

  Radikal Ungdom mener, at der skal en øget indsats til for at bekæmpe digitale krænkelser som hævnporno og trusler på nettet.

  Derfor mener Radikal Ungdom at:

 • Politiets NC3-afdeling skal styrkes og opretholdes som separat enhed som før Politiforliget 2020. Der skal være en national specialiseret afdeling, så hver enkel politikreds ikke begrænses af deresma nglende IT-specialisering. Internettet bryder med tid og sted, og derfor giver det ikke mening at binde sager om digitale krænkelser op på lokale politikredse.
 • Der i folkeskolen og ungdomsuddannelsernes seksualundervisning skal lægges fokus på digitale krænkelser samt lovgivningen herom, grænser og samtykke.
 • Red Barnets professionelle rådgivning slet.dk skal sættes på finansloven med 6 millioner kroner årligt, så de får mulighed for at øge deres åbningstider, lave støttegrupper og udbrede kendskabet til deres rådgivning.
 • Boykot VM i Qatar

  Radikal Ungdom mener, at Danmark bør boykotte deltagelsen af fodbold-VM i 2022. Qatar bryder ved forberedelsen til denne slutrunde basale menneskerettigheder, da de arbejdere, der skal klargøre slutrunden, arbejder under slavelignende forhold, hvor de blandt andet arbejder i ekstrem varme uden vand, får inddraget deres pas og bliver indkvarteret i arbejdslejre.

  Skulle der holdes ét minuts stilhed inden åbningskampen for hver død medarbejder i forberedelsesfasen, skulle man starte mere end 4,5 dage før kampstart. Sender Danmark sine officielle repræsentanter og fodboldlandshold til denne slutrunde, vil det indirekte være at støtte op om dette, samt Qatars brud på basale menneskerettigheder.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at der bør tages en politisk beslutning om at boykotte slutrunden.

  Forbyd salg af fyrværkeri til privat forbrug

  Radikal Ungdom mener, at salg af fyrværkeri til privat forbrug bør forbydes, da fyrværkeri er dyrt, farligt og forurenende og har mange skadelige konsekvenser for både mennesker, dyr og miljø. Fyrværkeri er farligt at håndtere og er derfor hvert år skyld i mange tragiske ulykker, særligt blandt børn og unge. Derudover bliver mange dyr og mennesker, bl.a. PTSD-ramte, generet i flere uger pga. de høje, pludselige brag fra fyrværkeriet. Ydermere efterlader fyrværkeri mange tungmetaller og kemikalier til skade for miljøet.

  Fyrværkeri er dog en traditionsrig del af nytårsfejringen, og vi ønsker derfor ikke at forbyde fyrværkeri, men at det private forbrug erstattes af større, lokale fyrværkerishows udført af certificerede fyrværkere, som det ses i mange andre lande. Disse shows vil dermed samlet set være både sikrere, billigere, flottere, mindre forurenende og mindre generende for dyr og mennesker.

  Juridisk forældreskab til mere end 2 forældre

  I 2019 var der ifølge tal fra Danmarks Statistik 1465 danske familier, hvor to personer af samme køn bor sammen og har hjemmeboende børn. Mange af disse børn har mere end to sociale forældre." Sociale forældre er aktivt involveret i store dele af barnets opvækst, men disse har ikke del i velfærdsydelser som barsel, orlov og barnets første sygedag.

  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne eller skilsmisse, har de ej heller krav på samvær med barnet. Denne problemstilling rammer flere ikke traditionelle familiekonstruktioner, som fx familier bestående af to homoseksuelle par med fælles barn. Her er det ifølge gældende dansk lov kun den fødende kvinde, og den biologiske far eller medmor, som er de juridiske forældre.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • det juridiske forældreskab skal kunne tilfalde mere end to personer, dog maksimalt fire.
 • det skal tilstræbes, at barnet maksimalt er bosat i to husstande.
 • Legalisér snus

  Snus er et tobaksprodukt med rusmiddel status. Det er indskrevet i EU’s tobaksdirektiv, at snus ikke må sælges i EU lande. Dog har Sverige et forbehold, der sikrer at de må producere og sælge snus.

  Snus blev tidligere beskrevet som kræftfremkaldende, og det skulle fremgå på selve produktet, men dette blev ændret i 1999. I Danmark må der sælges det, som kaldes skåret portions tyggetobak. Det er semantik, der er den eneste væsentlige forskel mellem det og det produkt, som kaldes snus.

  Radikal Ungdom mener derfor, at snus bør kunne produceres og sælges i Danmark på samme vilkår som rygetobak.

  Den danske stat mister en betydelig økonomisk mulighed for skatter og afgifter, når rigtig snus importeres ulovligt fra Sverige. Derudover mener vi, at mennesker er frie til selv at bestemme, hvilket rusmiddel de ønsker at benytte.

  Der er også visse negative eksternaliteter, som undgås ved brug af snus frem for rygetobak. Der findes ikke “passiv snusindtagelse”. Dermed ikke sagt, at snus skal anses for sundt på nogen måde, og ligesom alle andre tobaksprodukter skal potentielle sundhedsrisici fremgå på produktet.

  Afskaf det danske monarki

  Det danske kongehus er en institution, der strider mod de demokratiske værdier, Danmark står for. Ingen bør være født med større, grundlovssikrede rettigheder. Dette stemmer ikke overens med værdien om, at alle skal have lige muligheder.

  Radikal Ungdom mener derfor, at det danske monarki skal afskaffes.

  Resocialisering før mavefornemmelse

  Radikal Ungdom mener, at retssystemet eksisterer for at forhindre kriminalitet og rehabilitere kriminelle. Med udgangspunkt i en anerkendelse af lovbryderes medmenneskelighed ønsker vi ikke at straffe for straffens skyld, men for at opretholde retsstaten, resocialisere lovbryderne i samfundet og forhindre ny kriminalitet.

  Dette mål nås bedst, når fængslede har mulighed for på forskellig vis at komme tilbage i samfundet fx gennem uddannelse. Et behov for at opnå retfærdighed ved at straffe lovbrydere er naturligt og forståeligt, men fokus bør være på at forhindre kriminalitet og give mennesker muligheder – og det bidrager hårdere straffe af forbrydere grundlæggende ikke til.

  Legaliser cannabis

  Radikal Ungdom mener, at cannabis skal legaliseres. Det kan ikke benægtes, at cannabis er et potentielt skadeligt stof. Dog er det ikke nødvendigvis mere skadeligt end eksempelvis alkohol og tobak. Ud fra princippet om frihed under ansvar skal vi hellere oplyse borgerne om, hvilke konsekvenser et forbrug af cannabis har, snarere end at forbyde det. Desuden vil det bringe misbrugere af cannabis tættere på behandlingssystemet, hvis det legaliseres, fordi folk i mindre grad vil frygte at gå til myndighederne med deres problemer.

  Derfor kan en legalisering også skifte fokus over på at hjælpe misbrugere. Derudover vil en legalisering af cannabis være med til at fratage kriminelle organisationer en af deres primære indtægtskilder og derved være med til at nedbringe kriminaliteten.

  Forbyd støjforurening fra religiøse trossamfund

  Radikal Ungdom mener, at alt støjforurening fra religiøse trossamfund, herunder kirkeklokker, bønnekald og lignende, ikke længere skal anerkendes som samfundsaccepteret støj, men derimod forbydes. Dette skal ske, da Radikal Ungdom ikke finder det hensigtsmæssigt, at man som religiøst trossamfund kan udsende støj uden decibelbegrænsning, blot fordi man er en religiøs forening, der agter at reklamere for sig selv.

  Det skal selvfølgelig stadig være muligt for trossamfund at afspille kirkeklokker, bønnekald eller lignende inde i den religiøse bygning - dog skal der her gælde samme regler for støjforurering, som der gør for f.eks. indendørs spillesteder. Dette forbud skal dog ikke gælde begravelser.

  Ingen skal kunne blive forældre ufrivilligt

  Alle skal have mulighed for aktivt at fravælge sig forældrerollen til et barn. Derfor mener Radikal Ungdom, at den ene forælder skal kunne frasige sig de juridiske forældrerettigheder og det økonomiske ansvar til et barn, hvis det kun er den anden forælder, som ønsker at beholde barnet.

  Frasigelsen af forældrerettigheden og det økonomiske ansvar skal være muligt for forældrene indtil 3 måneder efter barnets fødsel. Beslutningen vil først være bindende efter denne frist. Er faren ikke informeret om barnet ved fødslen, vil han altid have en måned fra den dag, han er informeret, til at tage beslutningen. Hvis den ene forælder frasiger sig rettighederne og det økonomiske ansvar, skal den anden forælder have ret til særligt børnetilskud fra staten.

  Erstat fotovogne med skiltede stærekasser

  Fotovogne er en ineffektiv måde at få borgere til at overholde fartgrænser på. Dette skyldes, at fotovogne jævnligt bliver flyttet, så det som bilist er nært umuligt at vide, hvor fotovognene befinder sig. Netop derfor er fotovogne blevet beskyldt for i højere grad at være en pengemaskine for staten end et reelt middel til at sikre, at bilister overholder fartgrænserne.

  Radikal Ungdom mener, at skiltede stærekasser har en bedre effekt. De permanente skiltede stærekasser er mere effektive, da de vil afholde borgerne fra at overskride fartgrænsen, da borgerne er oplyste om, at der står en stærekasse. Derfor skal der stilles skiltede stærekasser op på de mest udsatte strækninger, hvor der i dag benyttes fotovogne. Enkelte fotovognene skal stadig benyttes på de øvrige strækninger for at sikre, at borgerne overholder fartgrænserne de steder, hvor der ikke opstilles skiltede stærekasser.

  Indfør Transparante Lønlister

  I Danmark tjener mænd mere end kvinder - faktisk 8-13% mere end kvinder med et tilsvarende uddannelsesniveau. Et effektivt tiltag for at bekæmpe løngabet ville være at gøre lønlisterne i store og mellemstore virksomheder mere transparente.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at virksomheder med over 20 ansatte skal føre statistik over lønningerne i deres virksomhed. Disse skal være offentligt tilgængelig. Derudover skal forskellen på kvinder og mænds løn, alt efter om de har fået børn eller ej, også dokumenteres, og i større virksomheder på mere end 250 ansatte skal der i et ekstra dokument redegøres for, hvordan længden af påtaget barsel påvirker mandlige og kvindelige ansattes løn. Dette skal sikre, at firmaernes eventuelle “motherhood penalty”, kommer frem i lyset. Derfor skal arbejdsgiveren også dokumentere, at de gør en indsats for, at deres mandlige og kvindelige ansatte tager lige meget barsel. Statistikken skal vise den procentuelle difference mellem kønnenes løn.

  Mennesker med handicaps adgang til demokratiet

  I Radikal Ungdom mener vi, at mennesker med handicap skal have lige adgang til demokratiet.

  Sådan som det er nu, har mange mennesker med handicap udfordringer, når de skal ned til stemmeurnerne og stemme. For blinde og svagsynede ligger problematikken i, at der ikke ligger de hjælpemidler fremme, som de har brug for for at kunne stemme. Mange mennesker med handicap, der sidder i kørestol, har desuden oplevet, at de ikke har kunnet få lov til at stemme, fordi deres valgsted ikke var handicaptilgængeligt. Dette er dybt problematisk, og som en kommunal opgave burde kommunerne havde taget teten.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at alle kommuner skal stille følgende hjælpemidler til rådighed på alle afstemningssteder: En sort filtpen til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke-håndholdt lup, der har en fast eller justerbar afstand mellem linse og objektet, stemmesedler trykt i blindskrift samt et hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden, således en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet og stemme. Alle stemmeberettigede borgere i Danmark skal kunne stemme, uanset om de har et handicap eller ej.

  Ingen fængselstraf for simpel vold

  Brug af fængselsstraf er et nødvendigt onde, idet denne hårde sanktionsform tjener et reelt og legitimt formål ved at bidrage til at fastholde en stabil og pålidelig retsorden. Samtidig må det dog fastholdes, at brugen af fængselsstraf beviseligt er med til at øge kriminaliteten i Danmark - idet fængselsdømte har større sandsynlighed for at begå ny kriminalitet.

  Radikal Ungdom mener derfor, at mængden af kortere straffe (3 - 6 måneder), der idømmes, bør reduceres markant. Dette kan opnås ved, at ændre loven, så det ikke længere er muligt at idømme fængselsstraf for simpel vold ved første overtrædelse. Simpel vold omfatter primært lussinger, slag og kast med ufarlige objekter (defineret i straffelovens § 244), der ikke efterlader ofret med varige mén.

  Det er derfor åbenlyst, at der er behov for straf af en art, så forbryderne således i stedet for idømmes domme med fodlænke, betingede domme med vilkår om tilsyn, samfundstjeneste og - afhængigt af handlingens grovhed - bøder.

  Gennemfør en samtykkelov

  I Radikal Ungdom mener vi, at den danske voldtægtsbestemmelse skal ændres til en samtykkebaseret definition, så voldtægt derved er defineret ud fra aktivt samtykke ved seksuelt samvær. Ifølge den nugældende danske retstilstand, som fastslås i straffelovens § 216, på voldtægtsområdet, kan den, der tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller tvang, blive dømt for voldtægt. Vi mener, at tvangskravet fortsat er en vigtig bestanddel i voldtægtsbestemmelsen, hvorfor dette bør bevares.

  Med den nuværende lovgivning skal man aktivt have modsat sig samlejet, før der i en juridisk forstand er tale om voldtægt - medmindre ofret har været i en forsvarsløs tilstand. Dette sender et signal om, at det er legitimt at have seksuelt samvær med en anden person, så længe vedkommende ikke aktivt har modsat sig det. Radikal Ungdom mener, at det enkelte individ har ret over egen krop, hvorfor seksuelt samvær skal være frivilligt og ske i gensidig lyst.

  Afskaf maskeringsforbuddet

  Radikal Ungdom mener, at maskeringsforbuddet bør afskaffes, idet forbuddet er iliberalt og fratager individet retten til at iklæde sig det tøj, man har lyst til. At iklæde sig beklædningsgenstande med religiøs tilknytning bør være legitimt i et liberalt demokrati, og Radikal Ungdom mener således ikke, at staten bør bestemme, hvordan individer vil udtrykke deres identitet gennem deres tøj.

  Maskeringsforbuddet, der reelt er et forbud mod burka og niqab, blev til i et ønske om at gøre op med den sociale kontrol, der eksisterer i visse minoritetsmiljøer. Radikal Ungdom anerkender disse problemer og mener, at de bør adresseres, men at maskeringsforbuddet rammer skævt i forhold til faktisk at løse de problemer, som det adresserer.

  Maskeringsforbuddet hjælper nemlig ikke de kvinder, som lever i miljøer med høj grad af social kontrol, men kriminaliserer kvinderne, hvad enten de bærer klædet af fri vilje eller som resultat af social kontrol, hvilket næppe løser de bagvedliggende problemer.

  Nej til ansigtsgenkendelse

  Radikal Ungdom er modstandere af overvågning gennem ansigtsgenkendelse, da det er et brud på det frie individs bevægelse og derfor et brud på basale frihedsrettigheder. I Danmark har vi allerede 300.000 overvågningskameraer i det offentlige. En øget mængde overvågning, og mere frihedsberøvende overvågning som ansigtsgenkendelse, vil mindske den enkeltes frie bevægelighed, og netop derfor er Radikal Ungdom imod brugen af ansigtsgenkendelse. Langsomt er der indført mere og mere overvågning i Danmark, og hvis vi begynder at implementere ansigtsgenkendelse som et nyt overvågningsformat, rykker vi os blot tættere på et totalitært overvågningsregime.

  Forbedring af retssikkerhed i voldtægtssager

  Radikal Ungdom mener, at danskernes retssikkerhed ifm. sager om voldtægt og seksuelle krænkelser er for dårlig. Der er få, der anmelder voldtægter og endnu færre sager, der kommer for en dommer.

  Radikal Ungdom mener derfor, at:

 • Alle, der anmelder en voldtægt skal have en beskikket bistandsadvokat medmindre offeret frabeder sig dette. Det er politiet, der skal informere om dette.
 • Bistandsadvokaten skal være til rådighed fra starten i forløbet, derfor skal der være bistandsadvokater, der kan være til rådighed hele døgnet.
 • En uafhængig myndighed bør analysere de sager, som ikke kommer for en dommer og rapportere grundene dertil. Det sikrer viden om efterforskningen af disse sager og skal på sigt sikre mere ligebehandling på tværs af politidistrikter.
 • Afskaf hadprædikantlisten

  Radikal Ungdom mener, at udenrigsministeriets sanktionsliste og den medfølgende mulighed for at udstede indrejseforbud på baggrund af religiøs forkyndelse skal afskaffes. Listen er kort samt lettere tilfældig og i nogle af tilfældene er de udtalelser, som ligger til grund for at være på listen gamle eller slet ikke forstyrrende for dem offentlige orden. Med andre ord er den ikke særligt effektiv. Derudover forbyder listen folk adgang til alle 26 Schengen lande og sætter derfor et dårligt eksempel, som man kan frygte at nogle illiberale regeringer vil bruge på en markant værre måde.

  Lovliggør tiggeri
  Tiggeri bør ikke være kriminelt. Man skader ikke andre ved at tigge, derfor er der ingen grund til at forbyde det. Derudover hjælper man ikke udsatte borgere ved at kriminalisere deres opførsel.
  Afskaf kulturkanonen

  Radikal Ungdom mener, at staten ikke skal diktere, hvad den danske kulturarv er. Netop dette er, hvad kulturkanonen gør. Den danske kulturarv er subjektiv og skal ikke defineres af et udvalg. Kulturen er et komplekst fænomen, og det er ikke en opgave for bestemte personer at bestemme, hvad der særligt er dansk kultur. Derfor kan et enkelt værk ikke fremhæves som særligt kendetegnede for dansk kultur.

  Ens kulturelle præference bør således ikke ændrer på ens forhold til Danmark, hvorfor Kulturkanonen ikke bidrager til at fremme den danske kulturarv. Altså giver det ikke mening at kulturministeriet fremhæver bestemte værker som værende særligt danske.

  Stop systematisk sessionslogning

  Sessionslogning betyder, at telefonselskaber og internetudbydere er forpligtet af loven til at registrere og gemme oplysninger om alle borgernes digitale aktiviteter, såsom IP-adresse, besøgte hjemmesider og servere, men også telefonaktivitet som SMS og opkald. Sådan systematisk overvågning hører ikke til i et frit demokrati som det danske.

  Radikal Ungdom mener derfor, at sessionslogning af almindelige borgere skal stoppes.

  Ønsker politiet eller andre organer at overvåge en mistænkt eller kriminel på nettet via sessionslogning, skal der indhentes en dommerkendelse. Finder man ikke den overvågede skyldig, skal al indhentet data slettes.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.