Aksel Houmann

Ordfører for social- og sundhedsområdet

aksel@radikalungdom.dk
25 47 56 75

Radikal Ungdom ønsker en mangfoldig socialpolitik, som inkluderer alle i det danske samfund. Alle skal have lige muligheder for at leve et godt liv med fri og lige adgang til sundhed – uden at staten dikterer, hvad et godt liv er. Vi kæmper derfor for, at alle har ressourcerne til at træffe frie og informerede valg og for et sundhedssystem, der fokuserer på forebyggelse og sunhedsfremme frem for symptombehandling.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Retningslinjer for håndtering af overgreb på borgerne

Radikal Ungdom mener, at regioner og kommuner bør lave retningslinjer for, hvordan man bør håndtere sager, hvor sundheds-, omsorgs- eller plejepersonale mistænkes for noget strafbart f.eks. seksuelle overgreb på patienter. Retningslinjerne bør tage stilling til, hvordan man giver relevante oplysninger videre til andre relevante myndigheder f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet. Derudover bør man forholde til egen rolle ift. arbejdsgiver til mistænkte. Retningslinjerne skal gælde selvom medarbejdere vælger at sige sin stilling op ifm. mistanken.

Opret et Catch up HPV-Vaccineprogram for mænd under 25

Radikal Ungdom mener, at man igennem vacciner får muligheden for at beskytte sig selv og andre, og alle derfor bør have muligheden. Derfor mener vi, at der bør oprettes et catch up program for mænd, som er født før 2006, men som er under 25, lignende dem man tidligere har lavet for kvinder.

At tilbyde vaccinen til alle mænd uanset seksualitet født før 2006 og under 25 ville give dem muligheden for at beskytte sig selv og i forlængelse deraf deres partnere mod HPV. Man bør ikke være afhængig af sin partner eller partneres beskyttelse.

Udvid brugen af kølelifter ved dødfødte børn

Når et barn dør inden eller i forbindelse med fødslen, er det altid en tragedie og et svært tab for forældrene. Dette tab kan gøres sværere af den stressende situation i forbindelse med at miste et barn.

Radikal Ungdom ønsker derfor at udvide brugen af kølelifter, som gør det muligt for forældrene at beholde det døde barn ved sig i en periode, tage afsked og på den måde lettere bearbejde tabet af deres barn. Dette er et tilbud til forældrene, som de kan benytte sig af, såfremt de ønsker det. Der skal dog være en begrænsning på et døgn efter fødslen, og liften er kun til brug på hospitalet.

Nej tak til brugerbetaling på lægebesøg

Radikal Ungdom mener, at der ikke skal være brugerbetaling på lægebesøg. Det mener vi, da fri og lige adgang til sundhed er et grundlæggende kendetegn ved vores velfærdsstat. På trods af, at der naturligvis altid findes undtagelser, så går den gennemsnitlige dansker, og særligt mænd, alt for lidt til lægen.

Radikal Ungdom er derfor bekymret for den signalværdi, som man sender ved at indføre brugerbetaling på lægebesøg, da vi frygter, at det vil medføre færre lægebesøg. Fra et økonomisk og menneskeligt synspunkt giver brugerbetaling på lægebesøg ligeledes dårlig mening. Dels frygter Radikal Ungdom, at enkelte familier vil skønne, at de ikke har råd til at sende deres børn til lægen. Ydermere risikerer vi, at færre alvorlige sygdomme vil blive opdaget i tide hos den praktiserende læge, hvorved sygdommene får lov til at udvikle sig.

Ligestil mulighederne for hjælp på krisecentre

Radikal Ungdom mener, at det ikke skal være dit køn, der er afgørende for, om du kan modtage hjælp på krisecentre, hvis man f.eks. har været udsat for partnervold. I dag står der i servicelovens paragraf 109, at man har ret til at komme på krisecenter, hvis man som kvinde har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise. Radikal Ungdom mener ikke, at du er mere kvalificeret til krisehjælp på baggrund af dit køn. Vi mener i stedet, at ordningen skal gælde for alle, uanset køn.

Dette skal selvfølgelig gøres med respekt for grundtankerne bag ved bosteder udelukkende for kvinder, og disse skal bevares. Dog ser vi det som grundlæggende uretfærdigt, at disse tilbud udelukkende eksisterer for kvinder

Sæt psykiske sygdomme på biologipensummet i folkeskolen

Radikal Ungdom mener, at Undervisningsministeriet burde inkludere psykiske sygdomme som en del af biologipensummet i Folkeskolen.

Flere tusinde af børn og unge får hvert år en psykisk lidelse i løbet af deres skolegang. Men på grund af manglende oplysning har mange af disse børn og unge svært ved at finde ud af hvor de kan søge hjælp.

Derfor mener Radikal Ungdom, at børn og unge i folkeskolen skal lære om psykiske sygdomme, herunder hvorfor/hvordan de opstår, hvor de kan søge hjælp samt den biologiske side af psykiske sygdomme.

På denne måde bliver børn og unge i en forholdsvis tidlig alder oplyst om psykiske sygdomme og vil fremover vide, hvordan, hvordan man kan søge hjælp såfremt de selv skulle blive ramt af én. Derudover kan undervisningen også̊ bidrage til at aftabuisere psykiske sygdomme, som forsat er et emne, der stadig er svært for mange børn og unge at åbne op omkring.

Udfas CPR-nummeret

CPR-nummeret er forældet og usikkert, da man i dag kan finde frem til en persons CPR-nummer online ved blot at kende personens navn og fødselsdato. CPR-nummeret kan derfor alt for let anvendes til at få indsigt i personlige informationer, eller til misbrug og identitetstyveri af særligt grov karakter. CPR-nummeret skal derfor udskiftes med en mere moderne løsning, der tager højde for disse problemstillinger. Radikal Ungdom mener derfor, at:

 • Borgere skal kunne anmode om et nyt personnummer, der hverken indeholder fødselsdato eller køn.
 • De nuværende CPR-numre skal udfases til fordel for personnumre, der ikke indeholder fødselsdato eller køn i takt med at folk udskifter deres pas, kørekort og sygesikringsbevis.
 • Efterfølgeren til NemID skal etableres således, at den kan afløse systemet med personnumre som den primære form for identifikation.
 • Radikal Ungdom mener, at det skal være muligt at være altruistisk rugemoder i Danmark. Altruisme betyder jf. Den Store Danske, at den enkelte søger at fremme andres ve og vel uden tanke for egne interesser og behov. I dag er rugemoderskab ulovligt i Danmark, men bl.a. for to mænd er det den eneste reelle mulighed for at indgå et forældreskab uden, at en kvinde bliver social forælder. Ufrivilligt barnløse og potentielle rugemødre kriminaliseres således, hvis de uden for lovens rammer alligevel selv forsøger at koordinere et rugemoderskab. Endvidere har dette været medvirkende til en kraftig stigning i antallet af udenlandske kommercielle rugemoderskaber, hvor økonomisk og socialt udsatte kvinder potentielt udnyttes.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at:

 • Altruistisk rugemoderskab skal være lovligt
 • De samme tilskudsmuligheder til fertilitetsbehandling, som eksisterer i dag, også skal gælde ved brug af rugemoderskab.
 • Rugemoder og kommende forældre forud for processen er godkendt af regionens socialtilsyn ud fra egnethed og motiv for engagement.
 • Rugemoderen skal have ret til fravær fra arbejde ved forebyggende graviditetsundersøgelser, og når der skønnes at være 4 uger til fødslen efter barsellovens § 6.
 • Aftaler om rugemoderskab skal være juridisk bindende.
 • Indfør brugen af livsvugger i Danmark

  Hvor gerne vi end ville det, er det ikke alle børn, der fødes, som er ønskede.

  I Radikal Ungdom ønsker vi at give mødre muligheden for at give deres børn en bedre chance i livet. Det gøres med livsvugger, som vi kender dem fra Tyskland. Det betyder, at når barnet afleveres i vuggen, går der en alarm i gang, som alarmerer lægefagligt personale. I denne vugge er der også et brev til moderen, som indeholder et nummer, hvor de indenfor 8 uger kan ringe, såfremt de fortryder og vil have barnet tilbage.

  Afskaf brugerbetaling på tandlæger

  Radikal Ungdom mener, at tandlægebehandling, eksklusiv kosmetisk, skal være en del af den offentlige sygesikring på lige fod med lægebehandling. Forslaget skal sikre tandpleje til alle danske statsborgere og derved afhjælpe de helbredsmæssige og økonomiske følgevirkninger, der opstår af ubehandlede tandproblemer. Tandskader og dårlige tænder er en ligeså stor byrde for helbredet som anden sygdom og har konsekvenser for såvel patientens psykiske helbred (fx dårlig selvtillid, sociale problemer mv.) som det fysiske helbred (fx smerter, forkert ernæring mv.).

  Derfor skal der være fri adgang til almen tandlægebehandling, herunder forebyggende tandundersøgelse én gang om året eller oftere, hvis tandlægerne vurderer det, karies, fyldninger mv. uden brugerbetaling.

  Udvidet barsel ved flerlinger

  I Radikal Ungdom anerkender vi, at når man får flerlinger, kan der være større udfordringer for familien end ved at få ét barn. Derfor mener vi, at ⅓ af barslen som udgangspunkt skal følge barnet, så barsel, i tilfælde af flere børn, kan forlænges med op til 16 uger pr. ekstra barn. De ekstra uger skal forebygge, at familiens økonomi skrider, da det ikke er alle, der har ressourcer til at kunne passe arbejde samtidig med at have flere nyfødte derhjemme. Desuden oplever forældre til flerlinger stressreaktioner, når det kun er den ene forældre, der er på barsel.

  Forslaget skal sikre, at børnene får den opmærksomhed, det kræver, for at de bliver tilstrækkeligt stimuleret og følger den alderssvarende udvikling. Det skal derudover være muligt at søge dispensation om tillæg af ekstra barselsuger i tilfælde af for tidlig fødsel, da præmature ofte har mere sarte sansesystemer end et barn, der er født til tiden.

  Udbred skæve boliger til skæve eksistenser endnu mere

  Radikal Ungdom mener, at ordningen med "Skæve boliger til skæve eksistenser" – hvor at gadens folk, hjemløse, har mulighed for at få tilbudt selvstændige lejeboliger med almindelige lejekontrakter i småhuse, opgange og lignende af kommunen, hvor der er rummelighed over for særlige livsformer – og hvor de hjemløse tilbydes en eller anden grad af støtte – skal udnyttes og udbredes endnu mere. Det anslås, at mellem 12.000 og 18.000 forskellige personer i løbet af et år lever kort eller længerevarende som hjemløse, hvoraf omkring 25% har været hjemløse i over 2 år. Disse tal dækker dog kun over individer med dansk CPR-nummer – og omfanget er således i virkeligheden endnu større. Hjemløse har ofte mere med i bagagen, end ”blot” at mangle et hjem – og i 2013 vurderes det, at 27 % har en alvorlig fysisk sygdom, 65% har et misbrug af enten alkohol, hash, hårde stoffer, medicin eller en kombination, og endelig har 47% en psykisk sygdom. Der er således tale om en relativ stor gruppe mennesker, der lever med massive sociale og helbredsmæssige problemer på samfundets bund.

  Derfor mener Radikal Ungdom, at ordningen "Skæve boliger til skæve eksistenser" skal udnyttes og udbredes i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag.

  Afkriminaliser narkotika

  Radikal Ungdom ønsker en afkriminalisering af alle narkotiske stoffer, hvorved det fortsat vil være ulovligt at sælge narkotika, men at besiddelsen bliver afkriminaliseret. Den nuværende restriktive lovgivning på området har spillet fallit, samtidig med at den ikke hjælper de udsatte stofmisbrugere.

  En afkriminalisering af narkotiske stoffer skal følges op af en massiv satsning på bl.a. behandlingstilbud, rehabiliteringstilbud og forebyggelse af stofmisbrug. En stofmisbruger skal udelukkende betragtes ud fra et socialt og sundhedsfagligt perspektiv, hvor fokus skal være på, at de at sociale myndigheder finder ud af, hvorledes den pågældende borger hjælpes bedst muligt.

  Ved gennemførelsen af en ny og moderne narkotikalovgivning er det oplagt at skele til Portugal, der i 2001 afkriminaliserede konsumeringen af narkotika, med stor succes. Det problematiske stofmisbrug er faldet, antallet af skader og sygdomme i forbindelse med stofmisbrug er faldet og den portugisiske stat har i dag færre udgifter som følge af stofmisbrug end før afkriminaliseringen.

  Indfør specifikke krav til menstruationskopper

  Radikal Ungdom mener, at man skal indføre specifikke krav til, hvilke kemikalier, der må bruges til menstruationskopper. I dag er der ingen konkret produktsikkerhedslovgivning, når det kommer til menstruationskopper, også selvom kopperne afgiver mange løse forbindelser, hvilket betyder, at kemiske stoffer afdamper fra koppen. Det er i dag sådan, at hver 7. menstruationskop indeholder en højere værdi af flygtige forbindelser, end hvad der anbefales.

  Det er essentielt at sikre, at mennesker kan benytte sig af menstruationskopper uden at bekymre sig om sundhedsskadelige kemikalier i underlivet, og at gøre menstruationskopper til et bedre, sundere og mere bæredygtigt alternativ for mennesker fremfor fx bind og tamponer, som ikke kan genanvendes. Selvom EU har en kemikalielovgivning, så er reglerne upræcise, for overordnede og dækker kun få typer af kemikalier – der er ingen retningslinjer for indhold af flygtige forbindelser, som er problemet med menstruationskopper.

  Derfor skal EU-kemikalielovgivning skærpes, så reglerne bliver mere præcise.

  Pres Færøerne til at indføre fri abort

  Radikal Ungdom mener, at den danske regering bør lægge pres på den færøske regering for at indføre fri abort. Fri abort og ret til egen krop er en dansk mærkesag. Danmark er foregangsland, når det kommer til at støtte fri abort i udviklingslande, derfor bør færøske kvinder ligesom kvinder i Danmark og på Grønland have ret til fri abort.

  Indfør kommunale minimumsnormeringer

  Radikal Ungdom mener, at der bør være minimumsnormeringer i dagsinstitutioner. Det er afgørende at sikre nok pædagogisk personale i daginstitutionerne for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling. Minimumsnormeringer forpligter kommunerne til at sikre, at der er minimum en fuldtidsansat til tre vuggestuebørn og en fuldtidsansat til 6 børnehavebørn.

  Desuden giver minimumsnormeringer på kommunalt plan en lokal mulighed for at prioritere personale på særlige institutioner, tidspunkter på året og tidsrum på dagen.

  Ansæt peer-medarbejdere på alle landets psykiatriske sengeafsnit

  Radikal Ungdom mener, at alle psykiatriske sengeafsnit på landets hospitaler skal fastansætte peer-medarbejdere, så der på hvert afsnit som min. er én på arbejde alle ugens dage. Psykiatrien i Danmark er presset, og sundhedspersonalet på afdelingerne har ofte mange forskellige opgaver, de skal varetage. Derfor er det vigtigt at udnytte mennesker med personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery, som har en unik indsigt, som kan bruges til at støtte andre, der oplever psykisk sårbarhed.

  Peer-relationen bygger på lighed og gensidighed og bidrager derfor med et andet element end sundhedspersonalet kan tilbyde i behandlingsforløbet. Peer-støtte kan løfte den samlede kvalitet af både kommunale og regionale indsatser og bør derfor udbredes.

  Indfør obligatorisk vaccinering af børn

  Vaccinationer er afgørende for effektivt at bekæmpe en lang række sygdomme. Derfor er det bekymrende, når forældre fravælger børnvaccinationsprogrammet på deres børns vegne. Danmark lever ikke op til WHO’s anbefalede mål om, at minimum 95 % af en børneårgang bliver vaccineret for at opnå flok-immunitet.

  Radikal Ungdom mener derfor, at alle danske børn skal følge børnevaccinationsprogrammet, medmindre der er en lægefaglig grund til at undtage det enkelte barn. Børn der ikke bliver vaccineret, må ikke opholde sig i en daginstitution, da barnet er til fare for de andre børns sundhed og dermed den samlede befolknings sundhed

  Tilsyn med plejefamilier

  Det er afgørende for anbragte børns sundhed og trivsel at sikre kvaliteten hos plejefamilier. Alle anbragte børn skal, så vidt muligt, have muligheder for personlig udvikling, så de får et godt grundlag for et selvstændigt voksenliv. Den kommunale opfølgning på plejefamilierne er en essentiel del af at sikre de anbragte børn et minimum af tryghed.

  Radikal Ungdom mener derfor, at kommunen skal kunne sanktioneres med en bøde, hvis kommunen ikke lever op til det lovbefalede minimumskrav på 2 årlige besøg hos plejefamilier.

  Kommunernes arbejde med socialøkonomiske virksomheder

  Radikal Ungdom mener, at kommuner bør søge et tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, især når det handler om at få udsatte borgere i arbejde. Indsatsen kan tilpasses den enkelte kommunes øvrige prioriteter. Et tæt samarbejde vil på sigt skabe stærke socialøkonomiske virksomheder, der kan skabe resultater, der er vigtige for kommunen.

  Derfor mener Radikal Ungdom at:

 • Kommunerne bør benytte sig af socialøkonomiske virksomheder til at opnå mål som f.eks. jobskabelse og praktikforløb til udsatte borgere.
 • Der skal skabes synlig opmærksomhed på kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, som derved kan motivere borgere og virksomheder til at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
 • Der i kommunen er en indgang til socialøkonomiske virksomheder, der ønsker at samarbejde med kommunen, så de socialøkonomiske virksomheder ikke ender mellem to forvaltninger.
 • Fri fosterreduktion

  Radikal Ungdom mener ikke, at nogen kvinde skal kunne tvinges til at få et barn som hun ikke selv havde planlagt at få. Derfor mener vi at fosterreduktion ved tvillingegraviditeter bør være tilladt, fordi kvinden ikke selv er herre over antallet af æg som bliver befrugtet.

  Fosterreduktion bliver i dag kun brugt ved graviditeter, når der i forbindelse med graviditeten er helbredsrisikoen for enten kvinden eller et af fostrene. Det betyder som udgangspunkt at, hvis man er gravid med trillinger eller derover, så kan man få reduceret antallet af fostre til to. Hvis man kun er gravid med tvillinger, er fosterreduktion som udgangspunkt ikke muligt, da tvillingefødsler ikke bliver betragtet som farlige for hverken fostre eller kvinde.

  Hvis en kvinde i dag bliver gravid med tvillinger, så kan hun vælge enten at beholde begge fostre, eller abortere dem begge. Radikal Ungdom mener ikke, at der er noget forkert i, kun at abortere det ene foster, for så at beholde det andet, dette skal ske under gældende abortlovgivning.

  Børnekonvention i dansk lov

  Radikal Ungdom mener, at Børnekonventionen skal indskrives i dansk lovgivning, så der er mulighed for at klage, hvis konventionen ikke overholdes. Dette vil sikre, at børn f.eks. bliver taget med på råd i sager om anbringelse, samt sikre barnets tarv i sager om uledsagede flygtningebørn. Inkorporeringen af Børnekonventionen vil derudover give klageadgang for børn i FN-systemet. Børn bør sikres lovfæstede rettigheder, som man kan holde politikere til ansvar for.

  Bevar regionerne

  Radikal Ungdom mener, at man bør bevare demokratisk styrede regioner. Et demokratisk styret sundhedsvæsen sikrer borgernes ret for at vælge de politikere, som skal håndtere det sundhedsmæssige område, som ligger mange borgere på sinde. Vi anerkender, at der er samarbejdsvanskeligheder mellem kommuner og regioner, men vi ser disse løst bedst ved fortsat at have regionerne. Derudover har regionerne leveret mange resultater f.eks. stigende produktivitet, faldende kræft- og hjertedødelighed, samt kortere ventetid til operationer.

  Retningslinjer for håndtering af overgreb på borgerne

  Radikal Ungdom mener, at regioner og kommuner bør lave retningslinjer for, hvordan man bør håndtere sager, hvor sundheds-, omsorgs- eller plejepersonale mistænkes for noget strafbart f.eks. seksuelle overgreb på patienter. Retningslinjerne bør tage stilling til, hvordan man giver relevante oplysninger videre til andre relevante myndigheder f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet. Derudover bør man forholde til egen rolle ift. arbejdsgiver til mistænkte. Retningslinjerne skal gælde selvom medarbejdere vælger at sige sin stilling op ifm. mistanken.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.