Mette Kildegaard

Ordfører for social- og sundhedsområdet

mette@radikalungdom.dk

Radikal Ungdom ønsker en mangfoldig socialpolitik, som inkluderer alle i det danske samfund. Alle skal have lige muligheder for at leve et godt liv med fri og lige adgang til sundhed – uden at staten dikterer, hvad et godt liv er. Vi kæmper derfor for, at alle har ressourcerne til at træffe frie og informerede valg og for et sundhedssystem, der fokuserer på forebyggelse og sunhedsfremme frem for symptombehandling.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Indfør kommunale minimumsnormeringer
Radikal Ungdom mener, at der bør være minimumsnormeringer i dagsinstitutioner. Det er afgørende at sikre nok pædagogisk personale i daginstitutionerne for at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling. Minimumsnormeringer forpligter kommunerne til at sikre, at der er minimum en fuldtidsansat til tre vuggestuebørn og en fuldtidsansat til 6 børnehavebørn. Desuden giver minimumsnormeringer på kommunalt plan en lokal mulighed for at prioritere personale på særlige institutioner, tidspunkter på året og tidsrum på dagen.
Ansæt peer-medarbejdere på alle landets psykiatriske sengeafsnit
Radikal Ungdom mener, at alle psykiatriske sengeafsnit på landets hospitaler skal fastansætte peer-medarbejdere, så der på hvert afsnit som min. er én på arbejde alle ugens dage. Psykiatrien i Danmark er presset, og sundhedspersonalet på afdelingerne har ofte mange forskellige opgaver, de skal varetage. Derfor er det vigtigt at udnytte mennesker med personlige erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery, som har en unik indsigt, som kan bruges til at støtte andre, der oplever psykisk sårbarhed. Peer-relationen bygger på lighed og gensidighed og bidrager derfor med et andet element end sundhedspersonalet kan tilbyde i behandlingsforløbet. Peer-støtte kan løfte den samlede kvalitet af både kommunale og regionale indsatser og bør derfor udbredes.
Indfør obligatorisk vaccinering af børn
Vaccinationer er afgørende for effektivt at bekæmpe en lang række sygdomme. Derfor er det bekymrende, når forældre fravælger børnvaccinationsprogrammet på deres børns vegne. Danmark lever ikke op til WHO’s anbefalede mål om, at minimum 95 % af en børneårgang bliver vaccineret for at opnå flok-immunitet. Radikal Ungdom mener derfor, at alle danske børn skal følge børnevaccinationsprogrammet, medmindre der er en lægefaglig grund til at undtage det enkelte barn. Børn der ikke bliver vaccineret, må ikke opholde sig i en daginstitution, da barnet er til fare for de andre børns sundhed og dermed den samlede befolknings sundhed
Tilsyn med plejefamilier
Det er afgørende for anbragte børns sundhed og trivsel at sikre kvaliteten hos plejefamilier. Alle anbragte børn skal, så vidt muligt, have muligheder for personlig udvikling, så de får et godt grundlag for et selvstændigt voksenliv. Den kommunale opfølgning på plejefamilierne er en essentiel del af at sikre de anbragte børn et minimum af tryghed. Radikal Ungdom mener derfor, at kommunen skal kunne sanktioneres med en bøde, hvis kommunen ikke lever op til det lovbefalede minimumskrav på 2 årlige besøg hos plejefamilier.
Kommunernes arbejde med socialøkonomiske virksomheder
Radikal Ungdom mener, at kommuner bør søge et tæt samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, især når det handler om at få udsatte borgere i arbejde. Indsatsen kan tilpasses den enkelte kommunes øvrige prioriteter. Et tæt samarbejde vil på sigt skabe stærke socialøkonomiske virksomheder, der kan skabe resultater, der er vigtige for kommunen. Derfor mener Radikal Ungdom at:
 • - Kommunerne bør benytte sig af socialøkonomiske virksomheder til at opnå mål som f.eks. jobskabelse og praktikforløb til udsatte borgere.
 • - Der skal skabes synlig opmærksomhed på kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, som derved kan motivere borgere og virksomheder til at samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
 • - Der i kommunen er en indgang til socialøkonomiske virksomheder, der ønsker at samarbejde med kommunen, så de socialøkonomiske virksomheder ikke ender mellem to forvaltninger.
 • Fri fosterreduktion
  Radikal Ungdom mener ikke, at nogen kvinde skal kunne tvinges til at få et barn som hun ikke selv havde planlagt at få. Derfor mener vi at fosterreduktion ved tvillingegraviditeter bør være tilladt, fordi kvinden ikke selv er herre over antallet af æg som bliver befrugtet. Fosterreduktion bliver i dag kun brugt ved graviditeter, når der i forbindelse med graviditeten er helbredsrisikoen for enten kvinden eller et af fostrene. Det betyder som udgangspunkt at, hvis man er gravid med trillinger eller derover, så kan man få reduceret antallet af fostre til to. Hvis man kun er gravid med tvillinger, er fosterreduktion som udgangspunkt ikke muligt, da tvillingefødsler ikke bliver betragtet som farlige for hverken fostre eller kvinde. Hvis en kvinde i dag bliver gravid med tvillinger, så kan hun vælge enten at beholde begge fostre, eller abortere dem begge. Radikal Ungdom mener ikke, at der er noget forkert i, kun at abortere det ene foster, for så at beholde det andet, dette skal ske under gældende abortlovgivning.
  Børnekonvention i dansk lov
  Radikal Ungdom mener, at Børnekonventionen skal indskrives i dansk lovgivning, så der er mulighed for at klage, hvis konventionen ikke overholdes. Dette vil sikre, at børn f.eks. bliver taget med på råd i sager om anbringelse, samt sikre barnets tarv i sager om uledsagede flygtningebørn. Inkorporeringen af Børnekonventionen vil derudover give klageadgang for børn i FN-systemet. Børn bør sikres lovfæstede rettigheder, som man kan holde politikere til ansvar for.
  Bevar regionerne
  Radikal Ungdom mener, at man bør bevare demokratisk styrede regioner. Et demokratisk styret sundhedsvæsen sikrer borgernes ret for at vælge de politikere, som skal håndtere det sundhedsmæssige område, som ligger mange borgere på sinde. Vi anerkender, at der er samarbejdsvanskeligheder mellem kommuner og regioner, men vi ser disse løst bedst ved fortsat at have regionerne. Derudover har regionerne leveret mange resultater f.eks. stigende produktivitet, faldende kræft- og hjertedødelighed, samt kortere ventetid til operationer.
  Forbedring af retssikkerhed i voldtægtssager
  Radikal Ungdom mener, at danskernes retssikkerhed ifm. sager om voldtægt og seksuelle krænkelser er for dårlig. Der er få, der anmelder voldtægter og endnu færre sager, der kommer for en dommer. Radikal Ungdom mener derfor, at: - Alle, der anmelder en voldtægt skal have en beskikket bistandsadvokat medmindre offeret frabeder sig dette. Det er politiet, der skal informere om dette. - Bistandsadvokaten skal være til rådighed fra starten i forløbet, derfor skal der være bistandsadvokater, der kan være til rådighed hele døgnet. - En uafhængig myndighed bør analysere de sager, som ikke kommer for en dommer og rapportere grundene dertil. Det sikrer viden om efterforskningen af disse sager og skal på sigt sikre mere ligebehandling på tværs af politidistrikter.
  Retningslinjer for håndtering af overgreb på borgerne
  Radikal Ungdom mener, at regioner og kommuner bør lave retningslinjer for, hvordan man bør håndtere sager, hvor sundheds-, omsorgs- eller plejepersonale mistænkes for noget strafbart f.eks. seksuelle overgreb på patienter. Retningslinjerne bør tage stilling til, hvordan man giver relevante oplysninger videre til andre relevante myndigheder f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet. Derudover bør man forholde til egen rolle ift. arbejdsgiver til mistænkte. Retningslinjerne skal gælde selvom medarbejdere vælger at sige sin stilling op ifm. mistanken.
  Sæt psykiske sygdomme på biologipensummet i folkeskolen
  Radikal Ungdom mener, at Undervisningsministeriet burde inkludere psykiske sygdomme som en del af biologipensummet i Folkeskolen. Flere tusinde af børn og unge får hvert år en psykisk lidelse i løbet af deres skolegang. Men på grund af manglende oplysning har mange af disse børn og unge svært ved at finde ud af hvor de kan søge hjælp. Derfor mener Radikal Ungdom, at børn og unge i folkeskolen skal lære om psykiske sygdomme, herunder hvorfor/hvordan de opstår, hvor de kan søge hjælp samt den biologiske side af psykiske sygdomme. På denne måde bliver børn og unge i en forholdsvis tidlig alder oplyst om psykiske sygdomme og vil fremover vide, hvordan, hvordan man kan søge hjælp såfremt de selv skulle blive ramt af én. Derudover kan undervisningen også̊ bidrage til at aftabuisere psykiske sygdomme, som forsat er et emne, der stadig er svært for mange børn og unge at åbne op omkring.
  Homoseksuelle må gerne donere blod
  Radikal Ungdom mener, at det nuværende forbud mod at mandlige homoseksuelle kan være bloddonerer, skal ophæves. Radikal Ungdom går ind for, at homoseksuelle også må donere blod, da der ikke forelægger fagligt funderede argumenter for, hvorfor homoseksuelle ikke må donere blod. Dette skyldes først og fremmest, at vi med dagens metoder, har alle muligheder for at opdage fx HIV, når bloddonorer screenes, hvorved der kun er en minimal for, at HIV smittet blod bliver doneret. Radikal Ungdom anser ligeledes dette spørgsmål, som en vigtig del af kampen for LGBT-personers rettigheder.
  Nej tak til brugerbetaling på lægebesøg
  Radikal Ungdom mener, at der ikke skal være brugerbetaling på lægebesøg. Det mener vi, da fri og lige adgang til sundhed er et grundlæggende kendetegn ved vores velfærdsstat. På trods af at der naturligvis altid findes undtagelser, så går den gennemsnitlige dansker, og særligt mænd, alt for lidt til lægen. Radikal Ungdom er derfor bekymret for den signalværdi, som man sender ved at indføre brugerbetaling på lægebesøg, da vi frygter, at det vil medføre færre lægebesøg. Fra et økonomisk og menneskeligt synspunkt giver brugerbetaling på lægebesøg ligeledes dårlig mening. Dels frygter Radikal Ungdom, at enkelte familier vil skønne, at de ikke har råd til at sende deres børn til lægen. Ydermere risikerer vi, at færre alvorlige sygdomme vil blive opdaget i tide hos den praktiserende læge, hvorved sygdommene får lov til at udvikle sig.
  Lovliggør PrEP-behandling i Danmark nu
  Hvert år får omkring 100 mænd som har sex med mænd (MSM) diagnosen HIV. En tendens, der har været stort set uforandret de sidste 20 år. Derudover estimeres det, at en forholdsvis stor gruppe på 600 personer, hvoraf 500 er MSM’er lever i uvidenhed omkring, at de er smittet med HIV (såkaldte mørketal) - og er med til at sprede sygdommen yderligere. De nuværende forebyggelsesstrategier er altså ikke er nok til at inddæmme sygdommen i Danmark. PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) er medicin, der kan beskytte mod hiv-smitte så effektivt at det kan sammenlignes med en vaccine. Behandlingen går ud på, at ikke‐smittede personer i høj risiko for hiv‐smitte tager allerede velkendt og godkendt hiv‐medicin forebyggende (kan sammenlignes med at tage P-piller) for at undgå at blive smittet med hiv. PrEP supplerer således den nuværende hiv‐forebyggelse, som består af kondomer, test, rådgivning og behandling. WHO, UNAIDS og ECDC (Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse) anbefaler, at PrEP anvendes som del af hiv‐forebyggelsen. EMA (Det Europæisk lægemiddelagentur) har i juli 2016 godkendt brugen af Truvada til PrEP og EU‐kommissionen har godkendt, at det kan anvendes i medlemslandene. PrEP er bl.a. taget i anvendelse i USA siden 2012 og i Frankrig, Belgien, Norge og Skotland er det et gratis tilbud til MSM’er med risikoadfærd. Allerede tilbage i 2015 anbefalede Dansk Selskab for Infektionsmedicin indførslen af PrEP-behandling til MSM’er, og Sundhedsstyrelsen kom med på vognen i 2017. Behandlingen kan dog ikke indføres i Danmark uden politisk indgriben, bl.a. da lægemidlet i dag kun må udleveres til sygehuse jfr. § 64, stk. 5 i receptbekendtgørelsen. Det kan således ikke udskrives på recept til enkeltpersoner med henblik på køb på apoteket, og der ydes ikke tilskud til lægemidlet efter reglerne i sundhedslovens kapitel 42, jf. § 1, stk. 3 i medicintilskudsbekendtgørelsen. Derfor mener Radikal Ungdom, at: • PrEP-behandlingen skal lovliggøres og indføres i Danmark nu. PrEP-behandlingen skal være et muligt receptpligtigt medicin der støttes efter gældende tilskudsordning til medicin.
  Udvid brugen af kølelifter ved dødfødte børn
  Når et barn dør inden eller i forbindelse med fødslen, er det altid en tragedie og et svært tab for forældrene. Dette tab kan gøres sværere af den stressende situation i forbindelse med at miste et barn. Radikal Ungdom ønsker derfor at udvide brugen af kølelifter, som gør det muligt for forældrene at beholde det døde barn ved sig i en periode, tage afsked og på den måde lettere bearbejde tabet af deres barn. Dette er et tilbud til forældrene, som de kan benytte sig af, såfremt de ønsker det. Der skal dog være en begrænsning på et døgn efter fødslen, og liften er kun til brug på hospitalet.
  CPR-nummeret er forældet
  CPR-nummeret er forældet og usikkert, da man i dag kan finde frem til en persons CPR-nummer online ved blot at kende personens navn og fødselsdato. CPR-nummeret kan derfor alt for let anvendes til at få indsigt i personlige informationer, eller til misbrug og identitetstyveri af særligt grov karakter. CPR-nummeret skal derfor udskiftes med en mere moderne løsning, der tager højde for disse problemstillinger. Radikal Ungdom mener derfor, at: • Borgere skal kunne anmode om et nyt personnummer, der hverken indeholder fødselsdato eller køn. • De nuværende CPR-numre skal udfases til fordel for personnumre, der ikke indeholder fødselsdato eller køn i takt med at folk udskifter deres pas, kørekort og sygesikringsbevis • Efterfølgeren til NemID skal etableres således, at den kan afløse systemet med personnumre som den primære form for identifikation.
  Fri abort på Færøerne
  Radikal Ungdom mener, at den danske regering bør lægge pres på den færøske regering for at indføre fri abort. Fri abort og ret til egen krop er en dansk mærkesag. Danmark er foregangsland, når det kommer til at støtte fri abort i udviklingslande, derfor bør færøske kvinder ligesom kvinder i Danmark og på Grønland have ret til fri abort.
  Indfør brugen af livsvugger i Danmark
  Hvor gerne vi end ville det, er det ikke alle børn, der fødes, som er ønskede. I Radikal Ungdom ønsker vi at give mødre muligheden for at give deres børn en bedre chance i livet. Det gøres med livsvugger, som vi kender dem fra Tyskland. Det betyder at, når barnet afleveres i vuggen, går der en alarm i gang, som alarmerer lægefagligt personale. I denne vugge er der også et brev til moderen, som indeholder et nummer, hvor de indenfor 8 uger kan ringe, såfremt de fortryder og vil have barnet tilbage.
  Forsk i pædofili
  Pædofili er forfærdeligt. både når der sker overgreb på børn, men også for den pædofile som skal leve med sin seksuelle lyst. Der findes næsten ingen forskning i behandling af pædofili, hvilket forhindrer muligheden for at lave behandling, der på bedst mulig vis passer til den enkelte, og dermed kan forhindre overgreb. Derfor mener Radikal Ungdom, at Danmark bør forske i pædofili, for bedre at kunne finde løsninger på de problematikker, som det medfører.
  Lovliggør altruistisk rugemoderskab
  Radikal Ungdom mener, at det skal være muligt at være altruistisk rugemoder i Danmark. Altruisme betyder jf. Den Store Danske, at den enkelte søger at fremme andres ve og vel uden tanke for egne interesser og behov. I dag er rugemoderskab ulovligt i Danmark, men bl.a. for to mænd er det den eneste reelle mulighed for at indgå et forældreskab uden, at en kvinde bliver social forælder. Ufrivilligt barnløse og potentielle rugemødre kriminaliseres således, hvis de uden for lovens rammer alligevel selv forsøger at koordinere et rugemoderskab. Endvidere har dette været medvirkende til en kraftig stigning i antallet af udenlandske kommercielle rugemoderskaber, hvor økonomisk og socialt udsatte kvinder potentielt udnyttes. Derfor mener Radikal Ungdom, at:
  1. Altruistisk rugemoderskab skal være lovligt
  2. De samme tilskudsmuligheder til fertilitetsbehandlingen, som eksisterer i dag, skal også gælde ved brug af rugemoderskab.
  3. Rugemoder og kommende forældre forud for processen er godkendt af regionens socialtilsyn ud fra egnethed og motiv for engagement.
  4. Rugemoderen skal have ret til fravær fra arbejde ved forebyggende graviditetsundersøgelser, og når der skønnes at være 4 uger til fødslen efter barsellovens § 6.
  En mere koordineret indsats på allergiområdet
  Radikal Ungdom mener, at der bør arbejdes for en mere koordineret indsats på allergiområdet. Speciallægeuddannelsen i allergologi blev nedlagt i 2004 med det resultat, at allergiområdet blev delt ud på mange forskellige specialer. Derudover er der få specialister der arbejder med allergi på fuldtid. For at sikre alle allergipatienter en hurtig udredning og den bedste behandling mener Radikal Ungdom, at man skal prioritere allergiområdet højere i relevante specialer. Derudover bør man oprette flere tværfaglige allergicentre til udredning, behandling og højt specialiserede tilfælde. Dette resulterer i meget lange ventelister på de få allergiklinikker, der er tilbage. Det er ikke hensigtsmæssigt, eftersom allergi er en folkesygdom i dagens Danmark.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.