Maria Georgi Sloth

Ordfører for uddannelse

maria@radikalungdom.dk
23 86 23 29

I Radikal Ungdom mener vi, at fri og lige adgang til uddannelse er essentielt for vores samfund nu og i fremtiden. Uddannelse er mulighedsgivende og vi ønsker et uddannelsessystem for alle, som altid har fokus på de tre overordnede mål: At uddanne, oplyse og danne.

Resolutioner

Her kan du finde Radikal Ungdoms holdninger til en række konkrete emner – helt kort formuleret.

Flere pædagoger og lærere til specialskolerne
Radikal Ungdom mener, at der skal ansættes flere pædagoger og lærere til specialskolerne i hele landet. Efter skolereformen i 2014 blev specialskolernes ressourcer besparet og nedskåret. Dette har resulteret i, at undervisningen i specialskolerne til børn med særlige behov eller diagnoser er blevet ringere, og klasserne er blevet større. Antallet af børn pr. lærer eller pædagog har ikke fulgt med udviklingen. I de klasser, hvor der kun er én lærer, kan der sagtens være 12 børn og ikke 6-8, som er det optimale. Dette resulterer i, at læreren tit bruger al tiden på at løse den ene konflikt efter den anden, fordi nogle af børnene har så store vanskeligheder, at de ikke kan sidde stille, og de andre børn lærer derfor ikke det, de skal. Hvis Københavns Kommune bevilliger ansættelser af flere pædagoger og lærere til specialskolerne, så er der flere hænder til børnene og til dem, der har brug ekstra opmærksomhed og hjælp. Hvis man kombinerer dette med oprettelse af flere specialskoler i hele landet, så bliver børnene også sendt hen til den skole, der passer bedst til deres behov. I København er der 2-3 specialskoler, og hvis kommunen ikke kan sende de børn, der kræver ekstra meget opmærksomhed, hen til den skole, de egentligt burde være på, fordi den ikke er der, så ender de på den skole, der ligger tættest på. Dette resulterer netop i, at børnene ender i de forkerte skoler til deres behov, bliver dermed ikke hjulpet, som de skal, og optager hele klassens og lærernes tid.
Radikal Ungdom mener derfor, at hvis der bliver oprettet flere specialskoler, så børnene kan få den undervisning og hjælp, de har brug for, samtidig med, at der bliver ansat flere pædagoger og lærere, så får specialskolerne dét løft, som de har haft brug for siden 2014.
Udbred kendskab til, og brug af, menstruationskopper
Radikal Ungdom mener, at der også skal fortælles om fordelene ved brug af menstruationskop i forbindelse med pubertetsundervisning i folkeskolen. Ydermere skal man have mulighed for at få udleveret en menstruationskop hos skolens sundhedsplejerske (ligesom man kan få udleveret bind, tamponer og kondomer), evt. i forbindelse med udskolingsundersøgelsen. Udbredelsen af menstruationskopper vil gavne både ligestilling, miljøet og kvinders sundhed.
Friskoler skal ikke have ret til at prædike religiøs intolerance
Radikal Ungdom mener ikke, at de danske friskoler skal have ret til at undervise i"religiøs etik, der strider imod grundlæggende værdier i vestlige samfund som seksuel, kønslig eller religiøs ligestilling, da det ikke er skolens eller lærerens opgave at være moralske dommere. Den nuværende lovgivning giver friskolelærerne ret til at undervise eleverne ud fra lærerens personlige synspunkt. Dermed kan friskolelæren udnytte sin rolle til at videreføre private, og til tider faktuelt forkerte, holdninger til eleverne. Den nuværende lov, eller mangel på samme, er med til at fastholde intolerance overfor Grupper som f.eks. LGBT+ personer, kvinder og folk med sekulære verdensopfattelser, og det kan være direkte skadeligt for unge mennesker at blive undervist i, at deres eller andres identitet og verdensopfattelse er forkert at udleve.
Lige vilkår for optagelse for elever fra prøvefri 10. klasser
Radikal Ungdom mener ikke, at elevers valg af et alternativt 10. klassestilbud skal påvirke deres ret til at blive optaget på gymnasiet. De nye adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser, som fratager elever deres retskrav på optagelse, hvis de vælger en 10. klasse, hvor der ikke aflægges prøver, er både unødvendige og uhensigtsmæssige. Med de nye regler skal alle elever, som har taget en prøvefri 10. klasse, til en skriftlig optagelsesprøve og senere til en individuel optagelsessamtale, også selvom de i 9. klasse har opfyldt alle krav for optagelse. Det er ulogisk, at elever mister deres retskrav på optagelse på grund af en prøvefri 10. klasse, det er en unødvendig udgift for samfundet når tusindvis af elever skal testes og til samtale og endeligt er det et ekstra pres at lægge på eleverne. Elever skal ikke straffes med en optagelsesprøve for at vælge en prøvefri 10. klasse, men bør kunne søge optagelse som alle andre, hvis de i øvrigt opfylder kravene.
Afskaf Uddannelsesloftet
Radikal Ungdom mener, at uddannelsesloftet skal afskaffes, da det gør op med nogle af de mest fundamentale principper i vores uddannelsestænkning. Radikal Ungdom mener ikke, at uddannelse kun skal være rettet mod arbejdsmarkedet, men at uddannelse også er til for at danne det enkelte individ og for at skabe samfundsborgere. Uddannelsesloftet fortæller derimod studerende, at den første uddannelse og eventuel erhvervserfaring ikke har gjort dem klogere. Radikal Ungdom mener, at uddannelsessystemet, som det har været indtil nu, skal være centreret om fri og lige adgang til uddannelse. Uddannelsesloftet sætter unge mennesker på en umulig opgave. I en verden i rivende teknologisk udvikling er det ikke til at sige, om den uddannelse man vælger som ung, kan tjene én resten af livet. Allerede nu er mange praktisk orienterede job, ved at blive gjort overflødige af computerteknologi. Uddannelsesloftet betyder, at det ikke længere vil være muligt at tage en uddannelse på samme eller lavere niveau. Radikal Ungdom mener, at det kan betale sig at investere i uddannelse både for samfundet og for det enkelte individ. Uddannelsesloftet frigør midler på kort sigt, men at tage uddannelsen fra en gruppe af studerende, der ved hvad de vil, giver ikke økonomisk mening på længere sigt.
Styrk Erasmus
Radikal Ungdom mener, at det europæiske uddannelsesprogram Erasmus skal styrkes. Dette skal ske først og fremmest gennem en videreførelse programmet efter 2020, hvor denne genforhandles. I radikal ungdom mener vi, at Erasmus styrker det europæiske samarbejde gennem kultur- og ideudveksling, som sikrer den europæiske fællesskabsfølelse. Dernæst skal informationen om programmets styrkes, så alle, der er berettiget, er informeret om denne. Dette skal især ske på ungdoms- og videregående uddannelser, hvor studievejlederne skal spille en central rolle.
Programmering i gymnasiet
Programmering er et af de hyppigst anvendte værktøjer på en lang række studier, som også gør brug af matematik. Eksempelvis er programmering obligatorisk på langt de fleste bacheloruddannelser på Danmarks Tekniske universitet. Derfor mener Radikal Ungdom, at man sammen med matematik på gymnasiale uddannelser også skal lære at bruge programmering som et værktøj. Dette vil forberede eleverne på videre studier, hvor programmering bliver anvendt. Radikal Ungdom foreslår, at man gør Programmering på C-niveau obligatorisk, hvis ens studieretning har matematik på A-niveau. For at kunne opprioritere programmering, så skal noget andet naturligvis nedprioriteres. På de forskellige gymnasiale uddannelser vil det være forskellige prioriteringer, eftersom de har forskellige fag.
Derfor mener Radikal Ungdom at:
 • - På STX skal programmering C kunne erstatte det kreative valgfag på C-Niveua på Gymnasier, hvor faget udbydes.
 • - På HHX forbliver historie obligatorisk på B-niveau, men programering på C-niveau bliver et obligatorisk fag, hvis man har matematik på højniveau.
 • - På HTX erstattes Kommunikation og IT på C-niveau med Programmering på C-niveau for elever med matematik A.
 • - På HF-uddannelser bliver programering på C-niveau en automatisk del af de fagpakker med matematik på A-niveau.
 • Kortere skoledage
  I Radikal Ungdom mener vi, at skoledagene er blevet for lange med skolereformen anno 2014. Det er ikke hensigtsmæssigt for børn at gå i skole så lang tid som tilfældet er blevet med den nye skolereform. Dette betyder bl.a. at børnene har fået mindre tid til at gå til fritidsaktivitet. Derfor ønsker vi at afkorte skoledagen for folkeskolens elever, så timetallet kommer tilbage på niveauet før reformen.
  Flere ungdomsuddannelser i landdistrikterne
  I Radikal Ungdom ønsker vi at sikre, at det er muligt at tage en ungdomsuddannelse i alle dele af landet, og at der i videst muligt omfang er adgang til alle former for ungdomsuddannelser. Det skal sikre et mere sammenhængende Danmark, hvor det bliver mere attraktivt at bo og uddanne sig uden for de store byer. For at opnå dette, er det nogle steder i landet nødvendigt at oprette flere ungdomsuddannelser. Dette må dog kun ske på forudsætning af, at: - Det ikke har en betydelig effekt for kvaliteten af undervisningen. - Hver enkelt sags oprettelse overvejes og begrundes selvstændigt og med udgangspunkt i det omgivende lokalsamfund. - Det er en lokalt funderet beslutning.
  Genindfør internetadgang ved gymnasiale eksaminer
  Radikal Ungdom mener, at internetadgang til gymnasiale prøver og eksaminationer skal genindføres. Eksaminer skal afspejle skoleårenes metoder. I løbet af gymnasietiden lærer elever at bruge omverdenen og internettet til at uddybe, begrunde og effektivisere deres opgaver. Det er naturligt, at en eksamen tester netop dette. Ved at fjerne internetadgangen spærres der for en række muligheder i undervisningen. Derudover medfører bedre muligheder ikke nødvendigvis misbrug. Alene fordi man har et redskab til at effektivisere sin opgave, betyder det ikke, at man misbruger denne mulighed. Radikale Ungdom går ind for en alsidig og velstruktureret undervisning. Vi skal ikke bremse fremskridtet ud fra ubegrundet frygt. Vi skal derimod tro på de kommende generationer og sørge for, at de får de bedst mulige forudsætninger for et godt uddannelsesforløb og en god fremtid.
  Obligatorisk screening af børns motorik i 0. klasse
  Radikal Ungdom mener, at alle børn i 0. klasse skal gennemgå en motorisk screening, og de som vurderes til at have motoriske problemer efterfølgende tilbydes gratis motoriktræning. Forskning viser, at motoriske problemer blandt børn er stigende og 19% af alle børn, der starter i 0. klasse har dårlig motorik. Dette har en lang række konsekvenser for børnenes sundhed, trivsel og indlæring. Erfaringer fra Roskilde Kommune viser, at fire timers træning over en periode på otte uger er nok til at skabe store forbedringer for størstedelen af børn med motoriske problemer.

  Programmer

  Vores politiske programmer indeholder en uddybning af vores visioner.